Czech Republic - Prague: Orthopaedic implants

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, October 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 196-402678

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Czech Republic
Contact person: JUDr. Lenka Bačuvčíková
Telephone: +420 224437100
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.fnmotol.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
National or federal agency/office

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

FN Motol – Dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře při degenerativních onemocněních.

II.1.2)

Main CPV code
33183100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Průběžné dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře při degenerativních onemocněních pro potřeby Kliniky Spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 394 789.72 CZK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem pro degeneraci – základní.

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Hlavní město Praha.

II.2.4)

Description of the procurement:

Dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem pro degeneraci – základní.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-251598

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 77/16
Lot No: 1
Title:

FN Motol – Dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře při degenerativních onemocněních.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Czech, s.r.o.
25107976
Na Vítězné plání 1719/4
Praha 4
140 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 391 256.00 CZK
Total value of the contract/lot: 5 394 789.72 CZK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/10/2017
Low Value Tender: