Slovakia - Bratislava: Rehabilitation services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, October 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 196-403618

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
31364501
Klemensova 8
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
813 61
Slovakia
Contact person: Ing. Mária Kurillová
Telephone: +421 220294150
E-mail: kurillova.maria@zsr.sk
Fax: +421 220297131
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.zsr.sk

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Other activity: služby železničnej dopravy

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR.

Reference number: 2114/2017

II.1.2)

Main CPV code
85312500

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 612 416.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85100000
98332000
98341000
55300000
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:

Konkrétne miesta poskytnutia služieb navrhne uchádzač.

II.2.4)

Description of the procurement:

Súčasťou rekondičného pobytu v danom kúpeľnom zariadení musí byť:

Zabezpečenie lekárskej starostlivosti:

— vstupná lekárska prehliadka, na základe ktorej bude vypracovaný individuálny rehabilitačný program pre každého účastníka rekondičného pobytu,

— zdravotná starostlivosť 24 hodín denne v areáli kúpeľov.

Zabezpečenie liečebno-rehabilitačných procedúr:

— minimálne 3 liečebné procedúry denne pre každého účastníka rekondičného pobytu. (Do tohto počtu nesmie byť zahrnutý pitný režim, klimatoterapia, nordic walking, prechádzky).

Zabezpečenie celodennej stravy (s možnosťou diétneho stravovania):

— požaduje sa zabezpečiť stravovanie 3 x denne, z toho raňajky formou švédskych stolov ponuka musí zahŕňať i diétny sortiment. Obedy výber minimálne zo štyroch jedál jedno jedlo musí spĺňať požiadavky diétneho stravovania. Obed musí pozostávať z polievky, hlavného jedla, dezertu a nápoja. Večera výber minimálne z troch jedál jedno jedlo musí spĺňať požiadavky diétneho stravovania.

Zabezpečenie ubytovania:

— požaduje sa nasledovná úroveň ubytovania: dvojposteľová izba so zodpovedajúcim štandardom WC, kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, balkón, televízny prijímač, rádio, chladnička a rýchlovarná kanvica, pripojenie na internet,

— požadovaná kategória ubytovacieho zariadenia je hotel s označením triedy minimálne dvoch hviezdičiek podľa ust, Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

Zabezpečenie dopravy:

— bezplatná doprava z najbližšej železničnej alebo autobusovej stanice do miesta plnenia v deň nástupu turnusu a naspäť v deň skončenia turnusu.

Zabezpečenie bezplatných benefitov v nasledovnom minimálnom rozsahu:

— vstup do rehabilitačného bazéna,

— 30 % zľava pri dokúpení procedúr,

— odborné prednášky zamerané na zdravý životný štýl,

— zapožičanie športových potrieb.

Zabezpečenie spoplatnených aktivít v nasledovnom minimálnom rozsahu:

— spoločenské a kultúrne aktivity vo voľnom čase,

— zapožičanie bicykla.

Rekondičné pobyty budú poskytované v dvojtýždňových turnusoch počas celého obdobia platnosti zmluvy s výnimkou mesiacov júl a august v každom kalendárnom roku. Rekondičný pobyt bude trvať 14 dní s tým, že 1. deň začína v nedeľu večerou a končí 14. deň (v sobotu) obedom, t. j. celkom je poskytnutý 13 x nocľah a 13 x plná penzia. Predpokladaný celkový počet rekondičných pobytov je 3 840 ks počas platnosti rámcovej dohody 36 kalendárnych mesiacov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 612 416.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v bode II.2.7. je 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

S ohľadom na ustanovenie § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ aplikuje komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky (email) alebo ich kombináciou.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZoVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZoVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZoVO:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZoVO: obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky si potrebuje overiť, že uchádzač je schopný poskytnúť službu a má skúsenosti v oblasti predmetu zákazky. Zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Požadovaný minimálny objem v zmluvách realizovaných v predchádzajúcich troch rokoch je primeraný ku predpokladanej hodnote zákazky a má preukázať, či uchádzač je schopný poskytnúť predmet zákazky v požadovanom rozsahu § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 ZoVO:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 ZoVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZoVO: Účelom požiadavky na predloženie certifikátu o zavedení systému manažérstva kvality je preukázanie zo strany uchádzača, že má vybudovaný a udržiavaný fungujúci systém manažérstva kvality, zaoberá sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby obstarávateľa za primeranú cenu.

Všeobecné informácie"

1. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZoVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. Ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v EUR, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v EUR. Uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 900 000 EUR bez DPH.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:

— názov alebo obchodné meno uchádzača,

— názov alebo obchodné meno zmluvného partnera uchádzača (odberateľa), adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,

— opis predmetu poskytnutých služieb – uviesť, čo bolo predmetom plnenia,

— skutočnú lehotu poskytnutia služby,

— cena skutočne poskytnutých služieb bez DPH; v prípade poskytovania služby v dlhšom časovom období ako sa požaduje, alikvotné vyčíslenie ceny skutočne poskytnutých služieb bez DPH za sledované obdobie,

— kontaktnú osobu zmluvného partnera, u ktorej je možné overiť uvedené údaje (meno a priezvisko, funkciu, telefón, fax, e-mail).

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO uchádzač predloží certifikát o zavedení systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality vyplývajúcich z normy ISO 9001. Uchádzač môže využiť systémy manažérstva kvality vyplývajúce z európskych noriem. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Obstarávateľ uzná aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie požiadaviek na vystavenie certifikátu o zavedení systému manažérstva kvality.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

Obstarávateľ nepožaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr spolu so zoznamom účastníkov, ktorí sa zúčastnili rekondičného pobytu v príslušnom turnuse. Splatnosť faktúry bude do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet maximálne vo výške 1 612 416 EUR bez DPH.

Tieto finančné zdroje zároveň predstavujú aj maximálny finančný objem pre rámcovú dohodu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Obstarávateľ nie je povinný vyčerpať uvedený maximálny finančný objem.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode a jej riadneho plnenia, pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 13:00
Place:

ŽSR Centrum logistiky a obstarávania, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, Číslo miestnosti: 149 zasadačka.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné.

V súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, na otváraní časti ponúk Kritériá nebude možná účasť uchádzačov.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Ďalšie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky – uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:

— Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o povolení poskytovať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti: ústavná kúpeľná starostlivosť prírodné liečebné kúpele – indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov je ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť pre choroby pohybového ústrojenstva, prípadne ekvivalentným dokladom podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiou dokladu.

— Doklad, preukazujúci zaradenie ubytovacieho zariadenia do kategórie a triedy v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried (dokladom môže byť napr. fotokópia prevádzkového poriadku podpísaná prevádzkovateľom alebo interný dokument uchádzača podpísaný oprávnenými osobami obsahujúci požadované údaje o zaradení ubytovacieho zariadenia do kategórie a triedy a pod.).

2. Záujemca môže písomne – elektronicky požiadať o poskytnutie súťažných podkladov u kontaktnej osoby uvedenej v Odd. I. tohto oznámenia v lehote uvedenej v bode IV.2.2. tohto oznámenia.

3. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

4. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Požiadavky obstarávateľa sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/10/2017
Low Value Tender: