Bulgaria - Sofia: Servers

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, October 21, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 203-417825

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
121858220
ul. „Krichim“ No. 1
Sofiya
1407
Bulgaria
Contact person: Kristiyan Velinov
Telephone: +359 29659-345
E-mail: kvelinov@nhif.bg
Fax: +359 2965-9165
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.nhif.bg/

Address of the buyer profile: http://www.nhif.bg/web/guest/1429

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.nhif.bg/web/guest/1429
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно, софтуерно и компютърно оборудване за нуждите на НЗОК, с две обособени позиции“.

Reference number: 1429

II.1.2)

Main CPV code
48820000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно, софтуерно и компютърно оборудване за нуждите на НЗОК, с 2 обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване за надграждане и разширение на ИТ инфраструктурата в ЦУ на НЗОК;

2. Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на 20 броя преносими компютри за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“.

Целта на възлагането на обществената поръчка е да се надгради, разшири и модернизира ИТ инфраструктурата на НЗОК, както и да се осъществи подмяна на физически и морално остарели преносими компютри.

В рамките на настоящата поръчка е предвидено да се извърши доставка на технически средства, конфигурация на оборудването в съществуващата среда, пуск в експлоатация и гаранционна поддръжка.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 349 166.66 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване за надграждане и разширение на ИТ инфраструктурата в ЦУ на НЗОК

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
48820000
30234500
32581000
30237360
48218000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Гр. София, ул. „Кричим“ № 1.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. По обособена позиция № 1 следва да се осъществи разширяване и модернизиране на ИТ инфраструктурата на Националната здравноосигурителна каса, като се осигури среда за консолидация и ефективно използване на ресурсите, оптимизация на работата на информационните системи и услуги за развитие на ИТ средата в бъдеще. Целта е да се извършва лесно и бързо пренасочване и обезпечаване допълнително с ресурси, необходими за настоящи и/или нови услуги и бизнес-проекти — повече памет, повече процесорни ресурси, по-голям капацитет на мрежата и да се осигури регулярно и успешно архивиране (backup) на масивите от данни, които към момента са с размер от около 12 ТВ. Предвижда се осигуряване на: 2 бр. сървъри за виртуализация; 2 бр. сървъри за осигуряване необходимите ресурси за ПИС; 1 бр. лентова библиотека; 2 бр. мрежови комутатори; 2 бр. комутатори за мрежа за съхранение на данни (SAN-switches); система за архивиране и възстановяване на данни върху дискове; разширение капацитета на съществуващият споделен дисков масив HPE 3PAR StoreServ 7200 със съответните лицензи за покриване разширяването на системата и др. подобрения.

С цел запазване на инвестициите и оптимизация на разходите основното изискване на поръчката e разширение и развитие на инфраструктурата със взаимно заменяема сървърна техника, като се осигури пълна съвместимост за работа на новото оборудване със съществуващото към момента в ЦУ на НЗОК оборудване.

2. Предлаганото софтуерно и хардуерно оборудване следва да отговаря на монималните изисквания посочени в т. 1.2. от раздел II на документацията на поръчката.

3. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка, да фигурира в продуктовата листа на производителя и да не е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

4. Изпълнителят е длъжен да предвиди и осигури необходимата инфраструктура за работата на доставената техника.

5. Предлаганото хардуерно оборудване следва да е окомплектовано с всички необходими кабели, адаптери и аксесоари, необходими за конфигурация, пускане в експлоатация и нормална работоспособност.

6. При извършване на доставката, изпълнителят предоставя на възложителя гаранционните карти и ръководствата за употреба на оборудването.

7. Изпълнителят следва да осигури пълна съвместимост на предлаганото оборудване за работа със съществуващото в ЦУ на НЗОК оборудване, като за гарантиране на съвместимостта следва да посочи партидните номера на производителя за предложените технически средства и гаранционна поддръжка.

8. Гаранционните и сервизи изисквания и условия за предложеното оборудване са посочени в т. 1.4. от раздел II на документацията на поръчката.

9. Останалите изисквания към доставката са посочени в раздел II на документацията на поръчката.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 328 333.33 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Участниците следва да оферират цени в рамките на прогнозната стойност по т. II.2.6). Участник, в чиято оферта е предложена цена, която надхвърля тази стойност ще бъде отстранен от участие.

2. В т. II.2.7) относно продължителността на поръчката се включва мин. срок за доставка от 30 дни,както и минималният срок за гаранционна поддръжка от 36 месеца,считано от датата на приемане от Възложителя.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка и гаранционна поддръжка на 20 броя преносими компютри за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30213100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Доставката се извършва на посочени от възложителя адреси в София и областни градове на България, съгласно списък за разпределение, предоставен на изпълнителя при сключване на договора.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. По обособена позиция № 2 се предвижда доставка и гаранционна поддръжка на 20 броя преносими компютри с цел осигуряване на поетапна подмяна на физически и морално остарели, с ниски технически параметри преносими компютри. Възлагането на поръчката е част от дейностите по разширяване и модернизиране на ИТ инфраструктурата на Националната здравноосигурителна каса.

2. Предложените преносими компютри трябва да отговарят на минимални технически изисквания посочени в т. 2.1. и 2.2. на раздел II на документацията на поръчката.

3. Предлаганите преносими компютри трябва да са нови, неупотребявани, доставени в оригинална фабрична опаковка, да фигурират в продуктовата листа на производителя и да не са свалени от производство към датата на подаване на офертата.

4. Предлаганите преносими компютри трябва да са окомплектовани с всички необходими интерфейсни и други кабели, адаптери, аксесоари необходими за нормална работоспособност.

5. При извършване на доставката, изпълнителят предоставя на възложителя гаранционните карти на преносимите компютри, ръководствата за употреба им, както и серийните номера, марките и моделите на компютърното оборудване на хартиен и електронен носител.

6. Преносимите компютри следва се доставят на посочени от възложителя адреси в София и областни градове на България, като при подписване на договора с определения изпълнител възложителят ще предостави списък с разпределение на доставките до посочените места. Изпълнителят следва да извърши доставката на посочените места със собствен транспорт и за собствена сметка.

7. Производителят на предлаганата техника следва да прилага система за управление на качеството съгласно стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентен — актуална към крайния срок на доставката на техниката. За изпълнение на горното изискване, към техническото предложение участниците следва да приложат копие на валиден сертификат по стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентен на производителя на техниката.

8. Когато участник не е производител на преносимите компютри, към техническото си предложение следва да представи документ/и в заверено копие от производителя на техниката, или от негов официален представител за България, удостоверяващ правото му за продажба и гаранционно обслужване на техниката на територията на Република България. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг еквивалентен документ. В случаите, когато оторизацията на участника не е от производителя на техниката, а от негов официален представител за България, в офертата трябва да бъде представен документ, доказващ, че официалния представител е упълномощен от производителя да издава оторизационни писма от негово име. За изпълнение на горното изискване, към техническото предложение участниците следва да приложат съответните оторизацинни документи.

9. Гаранционните и сервизни условия и изисквания за предлаганите преносими компютри са посочени в т. 2.6. от раздел II на документацията на поръчката.

10. Останалите изисквания към доставката са посочени в раздел II на документацията на поръчката.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 20 833.33 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Участниците следва да оферират цени в рамките на прогнозната стойност по т. II.2.6). Участник, в чиято оферта е предложена цена, която надхвърля тази стойност ще бъде отстранен от участие.

2. В т. II.2.7) относно продължителността на поръчката се включва мин. срок за доставка от 20 дни, както и мин. срок за гаранционна поддръжка от 36 месеца, считано от датата на приемане от Възложителя.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания по отношение годността за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. По обособена позиция № 1:

I.1. За удостоверяване съответствието си с изискването да разполагат с персонал и/или ръководен състав от сертифицирани специалисти участниците попълват част IV, б. „В“, т. 6 в ЕЕДОП, където представят инф-я за персонала, който ще извършва дейностите по изпълнение на поръчката, с посочване на имената, опита на лицата и притежаваните сертификати.

I.2. За удостоверяване съответствието си с изискването да прилагат с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен участниците попълват част IV, б. „Г“ в ЕЕДОП, където представят инф-я относно прилагането на с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката по обособ. поз. № 1.

I.3. За удостоверяване съответствието си с изискването да прилагат с-ма за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен участниците попълват част IV, б. „Г“ в ЕЕДОП, където представят информация относно прилагането на с-ма за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен.

I.4. За удостоверяване съответствието си с изискването да прилагат с-ма за управление на услугите (IT Service Management System) кореспондираща с най-добрите ИТ практики (ITIL) по стандарт ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен участниците попълват част IV, б. „Г“ в ЕЕДОП, където представят инф-я относно прилагането на с-ма за управление на услугите (IT Service Management System) кореспондираща с най-добрите ИТ практики (ITIL) по стандарт ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен за сервизно обслужване и техническа поддръжка на ИТ техниката.

II. По обособена позиция № 2:

II.1. За удостоверяване съответствието си изискването да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по обос. поз. № 2 участниците попълват част IV, б. „В“, т. 1б в ЕЕДОП, където представят инф-я за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка по обособ. поз. № 2, с посочване на стойностите, датите и получателите.

II. 2. За удостоверяване съответствието си с изискването да разполагат с персонал и/или ръководен състав от сертифицирани специалисти участниците попълват част IV, буква „В“, т. 6 в ЕЕДОП, където представят инф-я за персонала, който ще извършва дейностите по изпълнение на поръчката, с посочване на имената, опита на лицата и притежаваните сертификати.

II.3. За удостоверяване съответствието си с изискването да прилагат с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката по обособ. поз. № 2 участниците попълват част IV, б. „Г“ в ЕЕДОП, където представят инф-я относно прилагането на с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентенс обхват по предмета на поръчката по обособ. поз. № 2.

III. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, ч/з които се доказва посочената в ЕЕДОП инф-я съгл. чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. По обособена позиция № 1:

I.1. Участниците следва да разполагат с персонал и/или ръководен състав от сертифицирани специалисти с комплексни познания и опит за извършване на инсталация, внедряване и техническа поддръжка на оборудването, както и за оказване на системна и експертна помощ за ИТ инфраструктурата на НЗОК.

I.2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката по обособената позиция.

I.3. Участниците следва да прилагат система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен.

I.4. Участниците следва да прилагат система за управление на услугите (IT Service Management System) кореспондираща с най-добрите ИТ практики (ITIL) по стандарт ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен за сервизно обслужване и техническа поддръжка на ИТ техниката.

II. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

II.1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката по обособена позиция № 2, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.

Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще приема изпълнени дейности по доставка на преносими компютри и гаранционна поддръжка.

II.2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или ръководен състав от сертифицирани специалисти с познания и опит за извършване на инсталация, внедряване и техническа поддръжка на оборудването.

II.3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката по обособена позиция № 2.

III. Участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договора документите, ч/з които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгл. чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОП, както следва:

III.1. По обособ. поз. № 1:

— По т. I.1. се представя списък на персонала и/или ръководния състав който ще извършва дейностите по изпълнение на поръчката, с посочване на имената, опита на лицата и притежаваните сертификати;

— По т. I.2. се представя заверено копие от сертификат за внедрена с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката по обособ. поз. № 1;

— По т. I.3 се представя заверено копие от сертификат за внедрена с-ма за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен;

— По т. I.4. се представя заверено копие от сертификат за внедрена с-ма за управление на услугите (IT Service Management System) кореспондираща с най-добрите ИТ практики (ITIL) по стандарт ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен за сервизно обслужване и техническа поддръжка на ИТ техниката;

III.2. По обособ. поз. № 2:

— По т. II.1. се представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка по обособ. поз. № 2, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки;

— По т. II.2. се представя списък на персонала, който ще извършва дейностите по изпълнение на поръчката, с посочване на имената, опита на лицата и притежаваните сертификати;

— По т. II.3. се представя заверено копие от сертификат за внедрена с-ма за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват по предмета на поръчката по обособ. позиц. № 2.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

Представената гаранция се разпределя, както следва:

1.1. 70 % (седемдесет процента) от размера на гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на доставките по договора;

1.2. 30 % (тридесет процента) от размера на гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционната поддръжка на техниката.

Продължава в Раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2017
Local time: 17:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2017
Local time: 10:30
Place:

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим“ № 1.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Продължение от Раздел III.2.2):

2. Гаранцията се представя в една от формите:

— оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност най-малко 20 календарни дни след датата на доставката за гаранцията по т. 1.1. и със срок на валидност най-малко 20 /двадесет/ календарни дни от крайния срок на договора за гаранцията по т. 1.2. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

— Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК — БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD;

— Оригинал или нотариално заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

3. Гаранция, обезпечаваща авансово предоставени средства

3.1. За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за изпълнител, след сключване на договора следва да представи на възложителя гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства.

3.2. Гаранцията по т. 3.1. е в размер на 100 % (сто процента) от стойността на договора с включен ДДС.

3.3. Гаранцията се представя в една от формите, посочени в т. 2 по-горе:

3.4. Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства.

3.5. Условията и сроковете, при които, гаранцията обезпечаваща авансово предоставени средства се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

4. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и на останалите основания, посочени в чл. 107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата.

5. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение, в български лева, по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка по един от следните начини:

5.1. В срок до 20 дни, считано от приемане доставеното оборудване, съгласно т. 1.3 и т. 2.5. от раздел II на документацията и представени двустранно подписани приемо-предавателни протоколи и издадена фактура или

5.2. 100 % авансово за цялата стойност на доставката след сключване на договора за обществена поръчка, в срок до 20 (двадесет) дни след представяне от страна на изпълнителя на гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства и на оригинална фактура, и въз основа на подписан двустранно приемо–предавателен протокол.

5.4. Избраният от Възложителя начин на плащане се определя на етап сключване на договор.

6. Всички останали изисквания и условия по изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в документацията на поръчката.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/10/2017
Low Value Tender: