Belgium - Asse: Natural gas

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, October 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 198-406695

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gemeente Asse
Gemeenteplein 1
Asse
1730
Belgium
Contact person: Mevrouw Kathy Heymans
Telephone: +32 24541946
E-mail: kathy.heymans@asse.be
NUTS code: BE241

Internet address(es):

Main address: www.asse.be

I.2)

Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1000/79/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Aankoop aardgas voor installatie en gebouwen van de gemeente Asse, het OCMW Asse, het Autonoom Gemeentebedrijf Asse, de Politiezone AMOW en de kerkfabrieken — dienstjaar 2018, 2019, 2020.

Reference number: 2017/123

II.1.2)

Main CPV code
09123000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Aankoop aardgas voor installatie en gebouwen van de gemeente Asse, het OCMW Asse, het Autonoom Gemeentebedrijf Asse, de Politiezone AMOW en de kerkfabrieken — dienstjaar 2018, 2019, 2020

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17.6.2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal de gemeente Asse optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:

— OCMW Asse, Gasthuisstraat 2, 1730 Asse,

— Autonoom Gemeentebedrijf Asse, Gemeenteplein 1, 1730 Asse,

— Politiezone AMOW,

— kerkfabrieken.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Perceel

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
09123000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE241
Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Perceel

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
09123000
71314300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE241
Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het volume, de datum en van de publiek-of privaatrechtelijk instanties waarvoor zij bestemd waren.

— Het bevoorradingscontract of akkoord waardoor de onderneming een continue bevoorrading van aardgas voor de gestelde duur van de overeenkomst kan garanderen. Een verklaring op eer is toegelaten.

— De leveringsvergunning van de onderneming zoals die door het bevoegde gewest werd toegekend.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/12/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Gemeentehuis, vergaderlokaal dienst Technische Zaken, 1e verdieping.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/10/2017
Low Value Tender: