Bulgaria - Ruse: Information and promotion products

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, November 23, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 225-468563

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Ruse
000530632
pl. „Svoboda“ No. 6
Ruse
7000
Bulgaria
Contact person: Irena Petrova — direktor na direktsiya Kultura i obrazovanie
Telephone: +359 881703
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323

Internet address(es):

Main address: www.ruse-bg-eu

Address of the buyer profile: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/337/index.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/337/index.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе
7000
Bulgaria
Contact person: Ваня Попова — старши експерт
Telephone: +359 82881635
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323

Internet address(es):

Main address: www.ruse-bg-eu

Address of the buyer profile: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/337/index.html

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията — приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна Програма“.

II.1.2)

Main CPV code
39294100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация по проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията — приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 “ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП. Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 4 041.67 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30234600
39294100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, непопадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП

Информационна табела - 6 броя

Рол банер — 3 броя

Флаш памет (USB) — 50 броя

Външна батерия - 50 броя

Пълно описание на обекта на обособената позиция се съдържа в Приложение 1 — Техническа специгфикация по Обособена позиция № 1.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 2 275.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията — приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
22140000
22150000
18936000
22462000
79811000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Република България, област Русе, гр. Русе 7000.

II.2.4)

Description of the procurement:

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като обекта попада в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. За Обособена позиция № 2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП

Дипляна с обща информация за проекта - 400 броя;

Брошура с постигнати резултати - 250 броя;

Печат върху текстил - 600 броя;

Плакати - 50 броя;

Текстилна чанта - 300 броя.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 766.67 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект BG05M2OP001-3.001-0035-C02 „Богатството на различията — приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Неприложимо.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът трябва да е изпълнил поне 1 /една/ дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от обема. Под сходна дейност се разбира услуги по изработване и печат/брандиране на информационни и рекламни материали и/или доставка на печатно-информационни и промоционални материали. Изисквани доказателства: Списък на изпълнените услуги, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнената услуга.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за услугите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП при подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез попълване на изискваните данни в ЕЕДОП. Доказателствата за изпълнената услуга се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът трябва да е изпълнил поне 1 /една/ дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от обема. Под сходна дейност се разбира услуги по изработване и печат/брандиране на информационни и рекламни материали и/или доставка на печатно-информационни и промоционални материали. Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за услугите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

III.1.5)

Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 от ЗОП (освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен), основанията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/01/2018
Local time: 17:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 04/01/2018
Local time: 14:00
Place:

Община Русе, ет. 3, Заседателна зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

За обособена позиция № 2, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на 100 от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да участват за обособена позиция № 2 от настоящата процедура, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на 100 от предмета на обособената позиция със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Участникът удостоверява съответствието си с горните изисквания с попълване на Част II, Раздел А, поле: „Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие....“

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
20/11/2017
Low Value Tender: