Bulgaria - Silistra: Advertising services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, October 20, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 202-416528

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Silistra
000565537
ul. „Simeon Veliki“ No. 33
Silistra
7500
Bulgaria
Contact person: Irina Nikolova — Gl. ekspert Obshtestveni porachki
Telephone: +359 86-816260
E-mail: op_silistra@abv.bg
Fax: +359 86-823343
NUTS code: BG325

Internet address(es):

Main address: http://www.silistra.bg/

Address of the buyer profile: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=382

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Популяризиране на подхода на ВОМР на територията на МИРГ — Силистра и подготовка на стратегия по обособени позиции.

II.1.2)

Main CPV code
79341000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

ОП 1:

1. Доставка на канцеларски материали;

2. Изготвяне на информ. материали — печатни и в електронен вид;

3. Публикуване на информ-я по проекта в регионални медии.

ОП 2:

І. Популяризиране на подхода ВОМР:

1. Изготвяне на информ. материали;

2. Провеждане на 2 бр информац. кампании;

3. Подготовка и провеждане на 2 бр информац. срещи;

4. Провеждане на 2 бр информац. конференции;

5. Създаване и поддържане на електр. страница.

ІІ.Организиране и провеждане на обучения на екипа на МИРГ:

1. Провеждане на обуч. на екипа на МИРГ и представители на партньорите;

2. Провеждане на обуч. за местни лидери.

ОП 3:

І. Проучване и анализ на територията на МИРГ:

1. Извършване на проучване на нагласите на населението;

2. Извършване на социално–икономически анализ.

ІІ. Подготовка и изготвяне на стратегията на МИРГ Силистра.

Изготвяне и одобряване на Стратегия от колект. върховен орган на МИРГ, която следва да бъде внесена в РИОСВ Русе за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на еколог. оценка.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 18 187.83 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30199500
22852100
22150000
18936000
22816100
22462000
79822000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG325
Main site or place of performance:

Община Силистра, област Силистра, Северен централен район, Република България.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Доставка на канцеларски материали:

— Класьори — 8 см; 12 броя;

— Класьори — 5 см; 2 броя;

— Папка — Цветен гръб, прозрачно лице; 7 пакета по 50 броя.

2. Изготвяне на информационни материали — печатни и в електронен вид:

— Плакат — Размер: А3; 100 бр.;

— Брошура- Размер: А5; 300 бр.;

— Папка — Размер: А4; 300 бр.;

— Торбички — Размер: 340 х 440 mm; Тираж: 300 бр.;

— Бележник със спирала — Размер: А5 или 78х108х7 мм, 80 страници; Тираж: 300 бр.

3. Публикуване на информация по проекта в регионални медии — 6 броя:

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

II.2.14)

Additional information

Изпълнението на поръчката ще бъде възложено след сключване на договор за БФП между Община Силистра и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на дейностите започва да тече след получаване на възлагателно писмо.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на обучения на територията на МИРГ Силистра

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30192121
31440000
79341000
80500000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG325
Main site or place of performance:

Община Силистра, област Силистра, Северен централен район, Република България.

II.2.4)

Description of the procurement:

Дейност 1: Популяризиране на подхода ВОМР:

1. Изготвяне на информационни материали:

— Химикалки — пластмаса;тампон 4 цвята 300 бр.;

— Универсална външна батери — 71 бр.;

— Автоматична химикалка — 100 броя.

2. Провеждане на 2 бр. информационни кампании в две населени места от територията на общината; по 1 ден на кампания;

3. Подготовка и провеждане на 2 бр. информационни срещи; по 1 ден на среща;

4. Провеждане на 2 броя информационни конференции; по 1 ден на среща;

5. Създаване и поддържане на електронна страница.

Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения на екипа на МИРГ, включително на представители на партньорите и местни лидери:

1. Провеждане на обучение на екипа на МИРГ и представители на партньорите; 1 бр. по 2 дни обучение;

2. Провеждане на обучение за местни лидери; 1 бр. по 2 дни обучение.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

II.2.14)

Additional information

Изпълнението на поръчката ще бъде възложено след сключване на договор за БФП между Община Силистра и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на дейностите започва да тече след получаване на възлагателно писмо.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за територията на МИРГ на Община Силистра

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71620000
90712400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG325
Main site or place of performance:

Община Силистра, област Силистра, Северен централен район, Република България.

II.2.4)

Description of the procurement:

Дейност 1: Проучване и анализ на територията на МИРГ Силистра следва да бъдат извършени следните дейности:

1. Извършване на проучване на нагласите на населението:

2. Извършване на социално — икономически анализ.

Дейност 2: Подготовка и изготвяне на стратегията на МИРГ Силистра

1. Изготвяне и одобряване на Стратегията от колективния върховен орган на МИРГ:

— Подготовка и провеждане на 1 бр. работна среща за 1 ден;

— Провеждане на 3 броя информационни срещи за консултиране с местната общност за 1 ден;

— Провеждане на 1 брой обществено обсъждане за 1 ден.

Стратегията следва да бъде внесена в РИОСВ Русе за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

II.2.14)

Additional information

Изпълнението на поръчката ще бъде възложено след сключване на договор за БФП между Община Силистра и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на дейностите започва да тече след получаване на възлагателно писмо.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207819

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: BG14MFOP001-4.001-0008-U-01
Lot No: 1
Title:

Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
19/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Милито“ ЕООД
202299507
ул. „Добруджа“ № 26, офис 2
Силистра
7500
Bulgaria
Telephone: +359 878232323
E-mail: militoss@abv.bg
Fax: +359 878232323
NUTS code: BG325
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 099.46 BGN
Total value of the contract/lot: 2 634.50 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: BG14MFOP001-4.001-0008-U-02
Lot No: 2
Title:

Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на обучения на територията на МИРГ Силистра

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
19/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Триера Комюникейшънс“ ЕООД
175455251
бул. „Черни връх“ № 189Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15
София
1415
Bulgaria
Telephone: +359 29587069
E-mail: ndraganova@gmail.com
Fax: +359 29587069
NUTS code: BG411
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 637.34 BGN
Total value of the contract/lot: 5 860.00 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: BG14MFOP001-4.001-0008-U-03
Lot No: 3
Title:

Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за територията на МИРГ на Община Силистра

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
09/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Аква Бг Консултинг“ ЕООД
201093326
ж.к. Витоша, „Проф. Васил Стоинов“ № 3, ет. 2, ап. 9
Варна
9000
Bulgaria
Telephone: +359 29450841
E-mail: vankojekov@abv.bg
Fax: +359 29450841
NUTS code: BG331
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 058.33 BGN
Total value of the contract/lot: 9 693.33 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
18/10/2017
Low Value Tender: