Czech Republic - Prague: Public road transport services

Main activities: 
Railway services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, January 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 009-016891

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
České dráhy, a. s.
70994226
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1
110 15
Czech Republic
Contact person: Antonín Hoždora
Telephone: +420 601132242
E-mail: hozdora@gr.cd.cz
Fax: +420 972233739
NUTS code: CZ0

Internet address(es):

Main address: http://www.cd.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/CD

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly

Reference number: 59063/2017-O8

II.1.2)

Main CPV code
60112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly v předpokládaném termínu od 3.4.2018 do 2.10.2018.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 56 290 000.00 CZK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Česká republika, Jihomoravský kraj

II.2.4)

Description of the procurement:

Účelem veřejné zakázky s názvem „Zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly" je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 246 v předpokládaném termínu od 3.4.2018 do 2.10.2018. Smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky dle § 124 ZZVZ zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem. Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybere na základě pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v čl. 8 Zadávací dokumentace.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 56 290 000.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo zadat nové služby náhradní autobusové dopravy v případě prodloužení doby trvání výluky nebo rozšíření výluky na trati. Předpokládaná hodnota těchto nových služeb činí 12 990 000 CZK (slovy: dvanáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých) bez DPH. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny na nové služby činí 56 290 000 CZK (slovy: padesát šest milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých) bez DPH. Práva zadat nové služby zadavatel využije v návaznosti na případné prodloužení výluky na trati v důsledku neukončení stavebních prací nebo v případě rozšíření výluky na trati, nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ. Předmětem nových služeb bude zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce na trati č. 246 v úseku Břeclav - Novosedly. Zadavatel je oprávněn nové služby nezadat, případně zadat jen zčásti. Skutečná cena vyhrazeného plnění nepřesáhne o více než 30 % předpokládané hodnoty ani nepřesáhne 30 % ceny této veřejné zakázky.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o udělení koncese pro silniční osobní motorovou dopravu provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a dodavatel je povinen je dodržet v rámci své nabídky.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Ve smyslu § 18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/02/2018
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 20/02/2018
Local time: 11:00
Place:

Sídlo zadavatele.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek mají právo se účastnit max. dva zástupci za jednoho dodavatele. Otevírání nabídek se zúčastní osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Bude-li se otevírání obálek účastnit osoba jiná než k tomu oprávněná dle zápisu v obchodním rejstříku, či podnikatel samotný, předloží tato osoba zmocňovací listinu, ve které bude uveden rozsah jejího oprávnění jednat a podepisovat za dodavatele.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD) uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů v § 127 ZZVZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/01/2018
Low Value Tender: