Poland - Warsaw: Hot-water boilers

Main activities: 
Production, transport and distribution of gas and heat
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, January 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 009-016879

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Pgnig Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Krzysztof Motyka
Telephone: +48 225878433
E-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.termika.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Modernizacja kotłów wodnych WR25 nr K12 i K13 w Elektrociepłowni Pruszków wraz z budową instalacji ochrony środowiska i układu magazynowania popiołu

Reference number: 17DFZZ525

II.1.2)

Main CPV code
42161000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Modernizacji kotłów wodnych WR25 nr K12 i K13 w Elektrociepłowni Pruszków wraz z budową instalacji ochrony środowiska i układu magazynowania popiołu.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45331110
42418500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL91

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego Modernizacji kotłów wodnych WR25 nr K12 i K13 w Elektrociepłowni Pruszków wraz z budową instalacji ochrony środowiska i układu magazynowania popiołu.

W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

a) Modernizacja kotła WR25 nr K12 przy zachowaniu istniejącej mocy w paliwie, dostosowanie go do opalania paliwem typu miał, budowa filtra workowego wraz z układem odpopielania, zabudowa instalacji odsiarczania spalin i zabudowa układu odazotowania spalin.

b) Modernizacja kotła WR25 nr 13 polegająca na zmniejszeniu jego mocy do maksimum 14,9 MWt w paliwie, dostosowanie go do opalania paliwem typu miał, budowa filtra workowego wraz z układem odpopielania, zabudowa instalacji odsiarczania spalin i zabudowa układu odazotowania spalin.

c) Zabudowa zbiornika magazynowego popiołu, zbiorników magazynowych sorbentu instalacji odsiarczania i reagenta instalacji odazotowania spalin wraz z układami rozładunku cystern i rurociągami transportowymi.

d) Zabudowa sprężarkowni na potrzeby instalacji środowiskowych modernizowanych kotłów.

e) Wymiana rozdzielni RNN.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.– Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się we wzorze Umowy 17DFZZ525 wraz z załącznikami.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 14/05/2018
End: 30/12/2019
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca przedłoży zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:

—nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,

—będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w- art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z 6.6.1997 - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub- art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

—jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy - art. 133 ust. 4 Ustawy),

—wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

—który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

—który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

—który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

—który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

—który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

—będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

—wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

—wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski.

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

—w stosunku do którego otwarto likwidację.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to takim przychodem średniorocznym za ten okres określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania. Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona przez liczbę lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na projektowanie i modernizację kotła wodnego o mocy minimum 12,5 MW ale nie większej niż 50 MW, przy czym wartość zamówienia nie może być niższa niż 6 000 000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca na wezwanie zamawiającego przedłoży do każdej pozycji wykazu prac dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac w zakresie opisanym powyżej mogą być:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1);

3) jeśli usługi były wykonywane na rzecz zamawiającego, wykonawca nie jest zobligowany do złożenia dowodów na prawidłowe wykonanie tych usług

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg nr 17DFZZ525”.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 Ustawy - bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone przez Wykonawcę w wysokości 10 % ceny oferty, zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy 17DFZZ525.

Wadium i zabezpieczenie w pieniądzu na konto w mBank SA nr 85 1140 1010 0000 2963 3400 1042.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki płatności określa projekt umowy 17DFZZ525.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy 17DFZZ525 wraz z załącznikami.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.- Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

W przypadku złożenia w co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia, w których został spełniony warunek minimalnej ilości ofert, aukcję elektroniczną zgodnie z zapisami SIWZ.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2018
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/04/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2018
Local time: 12:30
Place:

W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, sala 204 w budynku biurowym Elektrociepłowni Żerań.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: www.termika.pgnig.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej pod adresem internetowym www.termika.pgnig.pl wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE.

Zamawiający na podstawie Art. 24aa. ust. 1. Ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wizja lokalna:

1. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców (wizję lokalną miejsca przyszłych prac), które odbędzie się 30.1.2018 na terenie EC Pruszków w Pruszkowie przy

ul. Waryńskiego 1. Spotkanie o godz. 10:00 na portierni.

2. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

3. Zamawiający odpowie na wszystkie pytania (przekazane na piśmie prowadzącemu wizję lokalną) związane z realizacją przedmiotu zamówienia zadane przez wykonawcę. Pytania i odpowiedzi na nie zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego (www.termika.pgnig.pl).

4. Zamawiający dla przeprowadzenia wizji lokalnej zapewni przedstawicielom wykonawcy wejście na teren swojego zakładu. Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) i ppoż. (przeciwpożarowych) zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu zamawiającego.

5. Zamawiający nie ubezpiecza przedstawicieli wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez wykonawcę w następstwie takiej wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami.

6. Wykonawca w terminie do 29.1.2018r. do godz. 12:00 prześle zamawiającemu na numer faksu (+48 22) 587 8787 wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej z podaniem imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych lub paszportów (dot. obywateli zagranicznych). Ze względów organizacyjnych Zamawiający prosi każdego wykonawcę o delegowanie do 3 osób.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/01/2018
Low Value Tender: