Poland - Warsaw: Security services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Negotiated without a prior call for competition
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Wednesday, January 10, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 006-010033

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów
Telephone: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Spółka Skarbu Państwa

I.5)

Main activity
Other activity: Spółka Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Ochrona fizyczna osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych

Reference number: KIZ/2017/WNP-007624

II.1.2)

Main CPV code
79710000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał nr 1 do umowy.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 313 782.92 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79711000
85312310
79714000
79715000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL

II.2.4)

Description of the procurement:

Zamówienie będzie wykonywane na poniżej wymienionych dworcach zgodnie z niżej określonym opisem oraz postanowieniami OPZ:

Zadanie nr 1 OGN Poznań.

Dworzec Kategoria Dworca.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Gniezno Regionalny

2 Koło Regionalny

3 Konin Regionalny

4 Wronki Regionalny

Zadanie nr 2 OGN Poznań.

Dworzec Kategoria Dworca.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Kościan Regionalny

2 Leszno Regionalny

3 Rawicz Regionalny

Zadanie nr 3 OGN Poznań.

Dworzec Kategoria Dworca.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Chodzież Regionalny

2 Piła Główna Regionalny

Zadanie nr 4 OGN Wrocław.

Kategoria Dworca.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Wrocław Główny Premium

Usługa ochrony stałej (niecałodobowej).

2 Wrocław Brochów Aglomeracyjny

3 Wrocław Kuźniki Aglomeracyjny

4 Wrocław Leśnica Aglomeracyjny

5 Wrocław Mikołajów Aglomeracyjny

6 Wrocław Osobowice Aglomeracyjny

7 Wrocław Pracze Aglomeracyjny

8 Wrocław Psie Pole Aglomeracyjny

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

9 Wrocław Zachodni Aglomeracyjny

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Ze względu na kończące się z dniem 31.10.2017 r. umowy na „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego” oraz prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług ochrony fizycznej do 30.09.2018 r. zachodzi konieczność zabezpieczenia ciągłości realizacji usług na dworcach kolejowych w miesiącu listopadzie 2017 r.

Zabezpieczenie usług ochrony jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i ograniczenia możliwych zagrożeń na czynnych dworcach kolejowych. W związku z tym zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dotychczasowym wykonawcom usług.

W dniu 23.10.2017 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na realizację usług ochrony na okres do 30.19.2018 r. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawarcie umowy z Wykonawcami wybranymi w przetargu możliwe jest w I połowie listopada (podpisanie umowy jest możliwe po upływie 10 dni od daty ogłoszenia wyboru Wykonawcy).

Mając na względzie konieczność zachowania ciągłości świadczenia usług ochrony osób i mienia na dworcach konieczne jest zapewnienie ich realizacji do czasu wyboru nowego wykonawcy.

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Polskie Koleje Państwowe S.A., zaprosił Wykonawcę – CIVIS Polska Sp. z o.o. do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego na zasadach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 138i ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: KIZ/2017/WNP-007624
Title:

Ochrona fizyczna osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
22/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0

V.2.3)

Name and address of the contractor
Civis Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 91
Warszawa
04-118
Poland
NUTS code: PL91

Internet address:http://www.cciip.pl/1317mi_civispolskaspz%20oo/

The contractor is an SME

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 262 096.96 PLN
Total value of the contract/lot: 313 782.92 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Niniejsze zamówienie jest częścią większego zamówienia. Wartość szacunkowa całości zamówienia: 2 262 096,96 PLN netto. Wartość szacunkowa zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie: 298 006,28 PLN netto.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu

O art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 omawianego artykułu.

2. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne, prowadzona w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 1 000 000 EURO, tworzona jest przez samego zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/01/2018
Low Value Tender: