Poland - Krakow: Computer servers

Main activities: 
Recreation, culture and religion
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, October 21, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 203-418138

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 1
Kraków
30-062
Poland
Contact person: Ewelina Badura – Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Telephone: +48 124335721
E-mail: ebadura@muzeum.krakow.pl
Fax: +48 124335555
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.muzeum.krakow.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: państwowa instytucja kultury

I.5)

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 3 zadań dotyczących budowy zaplecza informatyczno-technicznegodla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych.

II.1.2)

Main CPV code
48822000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 3 zadań dotyczących budowy zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych.

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

Zadanie nr 1: Rozbudowa bazy serwerowej

Zadanie składa się z następujących elementów:

a) Rozbudowa przełącznika SAN (rozbudowa systemu FC SAN) – 2 kpl.

b) Zakup i wdrożenie serwera w architekturze x86_64 na potrzeby prac digitalizacyjnych – 2 szt.

c) Rozbudowa posiadanej klatki serwera blade o dodatkowe moduły – 1 kpl.

Zadanie nr 2: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Zadanie składa się z następujących elementów:

a) Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 25 kpl

b) Zakup stacji graficznych – 6 szt

c) Zakup monitorów graficznych – 6 szt

d) Zakup komputera przenośnego – 1 szt

Zadanie nr 3: Zakup oprogramowania graficznego -program do obróbki zdjęć i prawidłowego balansu barwnego dla plików z materiałami muzealnymi – 1 pakiet.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 365 000.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rozbudowa bazy serwerowej.

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
48822000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 1 –Rozbudowa bazy serwerowej

Zadanie składa się z następujących elementów:

a) Rozbudowa przełącznika SAN (rozbudowa systemu FC SAN) – 2 kpl.

b) Zakup i wdrożenie serwera w architekturze x86_64 na potrzeby prac digitalizacyjnych – 2 szt.

c) Rozbudowa posiadanej klatki serwera blade o dodatkowe moduły – 1 kpl.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Oferowany okres gwarancji / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, ośII, działanie 2.3.

II.2.14)

Additional information

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera specyfikacja.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30213300
30231300
30213100
30214000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 2 – Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Zadanie składa się z następujących elementów:

a) Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 25 kpl.

b) Zakup stacji graficznych – 6 szt.

c) Zakup monitorów graficznych – 6 szt.

d) Zakup komputera przenośnego – 1 szt.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Oferowany okres gwarancji / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, oś II, działanie 2.3.

II.2.14)

Additional information

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera specyfikacja.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zakup oprogramowania graficznego -program do obróbki zdjęć i prawidłowego balansu barwnego dla plików z materiałami muzealnymi – 1 pakiet.

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
48000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-0620 Kraków.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakup oprogramowania graficznego -program do obróbki zdjęć i prawidłowego balansu barwnego dla plików zmateriałami muzealnymi – 1 pakiet.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania umowy / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, oś II,działanie 2.3.

II.2.14)

Additional information

1) Termin dostawy dla zadania nr 3 podlega ocenie przez zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert.

2) Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera specyfikacja.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263278

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Zakup oprogramowania graficznego -program do obróbki zdjęć i prawidłowego balansu barwnego dla plików z materiałami muzealnymi – 1 pakiet.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
12/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
AC&C Sp. z o.o.
ul. Klaudyńska 43A
Izabelin Laski
05-080
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 26 445.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd.

Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.

Poddziałanie: 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2.1. Dokładne informacje na temat składania odwołań:

Informacje na temat terminów i procedur składnia odwołanie zawierają Art. 180 i 182 ustawy:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w p. poprzedzających wnosi się – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

2.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

2.9. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/10/2017
Low Value Tender: