Poland - Siemiatycze: Orthopaedic prostheses

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, November 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 217-450886

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
PL
ul. Szpitalna 8
Siemiatycze
17-300
Poland
Contact person: Krzysztof Prochowicz Paweł Kosinski
Telephone: +48 856552825
E-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
Fax: +48 856552825
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: www.spzozsiemiatycze.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.spzozsiemiatycze.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Dostawa implantów ortopedycznych do SP ZOZ Siemiatycze”.

Reference number: SP ZOZ ZP/07/17

II.1.2)

Main CPV code
33183200

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest: jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych do SP ZOZ Siemiatycze, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo ilościowo – cenowych, stosowanie do sukcesywnych zgłoszonych potrzeb (zamówień) Zamawiającego, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 pakiet nr 1 i 4 do SWIZ, stanowiących integralna jej część, a następnie integralną część umowy dostawy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne pakiety, nie dopuszcza złożenia oferty na pojedyncze pozycje w pakiecie.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33162200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 17-300 siemiatycze.

II.2.4)

Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33162200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 17-300 siemiatycze.

II.2.4)

Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 17-300 siemiatycze.

II.2.4)

Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 17-300 siemiatycze.

II.2.4)

Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę, o wartościach nie mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych pakietów, na które wykonawca składa ofertę zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ:

Pakiet nr 1: 24 500,00 zł

Pakiet nr 2: 21 319,00 zł

Pakiet nr 3: 314 533,80 zł

Pakiet nr 4: 363 787,00 zł.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Dostawy będą realizowane (na koszt i ryzyko Wykonawcy) sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub drogą faksową, w terminach wskazanych przez Wykonawcę (informacji w formularzu ofertowym), w godzinach przyjęć towaru w BLOKU OPERACYJNYM Zamawiającego (8:00 – 15:00); jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

2. Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do BLOKU OPERACYJNEGO, ul. Szpitalna 8, 17-300,Siemiatycze

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Podstawa faktyczna

Zachodzi pilna potrzeba utrzymywania, przeprowadzania ciągłości zabiegów endorpotezoplastyki

Podstawa prawna

art. 43 ust.2b pkt 2) Ustawy pzp.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/12/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 01/12/2017
Local time: 10:05
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze

Budynek Pogotowia I piętro Sekcja Zamówień Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 9 604,50 PLN (4 Pakiety łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

Pakiet nr 1: 350,00 zł

Pakiet nr 2: 282,00 zł

Pakiet nr 3: 4160,50 zł

Pakiet nr 4: 4812,00 zł.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet address:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/11/2017
Low Value Tender: