Poland - Łódź: Construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, January 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 009-015189

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
DOA-ZP-III.271.3.2018
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Poland
Contact person: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź

Reference number: DOA-ZP-III.271.3.2018

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45261000
45320000
45321000
45331100
45453000
45421000
45310000
45312310

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Łódź, ul. Lermontowa 7.

II.2.4)

Description of the procurement:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku: Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź.

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych – 1 m,

2) Docieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej,

3) Docieplenie stropodachu wentylowanego,

4) Docieplenie stropodachu styropapą,

5) Wymiana stolarki okiennej,

6) Wymiana drzwi zewnętrznych,

7) Wymiana instalacji c.o.

a) piony instalacji c.o. należy prowadzić w bruzdach, alternatywnie dopuszcza się wykonanie obudowy z płyt karton-gips. zewnętrzne połączenia k-g płyt (naroże) należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym perforowanym zatopionym w gipsie a następnie obudowę wyszpachlować i pomalować,

b) znajdujące się na Sali gimnastycznej obudowy grzejników do ponownego montażu,

c) obudowy grzejników należy zdemontować i ponownie zamontować, alternatywnie dopuszcza się montaż nowej obudowy z płyt MDF (w miejscu uszkodzonej obudowy),

8) Wymiana instalacji odgromowej,

9) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

a) wymiana obróbek blacharskich: opierzeń, orynnowania, rur spustowych, parapetów zewnętrznych (boki parapetów wykończyć zaślepką),

b) wymiana kratek wentylacyjnych,

c) wymiana lamp zewnętrznych,

d) montaż nowej opaski wokół budynku,

e) uzupełnienie ubytków cegieł i fragmentów muru,

f) wymiana istniejących krat okiennych na otwierane wg obowiązujących przepisów i norm,

g) odtworzenie i naprawa schodów,

h) naprawa, czyszczenie oraz montaż nowych balustrad, wysokość 1.1m z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej,

i) montaż daszków systemowych,

j) przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na tarasach z wykonaniem utwardzenia podłoża,

k) montaż włazów dachowych systemowych, wywietrzaków wraz z podstawą,

l) oczyszczenie i utylizacja zanieczyszczeń ze stropodachu wentylowanego.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: UDA-RPLD.04.02.01 -10-0008/16-00 pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”

II.2.14)

Additional information

Na pdst. art. 29 ust.3a ust Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwyk. na pdst. umowy o pracę osób wykonujących czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) i wzorem umowy.

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust. Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 2 500 000,00 PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających.

Okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a) min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku/budynków i b) min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, polegającą na wbudowaniu lub wymianie stolarki okiennej i/lub drzwiowej w budynku/budynkach i c) min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach.

Uwaga: 1) Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane i.

b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i c) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.

Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowl. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporz. Min. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w spr. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ust. Prawo budowl., z uwzględnieniem postanowień ust. z dnia 22. 12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dn. 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających.

Okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017r., C-387/14. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

— Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zakres i warunki zmian zawartych umów oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załączniki nr 7 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2018
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2018
Local time: 11:00
Place:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ, Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

— aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców,

— Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy art. 22a ustawy Pzp.

Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda: informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Punktacja zgodna z SIWZ.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 t.j.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/01/2018
Low Value Tender: