Czech Republic - Prague: Transport services (excl. Waste transport)

Main activities: 
Not applicable
Type: 
Modification of a contract/concession during its term
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Wednesday, December 6, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 234-486836

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Národní galerie v Praze
00023281
Praha
17000
Czech Republic
Contact person: Kamila Zetková
Telephone: +420 224301213
E-mail: kamila.zetkova@ngprague.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.ngprague.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/profilng

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Transporty uměleckých děl a exponátů výstavy Gerhard Ríchter.

II.1.2)

Main CPV code
60000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1 a Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1.

II.2.4)

Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem zakázky je plnění služeb, spojené se zajištěním kompletního transportu exponátů výstavy Gerhard Richter, duben 2017 – říjen 2017, a to včetně:

— zajištění obalového materiálu (měkkého, klima stabilních beden),

— balení a vybalení,

— nakládka a vykládka (deinstalace) 2. p. bez výtahu,

— transporty,

— vypořádání kurýrních služeb,

— vyřízení celních náležitostí,

— vyřízení veškerých výjimek v rámci transportu,

— komunikace s vymíněnými zapůjčiteli,

— prolongace obalového materiálu,

— uskladnění obalového materiálu - depozitární skladové prostory pro krátkodobé uskladnění exponátů s depozitárními podmínkami dle mezinárodních standardů a depozitárním režimem (klimatizace, mechanické zabezpečení, průmyslová kamera se záznamem, vyvedení poplachu na policii nebo bezpečnostní službu).

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 7

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2017/S 080-154559

Section V: Award of contract/concession

Contract No: NG/502/2017
Title:

Transporty uměleckých děl a exponátů výstavy Gerhard Ríchter.

V.2)

Award of contract/concession

V.2.1)

Date of conclusion of the contract/concession award decision:
07/04/2017

V.2.2)

Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor/concessionaire
Kunsttrans Praha, spol. s.r.o.
40615243
Dukelských hrdinů 47
Praha
17000
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor/concessionaire is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 5 099 813.85 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
01/12/2017

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)

Description of the procurement after the modifications

VII.1.1)

Main CPV code
60000000

VII.1.2)

Additional CPV code(s)

VII.1.3)

Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1 a Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1.

VII.1.4)

Description of the procurement:

Došlo ke změně v rozsahu exponátů a v té souvislosti ke změnám v rozsahu transportů a souvisejících služeb.

VII.1.5)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 7

VII.1.6)

Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 829 576.52 CZK

VII.1.7)

Name and address of the contractor/concessionaire
Kunsttrans Praha, spol. s.r.o.
40615243
Dukelských hrdinů 47
Praha
17000
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor/concessionaire is an SME: yes

VII.2)

Information about modifications

VII.2.1)

Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Došlo ke změně v rozsahu exponátů a v té souvislosti ke změnám v rozsahu transportů a souvisejících služeb.

VII.2.2)

Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Jedná se o technicky vysoce specializovanou činnost, kdy tento přepravce již zakázku realizuje a má potřebné materiálové vybavení. Uzavřené smlouvy s poddodavateli.

VII.2.3)

Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 5 099 813.85 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 592 939.37 CZK
Low Value Tender: