Poland - Nowa Dęba: Wastewater treatment plant construction work

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, January 11, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 007-012236

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie
Leśna1
Nowa Dęba
39-460
Poland
Contact person: Marek Ostapko
E-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl
Fax: +48 158462546
NUTS code: PL824

Internet address(es):

Main address: www.pgkim.nowadeba.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pgkim.nowadeba.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Other activity: Wodociągowo-kanalizacyjna

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Nowa Dęba

Reference number: ZP-Zad.1-2/POIiS/2018

II.1.2)

Main CPV code
45252127

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Nowa Dęba, z podziałem na części:

Część nr 1: Zadanie nr 1 – „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Nowej Dębie”;

Część nr 2: Zadanie nr 2 – „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie – etap I”.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Nowej Dębie

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45252127
45252200
45000000
45110000
45232460
45310000
45231300
45232431
45233140
45311100
45223810
45317100
45317300
45111000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL824
Main site or place of performance:

Nowa Dęba.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres robót będzie obejmował:

• budowa ciągu technologicznego oczyszczalni, a tym samym zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 3500 m3/d do 4000 m3/d;

• modernizacja wyeksploatowanych obiektów oczyszczalni istniejącego ciągu technologicznego;

• wymiana zużytych urządzeń technologicznych oraz rozbudowa o drugi ciąg osadowy;

• rozbudowa węzła osadowego o komorę stabilizacji tlenowej osadu.

• rozruch technologiczny obu ciągów oczyszczalni do czasu uzyskania planowanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i przepustowości;

• opracowanie i przekazanie Zamawiającemu sporządzonej w języku polskim Instrukcji Eksploatacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie – po rozbudowie i modernizacji.

Zakres robót będzie obejmował realizację nowych obiektów oraz przebudowę i rozbiórkę obiektów istniejących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6.1 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres rękojmi i gwarancji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 30/09/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający ubiega się dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie – etap I

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45232410
45232400
45453000
45231300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL824
Main site or place of performance:

Nowa Dęba.

II.2.4)

Description of the procurement:

Remont (renowacja) kanałów sanitarnych o średnicach ø150, ø200, ø250, ø300, ø400 mm metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego (CIPP), crackingu statycznego (odcinek Rz12-Rz16). Remontem objęto odcinki ww. kanałów według zestawienia tabelarycznego nr 1. Łączna długość odcinków sieci poddanej renowacji wynosi 1 492,40 m. Wraz z remontem w/w odcinków kanałów, renowacji należy poddać studnie kanalizacyjne, w ilości 43 sztuk. Na niektórych odcinkach konieczna jest wymiana całych studni ze względu na ich znaczną korozję - w ilości 5 sztuk. Projekt budowlano-wykonawczy Nr 7134 „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie” – stanowiący załącznik nr 6.2 do SIWZ - obejmuje swym zakresem szerszy zakres robót, niż przedmiot zamówienia. (Dokumentacja obejmuje renowację 10 498 mb kanałów, renowację 296 studni kanalizacyjnych i wymianę w całości 19 sztuk studni.).

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres rękojmi i gwarancji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający ubiega się dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolność techniczna:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni iż w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:

Dla części nr 1 (zadania nr 1):

Wykonał minimum jedno zadanie inwestycyjne w zakresie budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 4000 m3/dobę, oraz załączy dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

Dla części nr 2 (zadania nr 2):

Wykonał minimum jedno zadanie inwestycyjne w zakresie remontu/przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, przy wykorzystaniu metod bezwykopowych, o wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion PLN), oraz załączy dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Zdolność zawodowa: - dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże:

Dla części nr 1 (zadania nr 1):

Że dysponuje lub będzie dysponował min. trzema osobami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie powierzone - zgodnie z poniższymi wymaganiami:

— dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej konstrukcyjnej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia,

— dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi co najmniej jednej budowy/ rozbudowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków z technologią oczyszczania ścieków opartą na osadzie czynnym o przepływie średniodobowym nie mniejszym niż 4 000 m3/d,

— dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektroenergetycznej i AKPiA bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

Dla części nr 2 (zadania nr 2):

Że dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia,

• udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi – roboty sanitarne związane z realizacją co najmniej jednej inwestycji, obejmujących remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego i w technologii crackingu,

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Dla części nr 1: 100.000,- PLN. (słownie: sto tysięcy PLN).

Dla części nr 2: 50.000,- PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).

2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Prawo Zamówień Publicznych, tj.:

a.) pieniądzu;

b.) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.) gwarancjach bankowych;

d.) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e.) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

3. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi min.:

Dla Części nr 1 (Zadania nr 1) - 5 lat.

Dla Części nr 2 (Zadania nr 2) - 2 lata.

Od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto oddzielnie dla każdej z umów.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę konsorcjum w formie cywilno – prawnego porozumienia. Więcej informacji znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2018
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/04/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2018
Local time: 10:15
Place:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Leśnej 1 w Nowej Dębie w dniu 26.lutego 2018 r. o godz. 10.15 w sali nr 6.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i ceny ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Uszczegółowienie kryteriów wybory ofert:

1) dla I i II części zamówienia: CENA (znaczenie w ocenie 60 % = 60 pkt) Sposób dokonywania oceny wg wzoru: C = Cn / Cb x 60 pkt gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty.

2) Rękojmia i gwarancja dla części I: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (znaczenie w ocenie 40 % = 40 pkt). Najkrótszy możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego to 5 lat, a najdłuższym możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert to 10 lat. Wykonawca może zaproponować okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w pełnych latach tj.: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i więcej lat. Punkty za kryterium rękojmi za wady i gwarancji jakości zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie oświadczenia złożonego w punkcie 3 Formularza ofertowego. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona następująco:

• 5 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 0 pkt.

• 6 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 10 pkt.

• 7 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 15pkt.

• 8 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 20 pkt.

• 9 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 30 pkt.

• 10 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości (lub więcej) – 40 pkt.

Rękojmia i gwarancja dla części II: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (znaczenie w ocenie 40 % = 40 pkt). Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 2 lata, a najdłuższy możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert to 7 lat. Wykonawca może zaproponować okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w pełnych latach tj.: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i więcej lat. Punkty za kryterium „rękojmi za wady i gwarancji jakości” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie oświadczenia złożonego w punkcie 2 Formularza ofertowego. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona następująco:

• 2 lata rękojmi za wady i gwarancji jakości – 0 pkt.

• 3 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 10 pkt.

• 4 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 15pkt.

• 5 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 20 pkt.

• 6 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości – 30 pkt.

• 7 lat rękojmi za wady i gwarancji jakości (lub więcej) – 40 pkt.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Szczegółowe kwestie odnoszące się do postępowania odwoławczego przedstawione są rozdziale 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2018
Low Value Tender: