Poland - Poznań: Washing and dry-cleaning services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, January 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 009-015951

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
000292209
Juraszów 7/19
Poznań
60-479
Poland
Contact person: Elżbieta Nurkiewicz
Telephone: +48 612973486
E-mail: przetargi@kowanowko.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.lutycka.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kowanowko.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa prania dla Szpitali

Reference number: SZW/SZP/2/2018

II.1.2)

Main CPV code
98310000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa prania dla Szpitali.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 701 160.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług pralniczych oraz oczipowywania (RFID) nowych fartuchów barierowych przez wykonawcę na rzecz zamawiającego Szpitala wojewódzkiego w poznaniu, ul. Juraszów 7/19,

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego Szpitala wojewódzkiego w poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań.

II.2.4)

Description of the procurement:

Temat: Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług pralniczych oraz oczipowywania (RFID) nowych fartuchów barierowych przez wykonawcę na rzecz zamawiającego szpitala wojewódzkiego w poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań.

Wspólny Słownik Zamówień: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho.

Opis: Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonywanie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy usług pralniczych oraz oczipowywania (RFID) nowych fartuchów barierowych przez wykonawcę na rzecz zamawiającego w skład których wchodzi:

1. Pranie bielizny i odzieży szpitalnej wraz z jej dezynfekcją w ilości ok.

36 000 kg miesięcznie (w tym zakresie odrębne pranie i pakowanie bielizny: operacyjnej, noworodkowej, dermatologicznej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziałów Szpitala Rehabilitacyjnego w Kiekrzu, oraz Hotelu Pracowniczego).

2. Ponowne pranie bielizny szpitalnej z widocznymi nieusuniętymi plamami (np. krew,mocz,kał).

3. Suszenie, maglowanie (bielizna maglowana po stronie lewej, brzegi bielizny naciągnięte), prasowanie,

4. Dostawa i odbiór bielizny szpitalnej transportem wykonawcy na oddziały szpitalne:

a) odbiór bielizny brudnej z oddziałów 2 x dziennie w godzinach 7:30-9:30 i 13:00 - 14:30 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z możliwością zwiększenia częstotliwości odbioru bielizny brudnej z Bloku operacyjnego i Neurologii do trzech razy dziennie po odrębnym uzgodnieniu,

b) odbiór bielizny brudnej z oddziałów w soboty 1 x dziennie w godzinach 8:30 - 10:30,

c) dostawa czystej bielizny z dnia poprzedniego do magazynu bielizny do godz. 6:15, dostawa na Blok Operacyjny do godz. 6:40, na pozostałe oddziały do godz. 7:30 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,

d) dostawa czystej bielizny do magazynu w soboty do godz. 8:00, dostawa na oddziały do godz. 10:30,

e) w okresie kumulacji dni wolnych dodatkowy odbiór brudnej bielizny i dostawa bielizny czystej po odrębnym uzgodnieniu z Zamawiającym,

f) odbiór i dostawa bielizny do Szpitala Rehabilitacyjnego w Poznaniu ul. Uzdrowiskowa 2, 60-480 Poznań do 3 x w tygodniu (w terminach uzgodnionych z zamawiającym) w godzinach 11:00-12:00.

g) odbiór i dostawa bielizny do Hotelu Pracowniczego, ul. Dojazd 32,60-631 Poznań 1 x w tygodniu po odrębnym uzgodnieniu.

4. Zasada ewidencji bielizny przekazywanej do prania i jej odbioru oraz rozliczeń finansowych:

a) odbiór ilości worków z brudną bielizną z oddziałów szpitalnych pokwitowana przez wykonawcę na kartkach z wyszczególnionym asortymentem i ilością,

b) ważenie zebranego asortymentu w pomieszczeniu do tego przeznaczonym,

c) przekazanie czystej bielizny szpitalnej do magazynu zamawiającego w sztukach oraz kilogramach,

d) przekazanie bielizny brudnej i czystej każdorazowo musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron,

e) podstawą rozliczeń finansowych będzie waga bielizny czystej,

f) ważenie spoczywa na wykonawcy w obecności pracownika zamawiającego (Zamawiający udostępni pomieszczenia i wagi do ważenia bielizny czystej i brudnej),

g) bielizna uszkodzona przekazana zostanie do szwalni w Szpitalu Wojewódzkim.

5. Transport bielizny brudnej z oddziałów i czystej na oddziały odbywać się musi na wózkach transportowych zapewniających szczelne zamknięcie przestrzeni ładunkowej (niedopuszczalne jest stosowanie np. uszkodzonych pokrowców, podkładek tekturowych).

6. Bielizna czysta dostarczona do oddziałów winna być ułożona asortymentowo w wózkach transportowych spełniających wymagania pkt. 7, przy zastosowaniu dodatkowego opakowania foliowego (maksymalny ciężar jednostkowy do 12 kg) przez pracowników wykonawcy ubranych w czyste fartuchy.

7. Wykonawca zapewni wystarczającą ilość wózków transportowych do bielizny czystej, oraz rozpuszczalnych worków jednorazowych do bielizny skażonej na oddziały - wyjściowo po 3 szt. na każdy oddział i uzupełni w momencie zużycia (szacunkowo w ilości 300 szt. rocznie). Wykonawca zobowiązany jest do pozo

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji w sytuacjach nadzwyczajnych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 544 400.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi prania dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, jednostka organizacyjna - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku,

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Jednostka Organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - Apteki Szpitalnej - Punkt Dystrybucji Bielizny.

II.2.4)

Description of the procurement:

Temat: Przedmiotem umowy jest świadczenie przez wykonawcę usługi prania dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, jednostka organizacyjna - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki.

Wspólny Słownik Zamówień: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho.

Opis: przedmiotem umowy jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na praniu bielizny szpitalnej.

(poszewki, poszwy, prześcieradła, koce poduszki, firanki, serwetki, obrusy, parawany, pokrowce, ręczniki itp.), odzieży, mopów, ścierek kolorowych, mat i zasłon łazienkowych, materiałowych worków transportowych i rolet (załączniku nr 3 - formularz cenowy).

Realizacja przedmiotu zamówienia dotycząca usługi prania odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w postaci dostarczenia do Punktu Dystrybucji Bielizny czystego prania zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 3 do umowy- formularz cenowy z dnia poprzedniego i odebrania w danym dniu do prania, asortymentu wskazanego w załączniku nr 3 do umowy- formularz cenowy do godziny 10:30. z Punktu Dystrybucji Bielizny.

Cena obowiązuje loco Punkt Dystrybucji Bielizny Zamawiającego i obejmuje opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony normami przedmiotowymi lub w sposób stosowany przez wykonawcę.. Wykonawca zobowiązany jest do pakowania odzieży roboczej zbiorczo (max. 5 szt.)w folię i jednorazowy wieszak tak aby przewóz/transport odbywał się w pozycji wiszącej. W razie stwierdzenia wad lub braków zamawiający złoży pisemną reklamację wykonawcy, który zobowiązuje się załatwić ją niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 równoznaczne jest z uwzględnieniem reklamacji.

Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia.

Aktualna opinia sanitarna potwierdzająca, że wykonawca spełnia wymagania Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem wymaganych barier sanitarnych.

Dokumentację dotyczącą stosowanych środków, potwierdzającą zakres działania dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy wystawioną przez zakład, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów biobójczych (np. PZH).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby świadczące usługi u zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego), były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. Kodeksu pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

W przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności u zamawiającego, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 10 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji usługi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 156 760.00 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zaświadczenie potwierdzające spełnianie określonych norm zapewnienia jakości.

Zaświadczenie potwierdzające spełnianie określonych norm zapewnienia jakości.

Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich. W celu spełnienia ww. warunku zamawiający wymaga, aby przedłożyć:

1. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 w zakresie co najmniej usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania z wykorzystaniem technologii RFID wraz z transportem dla placówek służby zdrowia.

2. System zarządzania jakością RABC (System kontroli i analizy skażeń biologicznych) co najmniej w zakresie kompleksowych usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia z wykorzystaniem technologii RFID spełniającej standardy ISO 18000-3/ISO 15693 oraz systemu kodów kreskowych, a także wypożyczania wyrobów tekstylnych dla placówek służby zdrowia. System kontroli skażenia mikrobiologicznego ma umożliwiać pralniom zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów. Na potwierdzenie posiadania i wdrożenia systemu PN EN 14065:2005 wykonawca przedłoży certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej.

3. Usługa musi być wykonana w preparatach piorących i piorąco-dezynfekcyjnych jak dla prania bielizny i odzieży szpitalnej - Wykonawca przedłoży wymagane atesty i opinie a dla środków stosowanych do prania i dezynfekcji bielizny niemowlęcej dodatkowo należy przedłożyć pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub równoważnej instytucji.

4. Wymagane potwierdzenie, że pralnia wykonawcy jest pod stałym nadzorem producenta środków piorących i dezynfekcyjnych. Dokument potwierdzający nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5. Pralnia, w której będą wykonywane usługi musi posiadać pozytywna opinię właściwego inspektora sanitarnego, dopuszczającą wskazany obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych w zakładach opieki zdrowotnej. W tym zakresie należy przedłożyć ww. opinię (dotyczy zarówno głównego, jak i awaryjnego zakładu pralniczego)

6. Dostawa bielizny czystej do siedziby zamawiającego i odbiór bielizny brudnej z jego siedziby odbywać się będzie transportem wykonawcy. Wymagane jest, aby środki transportu posiadały pozytywna opinie właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych i dopuszczenie ich do transportu bielizny szpitalnej - należy przedłożyć pozytywną opinię sanitarną.

7. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 w zakresie co najmniej usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania z wykorzystaniem technologii RFID wraz z transportem dla placówek służby zdrowia. W tym zakresie należy przedłożyć stosowne certyfikaty niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi określonymi powyżej.

Oświadczenie wykonawcy.

Oświadczenie wykonawcy.

1. Wykonawca przedstawi oświadczenie potwierdzające zapewnienie ciągłości wykonywania usługi prania w przypadku awarii w zakładzie pralniczym wykonawcy (w oświadczeniu należy wskazać pralnię awaryjną). Awaryjny zakład pralniczy musi mieć, co

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wyrażonej w kwocie minimum dla:

— zadania częściowego nr 1: 120 000,00 PLN,

— zadania częściowego nr 2: 60 000,00 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub większą ilość zamówień częściowych polisa winna opiewać na sumę kwot polis dla poszczególnych zamówień częściowych, na które wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość polisy w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2018
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2018
Local time: 11:15

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458803

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/01/2018
Low Value Tender: