Poland - Słupsk: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products

Organisation text: 
Szkoła Policji w Słupsku
Main activities: 
Public order and safety
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for one or more lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, November 21, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 223-464764

Szkoła Policji w Słupsku, ul. Kilińskiego 42, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Szkoła Policji w Słupsku, ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk, For the attention of: Janusz Borowski, Anna Jaczun-Klusek, Słupsk 76-200, Poland. Telephone: +48 598417558. Fax: +48 598417559. E-mail: zamowienia.publiczne@spslupsk.policja.gov.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.11.2017, 2017/S 222-462563)

RE:
CPV:03000000, 03200000, 03212100, 03221100, 03222110, 03222200, 03222321, 03222322, 15331142

Agricultural, farming, fishing, forestry and related products

Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts

Potatoes

Root and tuber vegetables

Tropical fruit

Citrus fruit

Apples

Pears

Processed cabbage

Instead of: 

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy)

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

Wpisany w powyższym punkcie tekst winien być w pkt. III.20 Warunki udziału.

Read: 

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy)

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) posiada wpis do rejestru zakładów

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz stosownie do

art. 59 i 73 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wdraża lub posiada wdrożony system HACCP z

zastrzeżeniem art. 63 ust. 2 ww. ustawy.

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

— wykonał (oddzielnie dla każdej z części), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy artykułów spożywczych. Wartość brutto każdej z

wykazanych dostaw nie może być mniejsza od wartości brutto oferty złożonej przez Wykonawcę,

— dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym niezbędne warunki określone w przepisach.

II.

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w

SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia. Oświadczenie Wykonawca

składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2

dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawcanie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pola formularza nie objęte zakresem

wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca nie wypełnia. Dokument JEDZ w formie edytowalnej

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla

każdego z podmiotów, których to dotyczy, oświadczenia na odrębnym formularzu w postaci JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w

rozdziale VI.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

złożył informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający zgodnie z procedurą uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedurą odwróconą” w

przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Oznacza, to że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny

wszystkich wykonawców, nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w formie

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod

kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w

odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dokonuje oceny podmiotowej

wykonawcy, tj. bada oświadczenie (JEDZ), a następnie żąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w

rozdziale VI.6 niniejszej SIWZ.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej

Powiatowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2007 r. nr 106 poz. 730),

b) dokumentu potwierdzającego wdrażanie bądź stosowanie wdrożonego systemu HACCP tj.: certyfikat HACCP

wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie właściwego organu

Państwowej Inspekcji o sprawowaniu nadzoru nad wdrażaniem lub stosowaniem zasad wdrożonego systemu

HACCP,

c) wykazu dostaw (oddzielnie dla każdej z części), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert,

d) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,

którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca tj. wymagane jest wykazanie co najmniej jednego środka

transportu spełniającego niezbędne warunki określone w przepisach,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

a) rozdziale VI.6.2.a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) rozdziale VI.5.2.b).c).d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert oraz nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.6.2.a) SIWZ,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument zawierający oświadczenie wykonawcy powinien być wystawiony

odpowiednio w terminie określonym w rozdziale VI.5.2.a) SIWZ.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu.

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany

w rozdziale VI.6.2.a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale VI.7.1.a) SIWZ, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się

do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Low Value Tender: