Poland - Bydgoszcz: Security services

Organisation text: 
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Main activities: 
Defence
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Accelerated restricted procedure
Award criteria: 
Not specified
Published: 
Tuesday, November 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 218-454364

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, Agnieszka Oleksy, Bydgoszcz 85-915, Poland. Telephone: +48 261411362. Fax: +48 261411313. E-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 20.10.2017, 2017/S 202-417229)

RE:
CPV:79710000, 79711000, 79713000, 79715000

Security services

Alarm-monitoring services

Guard services

Patrol services

Instead of: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa:

1. Postępowanie jest dwuetapowe:

1) Etap I – złożenie przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu; celem tego etapu jest dokonanie przez Zamawiającego oceny spełnienia warunków podmiotowych przez Wykonawców, którzy złożą wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz zaproszenie Wykonawców, którzy spełnią warunki podmiotowe i w wyniku oceny, uzyskają największą liczbę punktów. Do złożenia ofert w II etapie postepowania Zamawiający zaprosi nie więcej niż 6 (sześciu) Wykonawców spełniających warunki podmiotowe.

2) Etap II – złożenie ofert przez Wykonawców dopuszczonych do udziału

w postępowaniu i zaproszonych do złożenia ofert przez Zamawiającego oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w okolicznościach,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, art. 24 ust. 5 oraz art. 131e ust. 1 i 1b ustawy Pzp. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z wnioskiem oświadczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1b dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 poz. 1432)

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się potwierdzeniem, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość złożonej oferty

c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:

c.1) wykaże że dysponuje pracownikami przewidzianymi do realizacji usługi, którzy posiadają:

— broń na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, zgodnie z ustawą z dnia 21.5.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2012.576 j.t.z późn. zm.)

— zaświadczenie właściwego Komendanta Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych

— poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. ZASTRZEŻONE z terminem ważności w okresie obowiązywania całej umowy – dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych

— aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych z terminem ważności w okresie obowiązywania całej umowy – dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych

— do wykonania usługi zobowiązuje się zatrudnić osoby nie karane i nie figurujące w Krajowym Rejestrze Karnym.

c.2) wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu co najmniej jednej usługi ochrony fizycznej wykonanej w obszarach, obiektach, urządzeniach i transportach, które zgodnie z Ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone agencje ochrony, o wartości 1 500 000 PLN w ciągu roku, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

c.3) złoży oświadczenie o posiadaniu funkcjonującego całodobowo centrum monitorowania obsługiwanego przez co najmniej 2 osoby jednolicie umundurowane;

c.4) złoży oświadczenie o posiadaniu umundurowanych oraz wyposażonych w broń palną pracowników ochrony fizyczne posiadających stosowne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych,

c.5) złoży oświadczenie o posiadaniu umundurowanych oraz wyposażonych w broń palną pracowników ochrony fizycznej wchodzących w skład sił interwencyjnych (grupa Interwencyjna) posiadających stosowne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dla wszystkich pracowników przewidzianych

do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych,

c.6) złoży oświadczenie o posiadaniu linii łączności do przekazywania sygnałów alarmowych pomiędzy centralą alarmową zainstalowaną w monitorowanym obiekcie a oddalonym centrum monitorowania,

c.7) złoży oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących monitorowania alarmów określonych w normie obronnej NO-04-A004-9:2016 – Część 9: Wymagania dotyczące monitorowania alarmów,

c.8) złoży oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych organizowanego magazynu uzbrojenia dla potrzeb służby ochronnej, wraz z odbiorem technicznym, przez właściwą komendę wojewódzką Policji. Uwierzytelnioną kopię protokołu, (wystawionego przez upoważnionego przez komendanta wojewódzkiego/stołecznego Policji funkcjonariusza), stwierdzającego spełnienie wymagań dla magazynu broni oraz sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r.

w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania

oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2015 poz. 992) przekaże Zamawiającemu przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług ochronnych.

c.9) złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny oraz przystąpieniu niezwłocznie po podpisaniu umowy do procedury objęcia przedsiębiorstwa militaryzacją na zasadach i w trybie określonym

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.11.2009 r.

w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r., Nr 210, poz.1612).

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa

w ust. 2 pkt 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający oceni, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp i Części VI ust. 2 Ogłoszenia.

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Ponadto Wykonawca składa pełnomocnictwo:

1) Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów,

b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej).

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania musi jednoznacznie wskazywać czynności,

do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się

o udzielenie zamówienia powinno wyraźnie wskazywać:

a) jakiego postępowania dotyczy,

b) jakie podmioty występują wspólnie,

c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

e) na jaki okres jest udzielone.

4) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez notariusza.

7 Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 131e ust. 1b ustawy Pzp:

W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:

1) o którym mowa w art. 24;

1. ust. 1 pkt 13 lit a, w zw. z art. 181 – 188 lub art. 189a ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny;

2. ust.1 pkt 14 w zw. z art.181 -188 lub art.189a ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny;

3. ust. 5;

2) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;

jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunki, o których mowa w części VI. ust. 2 pkt 2 ogłoszenia zostaną spełnione jeżeli: warunek określony w pkt 2) ppkt a) i ppkt c) c.9 spełni samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; warunki określone w pkt 2) ppkt b) spełni co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub spełnią go łącznie; warunki określone w pkt 2) ppkt c) spełni w pełnym zakresie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast pozostali Wykonawcy z grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winni wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu co najmniej jednej usługi ochrony fizycznej wykonanej w obszarach, obiektach, urządzeniach i transportach, które zgodnie z Ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone agencje ochrony (każdy z osobna).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

13.11.2017 (9:00)

Read: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa:

1. Postępowanie jest dwuetapowe: 1) Etap I – złożenie przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; celem tego etapu jest dokonanie przez Zamawiającego oceny spełnienia warunków podmiotowych przez Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz zaproszenie Wykonawców, którzy spełnią warunki podmiotowe i w wyniku oceny, uzyskają największą liczbę punktów. Do złożenia ofert w II etapie postępowania Zamawiający zaprosi nie więcej niż 6 (sześciu) Wykonawców spełniających warunki podmiotowe. 2) Etap II – złożenie ofert przez Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu i zaproszonych do złożenia ofert przez Zamawiającego oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, art. 24 ust. 5 oraz art. 131e ust. 1 i 1b ustawy Pzp. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z wnioskiem oświadczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1b dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 poz. 1432) b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się potwierdzeniem, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość złożonej oferty c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca: c.1) wykaże że dysponuje pracownikami przewidzianymi do realizacji usługi, którzy posiadają: – broń na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2012.576 j.t.z późn. zm.) – zaświadczenie właściwego Komendanta Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych – poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. Zastrzeżone z terminem ważności w okresie obowiązywania całej umowy – dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych – aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych z terminem ważności w okresie obowiązywania całej umowy – dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych – do wykonania usługi zobowiązuje się zatrudnić osoby nie karane i nie figurujące w Krajowym Rejestrze Karnym. c.2) wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu co najmniej jednej usługi ochrony fizycznej wykonanej w obszarach, obiektach, urządzeniach i transportach, które zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone agencje ochrony, o wartości 1 500 000 PLN w ciągu roku, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. c.3) złoży oświadczenie o posiadaniu funkcjonującego całodobowo centrum monitorowania obsługiwanego przez co najmniej 2 osoby jednolicie umundurowane; c.4) złoży oświadczenie o posiadaniu umundurowanych oraz wyposażonych w broń palną pracowników ochrony fizyczne posiadających stosowne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych, c.5) złoży oświadczenie o posiadaniu umundurowanych oraz wyposażonych w broń palną pracowników ochrony fizycznej wchodzących w skład sił interwencyjnych (grupa Interwencyjna) posiadających stosowne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dla wszystkich pracowników przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych, c.6) złoży oświadczenie o posiadaniu linii łączności do przekazywania sygnałów alarmowych pomiędzy centralą alarmową zainstalowaną w monitorowanym obiekcie a oddalonym centrum monitorowania, c.7) złoży oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących monitorowania alarmów określonych w normie obronnej NO-04A004-9:2016 – Część 9: Wymagania dotyczące monitorowania alarmów, c.8) złoży oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych organizowanego magazynu uzbrojenia dla potrzeb służby ochronnej, wraz z odbiorem technicznym, przez właściwą

komendę wojewódzką Policji. Uwierzytelnioną kopię protokołu, (wystawionego przez upoważnionego przez komendanta wojewódzkiego/stołecznego Policji funkcjonariusza), stwierdzającego spełnienie wymagań dla magazynu broni oraz sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2015 poz. 992) przekaże Zamawiającemu przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług ochronnych. c.9) złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny oraz przystąpieniu niezwłocznie po podpisaniu umowy do procedury objęcia przedsiębiorstwa militaryzacją na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r., nr 210, poz.1612). 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) Zamawiający oceni, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp i Części VI ust. 2 Ogłoszenia. 3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Ponadto Wykonawca składa pełnomocnictwo: 1) Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy: a) Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów, b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powinno wyraźnie wskazywać: a) jakiego postępowania dotyczy, b) jakie podmioty występują wspólnie, c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, e) na jaki okres jest udzielone. 4) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7 Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 131e ust. 1b ustawy Pzp: W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 1) o którym mowa w art. 24; 1. ust. 1 pkt 13 lit a, w zw. z art. 181 – 188 lub art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 2. ust.1 pkt 14 w zw. z art.181 -188 lub art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 3. ust. 5; 2) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia; jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunki, o których mowa w części VI. ust. 2 pkt 2 ogłoszenia zostaną spełnione jeżeli: warunek określony w pkt 2) ppkt a) i ppkt c) c.9 spełni samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; warunki określone w pkt 2) ppkt b) spełni co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub spełnią go łącznie; warunki określone w pkt 2) ppkt c) spełni w pełnym zakresie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.11.2017 (9:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Low Value Tender: