Czech Republic - Prague: Forestry services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, November 22, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 224-466309

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
00020478
Těšnov 65/17
Praha 1-Nové Město
110 00
Czech Republic
Contact person: Tomáš Koliba
Telephone: +420 221813031
E-mail: tomas.koliba@mze.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://eagri.cz/public/web/mze/

Address of the buyer profile: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_9866.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_9866.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Other activity: zemědělství

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2018–2021.

II.1.2)

Main CPV code
77200000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Zajištění Lesní ochranné služby pro období 2018–2021. Lesní ochranná služba představuje komplexní odborný a poradenský servis v oblasti ochrany lesa pro vlastníky lesa a orgány státní správy lesů na území ČR.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 56 258 000.00 CZK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77230000
73210000
79951000
80510000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

Česká republika.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Expertní a poradenská činnost pro všechny držitele lesů a orgány státní správy lesů (vedení web. prezentace Lesní ochranné služby (dále jen „LOS“), bezplatný odborný informační a poradenský servis v oblasti ochrany lesů, vč. praktického poradenství in-situ a zpracování odborných posudků, semináře, školení, publikační činnost);

2. Sledování výskytu biotických škodlivých činitelů a působení abiotických faktorů;

3. Ověřování a optimalizace kontrolních a obranných opatření a metodických postupů; zpracování metodických pokynů v ochraně lesa;

4. Expertní činnost pro účely poskytování dotací;

5. Testování biologické účinnosti pesticidů v lesním hospodářství;

6. Informace o změnách a doplňcích sortimentu povolených přípravků na ochranu lesa, a to formou vydání Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa a publikování následných změn;

7. Zajištění spolupráce v ochraně lesa;

8. Zpracování čtvrtletních písemných zpráv o průběžném stavu plnění činností uvedených v bodech 1. až 7. tohoto článku, a to vždy po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky;

9. Zpracování závěrečných informačních zpráv za roky 2018–2021 v termínu do 10.12. každého roku.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 56 258 000.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, prokázání způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázání předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání (výpisu z živnostenského rejstříku) pro následující činnosti:

1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/01/2018
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/05/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 02/01/2018
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Doručování písemností a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_9866.html

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
20/11/2017
Low Value Tender: