Czech Republic - Prague: Washing and dry-cleaning services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, January 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 009-016161

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Nemocnice Na Františku
00879444
Na Františku 847/8
Praha
11000
Czech Republic
E-mail: info@nnfp.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.nnfp.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNNF

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zajištění komplexních prádelenských služeb

II.1.2)

Main CPV code
98310000 - LA16

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmětem této zakázky je zajištění praní prádla, které je ve vlastnictví zadavatele a zajištění komplexního prádelenského servisu, který v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy zajistí pro Objednatele Dodavatel (dále též jen „KPS“). Sortiment zařazený do systému KPS a jeho ceník tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Praním prádla se rozumí údržba textilního souboru ve vlastnictví zadavatele, tedy zejména zajištění praní, bělení, mandlování, napařování, žehlení, označení, třídění, opravy, čištění a chemické čištění a drobná textilní údržba prádla, vč. jeho dodávky. Součástí této služby je rovněž Dodavatelem provedená instalace potřebného vybavení (kontejnery, sběrné pytle, apod.).

Komplexním prádelenským servisem se rozumí pronájem a údržba hygienicky ošetřeného textilního souboru ve vlastnictví dodavatele, tedy zejména zajištění praní, bělení, mandlování, napařování, žehlení, označení, třídění, opravy, čištění a chemické čištění a drobná textilní údržba prádla, vč. dodávky.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98310000 - LA16

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ01
Main site or place of performance:

Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem této zakázky je zajištění praní prádla, které je ve vlastnictví zadavatele a zajištění komplexního prádelenského servisu, který v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy zajistí pro Objednatele Dodavatel (dále též jen „KPS“). Sortiment zařazený do systému KPS a jeho ceník tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Praním prádla se rozumí údržba textilního souboru ve vlastnictví zadavatele, tedy zejména zajištění praní, bělení, mandlování, napařování, žehlení, označení, třídění, opravy, čištění a chemické čištění a drobná textilní údržba prádla, vč. jeho dodávky. Součástí této služby je rovněž Dodavatelem provedená instalace potřebného vybavení (kontejnery, sběrné pytle, apod.).

Komplexním prádelenským servisem se rozumí pronájem a údržba hygienicky ošetřeného textilního souboru ve vlastnictví dodavatele, tedy zejména zajištění praní, bělení, mandlování, napařování, žehlení, označení, třídění, opravy, čištění a chemické čištění a drobná textilní údržba prádla, vč. dodávky.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 004-005186

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/01/2018
Low Value Tender: