Poland - Warsaw: Cleaning services

Main activities: 
Postal services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, November 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 222-462395

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Monika Słupczyńska ul. Moritza 2, 20-900 Lublin
Telephone: +48 817106302
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Fax: +48 817106302
NUTS code: PL9

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.poczta-polska.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów Lublin
Wacława Moritza 2
Lublin
20-900
Poland
Contact person: Monika Słupczyńska
Telephone: +48 817106302
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.6)

Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa kompleksowego sprzątania budynków i posesji PP S.A. na obszrze działania PI Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Lublinie-woj. lubelskie i woj. świętokrzyskie, II postępowanie.

Reference number: P.I.T.P.Z.Lub.2600.102.2017

II.1.2)

Main CPV code
90910000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego na obszarze działania Pionu Infrastruktury Obszaru operacyjnego ds. nieruchomości w Lublinie-woj. lubelskie i woj. świętokrzyskie, w tym przyległych do nich placów, chodników, schodów zewnętrznych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, terenów zielonych – określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do umowy.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
90911200
90630000
90620000
90911300
90610000
77310000
77314100
77312000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL814
NUTS code: PL811
NUTS code: PL812
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Woj.lubelskie i swiętokrzyskie.

II.2.4)

Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego w tym przyległych do nich placów, chodników, schodów zewnętrznych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, terenów zielonych – określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do umowy.

2) W przypadku ewentualnych prac remontowych lub awarii w sprzątanych obiektach, Wykonawca zrealizuje usługę sprzątania tych obiektów w ramach umowy.

3) Sprzątanie odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy jednostek Zamawiającego zajmujących dane pomieszczenia, w sposób nie zakłócający ich pracy, a w obiektach strzeżonych całodobowo, przed lub po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego, po uprzednim pobraniu kluczy z wartowni (recepcji, portierni), z tym że po zakończeniu sprzątania pomieszczenia należy zamknąć, a klucze zdać w miejscu ich pobrania. Czas realizacji usługi zostanie ustalony z kierownikiem, administratorem obiektu, administratorem pokoi gościnnych lub osobą zastępującą.

4) W pomieszczeniach o ograniczonym dostępie (wyposażonych w system kontroli dostępu, system alarmowy, z plombowanym lub kodowanym wejściem) sprzątanie odbywać się będzie w godzinach pracy i obecności pracownika Zamawiającego – osoby uprawnionej do przebywania w tym pomieszczeniu. Sprzątanie pomieszczeń biurowych wyposażonych w sprzęt komputerowy odbywać się będzie w godzinach pracy pracowników Poczty Polskiej S.A.

5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujących czynności nie wymagające specjalistycznego sprzętu określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy w zakresie:

5.1. czynności określonych w pkt. 1 dotyczących sprzątania pomieszczeń biurowych oraz innych pomieszczeń wewnętrznych z wyłączeniem ppkt. 10, 15-21, 23, 25;

5.2. czynności określonych w pkt. 2 dotyczących sprzątania pomieszczeń eksploatacyjnych i zaplecza placówek pocztowych (w tym stanowisk Mikrooddziałów Banku Pocztowego oraz Pocztowych Stref Finansowych) z wyłączeniem ppkt. 11, 17- 23, 26;

5.3. czynności określonych w pkt. 3 dotyczących sprzątania pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych (w tym wind osobowych i towarowych) z wyłączeniem ppkt.

11-17, 19;

5.4. czynności określonych w pkt. 6 dotyczących sprzątania pomieszczeń hal i warsztatów z wyłączeniem ppkt. 7, 9, 10, 12;

5.5. czynności określonych w pkt. 9 dotyczących sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej wyłączeniem ppkt. 5, 7.

6) Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. III. pkt. 1 ppkt. 9 SIWZ.

7) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania oraz szkody Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania i szkody jego własne lub jego własnych pracowników.

8) Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał wszelkich rozliczeń tylko z Wykonawcą.

9) Obowiązki Wykonawcy w zakresie działania oraz zaniechania wynikające z umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

10) Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik 3 do SIWZ – umowa na sprzątanie obszar Lublin z załącznikami.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia czasowego lub stałego powierzchni sprzątanej maksymalnie o 20 % łącznej powierzchni wyszczególnionej w załączniku nr 2 do wzoru umowy, (obejmującej powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i powierzchnie dachów). Zmniejszenie powierzchni, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy i powinno być dokonane w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie doręczane faxem lub pocztą elektroniczną na numer faxu lub adres e-mail wskazany w umowie, a następnie wysłane drogą tradycyjną w formie pisma. Przy czym data wysłania powiadomienia w formie faxu lub drogą elektroniczną będzie uznawana za datę doręczenia powiadomienia.

2) W przypadku sprzedaży nieruchomości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powierzchni sprzątanej ponad limit określony w ust. 5. Zmniejszenie powierzchni, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy i następuje w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

3) Zamawiający w przypadku zmniejszenia powierzchni, zgodnie z ust. 1 lub ust. 2 zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zwiększenia powierzchni zgodnie z potrzebami Zamawiającego również w innej lokalizacji, w ramach pierwotnie ustalonej ilości metrów do świadczenia usługi, określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Powyższe zwiększenie nie stanowi zmiany umowy i powinno być dokonane w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie doręczane faxem lub pocztą elektroniczną, a następnie wysłane w formie pisemnej. Przy czym data wysłania powiadomienia w formie faxu lub drogą elektroniczną będzie uznawana za datę doręczenia powiadomienia.

4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w sytuacjach określonych w ust. 1-3.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Do oferty każdy W-ca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadcz. w zakresie wskazanym przez Z-go w SIWZ. Oświadcz. W-ca składa w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadcz. będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wy-ca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z-ca informuje, że Wy-ca powinien odpowiednio wypełnić Część II, III i VI JEDZ, w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α: Ogólne oświadczenie dotyczących wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wy-cy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) ustawy Pzp. W związku z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp Wy-ca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp.

W związku z przyjętą w rozdz. II.4. tzw. procedurą odwróconą, Z-ca przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wy-ca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wy-ca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wy-ca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wy-ca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) oświadczenia Wy-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia Wy-cy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia Wy-cy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W-ca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do złożenia:

wykazu wykonanych / wykonywanych usług sprzątania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykonanie w ww. okresie dwóch lub więcej usług mających za przedmiot świadczenie usług sprzątania, których suma wartości brutto jest nie mniejsza niż 5 000 000 PLN.

Do wykazu należy załączyć dowody określające należyte wykonanie / wykonywanie usług, którymi są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych ww. dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych powyżej, ze wskazaniem przyczyn.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

200 000 PLN.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Faktura/przelew, termin płatności 30 dni.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym zał.3 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2017
Local time: 11:30
Place:

Poczta Polska S.A. , Pion Infrastruktury, budynek biurowy, ul. W.Moritza 2, 20-900 Lublin, parter, sala nr 5.

Information about authorised persons and opening procedure:

Członkowie komisji przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego-składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

2) informacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub kasy KRUS- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 3).powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Aktualność dokumentu jak w pkt. 2.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp;

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 11a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 11a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/11/2017
Low Value Tender: