Poland - Wrocław: Security services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Not specified
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Friday, November 10, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 216-449998

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
53-139
Poland
Contact person: Agnieszka Pelc
Telephone: +48 713347378
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Fax: +48 713347363
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gddkia.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części.

Reference number: O.WR.D-3.2413.217.2017

II.1.2)

Main CPV code
79710000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części:

Część I – Ochrona elektroniczna: Rejon Głogów, Rejon Lubań, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław, ul. Śliczna 9;

Część II –Ochrona Fizyczna: Rejon Głogów, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów;

Część III –Ochrona Fizyczna: Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 8 038 615.35 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ochrona elektroniczna: Rejon Głogów, Rejon Lubań, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław, ul. Śliczna 9;

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79714000
79992000
98351100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części:

Część I – Ochrona elektroniczna: Rejon Głogów, Rejon Lubań, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław, ul. Śliczna 9;

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 846 434.52 PLN

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/01/2018
End: 31/01/2021

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 1.1.2018 r. godz. 0:00 do 31.1.2021 r. godz. 12:00.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ochrona Fizyczna: Rejon Głogów, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79714000
79992000
98351100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części:

Część II – Ochrona Fizyczna: Rejon Głogów, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów.

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 3 382 191.82 PLN

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/01/2018
End: 31/01/2021

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 1.1.2018 r. godz. 0:00 do 31.1.2021 r. godz. 12:00.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ochrona Fizyczna: Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79714000
79992000
98351100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL51

II.2.4)

Description of the procurement:

Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części:

Część III – Ochrona Fizyczna: Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław.

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 3 809 989.01 PLN

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/01/2018
End: 31/01/2021

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 1.1.2018 r. godz. 0:00 do 31.1.2021 r. godz. 12:00.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zmawiającego w Instrukcji dla Wykonawców warunki udziału w postępowaniu.

2.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena – 70 % = 70 pkt.; Ubezpieczenie OC (U) – 10 % = 10 pkt.; Doświadczenie Wykonawcy (D) – 20 % = 20 pkt.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych);

25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

35 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projekcie Umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiące załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138 ustawy Pzp, na wyłonienie wykonawcy, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE (dalej usługi społeczne, a ich wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 28/11/2017
Local time: 09:30

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia, tj. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432).

b)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ochroną fizyczną osób i mienia na kwotę określoną w pkt. 7.2.2. Ogłoszenia.

c)wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – Część III.

2)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

dokumenty wymienione w § 5 pkt. 2-6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje dotyczące: przesłanek wykluczenia, informacji dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, udzielania wyjaśnień, sposobu obliczenia ceny oferty, wymagań dotyczących wadium, kryteria wyboru i sposób oceny ofert, zasady jakie zamawiający będzie stosował w toku postępowania są dostępne w Instrukcji dla Wykonawców.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 2245887801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.5. Terminy wniesienia odwołania:

21.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

21.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

21.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.5.1. i 21.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

21.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

21.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 2245887801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/11/2017
Low Value Tender: