Poland - Warsaw: Road transport services

Main activities: 
Urban railway / light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, January 12, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 008-014591

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Żelazna 61
Warszawa
00-848
Poland
Contact person: Agnieszka Dąbrowska
Telephone: +48 224594285
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Fax: +48 224594224
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ztm.waw.pl

I.1)

Name and addresses
Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
Konstancin-Jeziorna
05-510
Poland
Contact person: Agnieszka Dąbrowska
Telephone: +48 224594285
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Fax: +48 224594224
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.ztm.waw.pl

I.2)

Joint procurement
The contract involves joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ztm.waw.pl
Additional information can be obtained from another address:
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Żelazna 61
Warszawa
00-848
Poland
Contact person: Agnieszka Dąbrowska
Telephone: +48 224594285
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Fax: +48 224594224
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ztm.waw.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Żelazna 61
Warszawa
00-848
Poland
Contact person: Agnieszka Dąbrowska
Telephone: +48 224594285
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Fax: +48 224594224
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ztm.waw.pl

I.6)

Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcj. w ramach komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą

Reference number: 3/2018

II.1.2)

Main CPV code
60100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od dnia 15.3.2018 r. (planowany) do 30.11.2020 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą, w liczbie 1 466 370 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) +10 %/-10 % (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dysponował co najmniej 6 (w tym 1 rezerwowym) autobusami spełniającymi wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wymogi opisane w Rozdziale VI SIWZ.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60112000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL913
NUTS code: PL91
Main site or place of performance:

Warszawa-Konstancin-Jeziorna.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od dnia 15.3.2018 r. (planowany) do 30.11.2020 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą, w liczbie 1 466 370 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) +10 %/-10 % (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

2. Usługi świadczone będą na trasach:

L14 Gassy-Pętla – Gassy – Czernidła – Łęg – Habdzin – Opacz – Ciszyca – Opacz – Habdzin – Konstancin Jeziorna: Wojska Polskiego – Warszawska – Mirkowska – Bielawa – Bielawa-Pętla.

L15 Klarysew – Mirkowska – Wojska Polskiego - Piłsudskiego – Warecka – Borowina – Kawęczynek – Słomczyn – Łyczyn – Słomczyn-Kościół.

L16 Czarnów – Chylicka – Skolimów – Chylicka – Pułaskiego – Piaseczyńska – Klarysew – Bielawa – Obórki – Kępa Okrzewska – Kępa Okrzewska – Cmentarz.

L21 Klarysew – Mirkowska – Wojska Polskiego – Grapa – Obory – Cieciszew – Dębówka – Podłęcze – Wólka Załęska – Moczydłów – Góra Kalwaria/Rynek.

L42 Klarysew – Mirkowska – Wojska Polskiego – Grapa – Obory – Cieciszew – Słomczyn – Łyczyn – Słomczyn-Kościół.

3. Założenia do rozkładów jazdy, przebieg trasy i wykaz przystanków stanowią załączniki do umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami).

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 ustawy Pzp. Zakres tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i może polegać na przedłużeniu termin świadczenia usługi lub zwiększeniu podstawowej liczby wozokilometrów w okresie trwania umowy. Zamawiający udzieli zamówień,o których mowa w art. 134 ust. 6 ustawy Pzp na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego niż zamówienie podstawowe.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Norma emisji spalin (E) / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Tabor klimatyzowany (K) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Tabor z wyświetlaczami (W) / Weighting: 10
Price - Weighting: 56 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Rozdział A: Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ust.1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art.24 ust.1 pkt13 lit.d ustawy Pzp, oraz w art.24 ust.1 pkt14 ustawy Pzp, jeżeli osoba,o kt.mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wym. w art.24 ust.1 pkt13 lit.d ustawy Pzp,oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję, o której mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Rozdział B: Podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział C: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu formularza JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”;

b) wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

c) wybrać odpowiednią wersję językową (w przypadku przedłożenia formularza JEDZ w innej niż polska wersja językowa należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę(y) umocowaną do jego złożenia;

d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (tę opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca);

e) zaimportować pobrany wcześniej plik;

f) wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza);

g) wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.

3. Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia formularza JEDZ dostępnej na https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Minimum level(s) of standards possibly required:

Rozdział C: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia c.d.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1)w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) licencji, o której mowa w art.5 ustawy o transporcie drogowym udzielonej na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;

b) wykazu usług (zgodnego z zał.nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13,14 i pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Rozdział A: Warunki udziału w postępowaniu c.d.

Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu regularnego w rozumieniu powołanej ustawy o transporcie drogowym, świadczoną autobusami, w liczbie minimum 100 000 (sto tysięcy) wozokilometrów, przy czym powyższa liczba wozokilometrów musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi

lub

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu turystycznego świadczoną autobusami, wartość usługi co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy) złotych brutto, przy czym powyższa wartość usługi musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi;

2. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W szczególności, jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym autobusy, które stanowią podstawową flotę pojazdów już wykorzystywanych w ramach innej umowy z Zamawiającym, a które Wykonawca zamierza wykorzystać w okresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego postępowania (np. w sytuacji, gdy termin wykonywania realizowanej umowy częściowo pokryje się z terminem wykonania przedmiotowego zamówienia).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:

1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia c.d.

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ);

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 .1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wg wzoru zał.nr 5 do SIWZ).

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) rozdziale X. 7. 2) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) rozdziale X. 7. 2) lit. b) - d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X. 9. 1) SIWZ oraz w rozdziale X. 9. 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w X. 9. 2) lit. a), powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Rozdział C :Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia c.d.

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 9. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 10 stosuje się.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Rozdział C: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia c.d.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale X. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale X. 9 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdziału X. 10 zdanie pierwsze stosuje się.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia c.d.

13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w rozdziale X. 7. 1) lit. b) oraz w rozdziale X. 7. 2) lit. e)-g), Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty pod warunkami i w zakresie wskazanym w paragrafie 11 Wzoru umowy.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną. Do jej przeprowadzenia mają zastosowanie regulacje art. 91a-91e ustawy Pzp.

2. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

3. Rozdział XVI.a SIWZ.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2018
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2018
Local time: 11:30
Place:

Siedziba Zamawiającego, pok. 225 (II piętro).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
ul. Postępu 17a
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale III SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
ul.Postępu 17a
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2018
Low Value Tender: