Poland - Poznań: Transport services (excl. Waste transport)

Main activities: 
Housing and community amenities
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, October 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 196-402891

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Poznań – Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
ul. Energetyczna 4
Poznań
61-016
Poland
Contact person: Adam Szymanowski
Telephone: +48 618780510
E-mail: info@zrd.poznan.pl
Fax: +48 618780559
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://zrd.poznan.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Reference number: ZP/11/2017

II.1.2)

Main CPV code
60000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego polegających na transporcie materiałów w łącznej ilości do 60 000 Mg.

Zamówienie podzielone jest na dwie części.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 350 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Miasto Poznań, powiat poznański.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego polegających na transporcie materiałów w ilości do 30 000 Mg min: ziemi z wykopów, betonu, kruszywa, gruzu oraz asfaltobetonu samochodami samowyładowawczymi o ładowności od 15-20 Mg oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 8-11 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

W przypadku asfaltobetonu samochód ciężarowy musi umożliwiać rozładowanie asfaltobetonu na układarkę masy, a ciężarówka o ładowności 8-11 Mg na układarkę typu „mini boy”.

Suma ładowności wszystkich środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca musi zapewnić zdolność jednorazowego przewiezienia 150 Mg materiałów.

Samochody muszą być przystosowane do przewozu masy bitumicznej.

Samochody winne być wyposażone w:

— dźwiękowe sygnalizatory cofania

— odpowiednie zabezpieczenia dostosowane do przewozu materiałów sypkich, wymagane przez prawo ruchu drogowego.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego w maksymalnej ilości do 50 % wartości zakresu zamówienia podstawowego.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe – norma emisji spalin EURO / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Najdłuższy termin płatności / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Miasto Poznań, powiat poznański.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego polegających na transporcie materiałów w ilości do 30 000 Mg min: ziemi z wykopów, betonu, kruszywa, gruzu oraz asfaltobetonu samochodami samowyładowawczymi o ładowności od 15-20 Mg oraz samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 8-11 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

W przypadku asfaltobetonu samochód ciężarowy musi umożliwiać rozładowanie asfaltobetonu na układarkę masy, a ciężarówka o ładowności 8-11 Mg na układarkę typu „mini boy”.

Suma ładowności wszystkich środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca musi zapewnić zdolność jednorazowego przewiezienia 150 Mg materiałów.

Samochody musza być przystosowane do przewozu masy bitumicznej.

Samochody winne być wyposażone w:

— dźwiękowe sygnalizatory cofania

— odpowiednie zabezpieczenia dostosowane do przewozu materiałów sypkich, wymagane przez prawo ruchu drogowego.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego w maksymalnej ilości do 50 % wartości zakresu zamówienia podstawowego.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe – norma emisji spalin EURO / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Najdłuższy termin płatności / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu krajowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający wezwie do dostarczenia następujących dokumentów:

a) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu krajowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: przy złożeniu oferty na jedną część: 30 000 PLN, przy złożeniu oferty na dwie części: 60 000 PLN

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: przy złożeniu oferty na jedną część 200 000 PLN, przy złożeniu oferty na dwie części: 400 000 PLN.

6.2.3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie do dostarczenia następujących dokumentów:

a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określona przez zamawiającego.

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności 15-20 Mg w ilości pozwalającej na jednorazowe przewiezienie 150 Mg materiałów wraz z kierowcami posiadającymi prawo jazdy wymagane przepisami, posiadającymi ważne badanie techniczne;

2) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 8-11 Mg – 1 szt. wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami;

3) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy: przy złożeniu oferty na jedną część min. 5 osób, przy złożeniu oferty na dwie części min. 10 osób posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (prawo jazdy kategorii C zgodnie z przepisami prawa: Ustawa z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawa z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym) i minimum 3 letnim stażem prac na stanowisku kierowcy;

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje, co najmniej 3 usługi, z których każda trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, i polegała na transporcie ziemi z wykopów lub betonu lub kruszywa lub gruzu, o łącznej ilości co najmniej 15 000 Mg i o wartości każdej z usług równej co najmniej 300 000 PLN wraz z podatkiem VAT, w tym co najmniej 1 usługa, która obejmowała przewożenie masy asfaltobetonowej wraz z rozładunkiem do układarki i jedna usługa która obejmowała wyładunek przy rozściełaczu. W przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość i okres wykonanej usługi do dnia składania ofert.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie do dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie do dostarczenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6.2.1 a) – d) SIWZ, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5. SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 08:45

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 09:00
Place:

W Zakładzie Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Ustala się wadium w wysokości:

Część nr I: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Część nr II: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank PKO BP S.A nr 22 1020 4027 0000 1202 1262 7008,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VII.2) Inne dodatkowe informacje

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy.

2) Spełniają warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet address:http://uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane drogą elektroniczną, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – bip.poznan.pl.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet address:http://uzp.gov.pl/

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/10/2017
Low Value Tender: