Croatia - Split: Water transport services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, December 6, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 234-486604

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Agencija za obalni linijski pomorski promet
27735395987
Ulica grada Antofagaste 6
Split
21000
Croatia
Contact person: Milan Mravulj, Paula Vidović
Telephone: +385 21329370
E-mail: info@agencija-zolpp.hr
Fax: +385 21329379
NUTS code: HR

Internet address(es):

Main address: www.agencija-zolpp.hr

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Other activity: Javni obalni linijski pomorski prijevoz

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Javna usluga - obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9602 Vis - (Hvar - Milna) - Split i obratno

Reference number: EBN - 2/2017 BB

II.1.2)

Main CPV code
60600000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Trajnost javne usluge.

Rok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina odnosno za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. Godine.

Redovnost javne usluge.

Usluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.

Učestalost pružanja javne usluge.

Minimalna propisana učestalost na liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60600000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HR03

II.2.4)

Description of the procurement:

Obavljanje javnog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno.

Luke koje se moraju uslužiti:

Javna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Vis na otoku Visu, luke Hvar na otoku Hvaru, luke Milna na otoku Braču i luke Split na kopnu te obratno.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Tehnički elementi sukladno člancima 6.-9. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi ... (NN 31/14) / Weighting: 50 %
Cost criterion - Name: Ekonomsko financijski elementi sukladno člancima 6.-9. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi ... (NN 31/14) / Weighting: 50 %

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Ugovor se sklapa na razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2027. godine. Opcija produljenja ugovora može se ugovoriti u slučaju ako je osnovni brod s kojim brodar planira obavljati ugovorenu uslugu prijevoza mlađi od 11 godina u trenutku isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora. Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

Procijenjena vrijednost ugovora za ukupno razdoblje obavljanja od 10 (6+4) godina iznosi 65 060 000,00 kn od čega za razdoblje od 6 godina iznosi za svaku godinu 6 454 000,00 odnosno ukupno za 6 godina: 38 724 000,00 kn. Za razdoblje od 4 godine u slučaju korištenja opcije produljenja, iznosi za svaku godinu 6 584 000,00 kn, odnosno ukupno za 4 godine 26 336 000,00. Ponuda ne smije premašiti naprijed navedeni godišnji iznos procijenjene vrijednosti ugovora.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 155-322119

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Javna usluga - obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9602 Vis - (Hvar - Milna) - Split i obratno

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

U dokumentaciji za nadmetanje (dio I i dio II) detaljno su navedeni razlozi isključenja, uvjeti financijske sposobnosti, uvjeti tehničke i stručne sposobnosti te drugi uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj uključujući odredbe o ponudi i poslovnom planu.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address:www.dkom.hr

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno točkama 1.-5. nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Služba za pravne, kadrovske, opće i koncesijske poslove
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6
Split
21000
Croatia
Telephone: +385 21329370
E-mail: info@agencija-zolpp.hr
Fax: +385 21329379

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
01/12/2017
Low Value Tender: