Poland - Warsaw: Software package and information systems

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, February 15, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 032-069871

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Poland
Contact person: Piotr Komisarczyk
Telephone: +48 222502883
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Fax: +48 222502987
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.coi.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.coi.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Instytucja Gospodarki Budżetowej

I.5)

Main activity
Other activity: Informatyzacja i teleinformatyka

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz dostawy licencji dla oprogramowania do wirtualizacji typu VMware

Reference number: COI-ZAK.3201.9.2018

II.1.2)

Main CPV code
48000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz dostawy licencji dla oprogramowania do wirtualizacji typu VMware w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. – na warunkach określonych.

W części II SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz części III SIWZ – wzorze umowy.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72611000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz dostawy licencji dla oprogramowania do wirtualizacji typu VMware w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. – na warunkach określonych.

W części II SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz części III SIWZ – wzorze umowy.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – składany wraz z ofertą;

2. JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z ofertą;

3. Dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – składany wraz z ofertą; jedynie w przypadku określonym w sekcji III.1.3 pkt 6 Ogłoszenia;

4. Wykaz usług i dostaw, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt 1. Rubryki „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” niniejszego ogłoszenia, wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi i dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę objęcia wsparciem technicznym i subskrypcją licencji oraz wykonał dostawy licencji dla oprogramowania do wirtualizacji typu VMware o łącznej wartości usługi wsparcia i dostawy licencji na oprogramowanie co najmniej 3 000 000,00 PLN netto (słownie: trzy miliony złotych netto);

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy (Część III SIWZ).

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/03/2018
Local time: 11:45

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/03/2018
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, adres Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted

VI.3)

Additional information:

1. Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2003 r. Dz.U. nr 153 poz. 1503 ze zm.)

2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wyk. w jeden z następ. sposobów:

2.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godz. odbioru,

2.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.

3.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

3.1 Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem 1 do SIWZ.

3.2 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

4) JEDZ (zg. z zał. 2 do siwz), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

5) dokumenty poświadczające status autoryzowanego partnera wobec producenta oferowanego i wspieranego oprogramowania.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

2) oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 222), o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

7. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ

8. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wys. 5 000 PLN.

9. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

10. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 PLN.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/02/2018
Low Value Tender: