Czech Republic - Prague: Orthopaedic implants

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, November 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 218-452843

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Praha
156 00
Czech Republic
Contact person: JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.
Telephone: +420 224437104
E-mail: dusan.ruzic@fnmotol.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: www.fnmotol.cz

Address of the buyer profile: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Praha 5
156 00
Czech Republic
Contact person: Zlata Beláková
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: www.fnmotol.cz

Address of the buyer profile: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

I.4)

Type of the contracting authority
National or federal agency/office

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

FN Motol – dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu.

Reference number: 32/17

II.1.2)

Main CPV code
33183100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 38 876 500.00 CZK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Vnitřní fixátor pro stabiliziaci torakolumbální páteře ze zadního přístupu pro úraz – základní.

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ01
Main site or place of performance:

Praha.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 24 115 000.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Vnitřní fixátor pro stabiliziaci torakolumbální páteře ze zadního miniinvazivního přístupu (MIS) pro úraz – základní.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ01
Main site or place of performance:

Praha.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 14 761 500.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— výpisu z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje;

— dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad osvědčující způsobilost dodavatele k dodání předmětu veřejné zakázky – zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), které jsou předmětem této veřejné zakázky.

V souladu s ust. § 86 ZZVZ zadavatel stanoví, že dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti nelze nahradit čestným prohlášením s výjimkou těch, u kterých tak stanoví zákon. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Tyto účastník v nabídce předkládá v prosté kopii.

Zadavatel bude v souladu s ust. § 86 odst. 3 ZZVZ před uzavřením smlouvy po vítězném dodavateli vyžadovat předložení dokumentů v originále či ověřené kopii, pokud již takto nebyly předloženy v nabídce.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Po hodnocení ve smyslu § 121 odst. 1, písm. c) zákona zadavatel vyzve účastníky zadávacího řízení, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení, k účasti v e-aukci, a to prostřednictvím Výzvy, která bude účastníkům zadávacího řízení nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním vlastní elektronické aukce zaslána elektronickou zprávou prostřednictvím použitého elektronického nástroje.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/12/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 19/12/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/11/2017
Low Value Tender: