Slovakia - Bratislava - mestská časť Staré Mesto: Health services

Main activities: 
Railway services
Type: 
Modification of a contract/concession during its term
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Negotiated without a prior call for competition
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Friday, January 12, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 008-014647

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
31364501
Klemensova 8
Bratislava - Staré Mesto
81361
Slovakia
Contact person: Michal Viktorín
Telephone: +421 220295356
E-mail: viktorin.michal@zsr.sk
NUTS code: SK0

Internet address(es):

Main address: http://www.zsr.sk/

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zdravotnícke služby

Reference number: 78/2015

II.1.2)

Main CPV code
85100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zdravotnícke služby

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85112200
85121100
85121200
85140000
85147000
80562000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK0
NUTS code: SK031
Main site or place of performance:

Región Žilina.

II.2.4)

Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Zdravotnícke služby pre Región č.2 Žilina.

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2015/S 208-378566

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Zmluva o poskytovaní služieb č. 1100057022/2015/5400/028
Lot No: 2
Title:

Región Žilina

V.2)

Award of contract/concession

V.2.1)

Date of conclusion of the contract/concession award decision:
17/12/2015

V.2.2)

Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor/concessionaire
Medcentrum, s.r.o.
36418081
J. Milca 33
Žilina
01001
Slovakia
NUTS code: SK031
The contractor/concessionaire is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 680 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2018

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)

Description of the procurement after the modifications

VII.1.1)

Main CPV code
85100000

VII.1.2)

Additional CPV code(s)
85112200
85121100
85121200
85140000
85147000
80562000

VII.1.3)

Place of performance
NUTS code: SK031
Main site or place of performance:

Región Žilina.

VII.1.4)

Description of the procurement:

Orientačné okresy: Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Trenčín.

VII.1.5)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 27

VII.1.6)

Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 680 000.00 EUR

VII.1.7)

Name and address of the contractor/concessionaire
Medcentrum, s.r.o.
36418081
J. Milca 33
Žilina
01001
Slovakia
NUTS code: SK031
The contractor/concessionaire is an SME: no

VII.2)

Information about modifications

VII.2.1)

Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Opis úprav:

— Úprava identifikačných údajov zmluvných strán,

— Úprava doby trvania zmluvy.

Odôvodnenie: Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 1100057022/2015/5400/028 (ďalej len zmluva) v súlade s článkom X. bod 2 zmluvy a v zmysle § 18, odsek 3, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Uzatvorenie dodatku č. 1 vyplýva z nevyhnutnej potreby obstarávateľa mať zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotníckych služieb (povinnosť vyplývajúca z platnej legislatívy SR, najmä zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhe, Vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a príslušné vyhlášky, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ostatné vyhlášky súvisiace s pracovnými podmienkami, napr. práce so zobrazovacími jednotkami a pod.). ŽSR sú povinné zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce na dráhe. Zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zisťuje lekárskymi preventívnymi prehliadkami a psychologickým vyšetrením, ktoré sú zamerané na spôsobilosť zamestnanca vykonávať konkrétnu pracovnú činnosť. Zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke a psychologickému vyšetreniu. Riziká vznikajú pre ŽSR v prípade, ak zamestnanci nemajú platné LPP. V tomto prípade ŽSR nesmú zaraďovať zamestnancov na výkon práce.

VII.2.2)

Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Uzatvorenie dodatku č.1 vyplýva z nevyhnutnej potreby obstarávateľa mať zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotníckych služieb do ukončenia prebiehajúceho procesu obstarávania.

VII.2.3)

Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 600 000.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 600 000.00 EUR
Low Value Tender: