Bulgaria - Ruse: Information and promotion products

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, December 1, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 231-482270

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 225-468563)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Obshtina Ruse
000530632
pl. „Svoboda“ No. 6
Ruse
7000
Bulgaria
Contact person: Irena Petrova — rakovoditel na proekta
Telephone: +359 082881-703
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 834413
NUTS code: BG323

Internet address(es):

Main address: http://www.ruse-bg.eu

Address of the buyer profile: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/337/index.html

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02Богатството на различията — приобщаващо образование за интелигентен растеж по ОПНОИР 2014-2020 с 2 ОП.

II.1.2)

Main CPV code
39294100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията — приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП

Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП. За Обособена позиция № 2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
29/11/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 225-468563

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Instead of:
Date: 03/01/2018
Local time: 17:30
Read:
Date: 12/01/2018
Local time: 17:30
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Условия за отваряне на офертите:
Instead of:
Date: 04/01/2018
Local time: 14:00
Read:
Date: 15/01/2018
Local time: 14:00

VII.2)

Other additional information:

С настоящото решение се одобрява обявление за изменение или допълнителна информация по обществената поръчка в частта на Техническите спецификации по обособена позиция 1 и обособена позиция 2 — Приложения № 1 и № 2.

В Приложение № 1 изменението засяга изискванията към информационната табела, ролер банерите, външната преносима батерия.

В Приложение № 2 изменението засяга първия ред под заглавието „Пълно описание на обекта на поръчката“ и изискванията към дипляна, брошура, печат върху текстил, плакати, текстилни чанти.

Low Value Tender: