Poland - Warsaw: System management software package

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, September 22, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 182-372342

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Bank Polski
SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0020/DIT/17
ul. Świetokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: Elżbieta Chrobocińska
Telephone: +48 221851077
E-mail: dkrzprzetargi@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.zamowienia.nbp.pl

Address of the buyer profile: www.zamowienia.nbp.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: polityka pieniężna

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rozbudowa systemu wirtualizacji pamięci masowych.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPI-EC-241-0020/DIT/17

II.1.2)

Main CPV code
48781000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu wirtualizacji pamięci masowej SAN Volume Controller SVC firmy IBM zwanego dalej „Oprogramowaniem”, w ramach którego Wykonawca:

1. Dostarczy i zainstaluje Sprzęt;

2. Zapewni udzielenie Zamawiającemu oraz odpowiednie udokumentowanie Licencji uzupełniających do Oprogramowania;

3. Zapewni udzielenie oraz odpowiednie udokumentowanie Zamawiającemu rozszerzonego wsparcia:

a) producenta Sprzętu – w odniesieniu do dostarczonego Sprzętu;

b) producenta Oprogramowania – w odniesieniu do oprogramowania do którego Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu Licencji.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 590 004.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
48781000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Miejsce odbioru zamówienia: NBP – Departament Informatyki i Telekomunikacji, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa oraz Centrum Przetwarzania Danych, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu wirtualizacji pamięci masowej SAN Volume Controller SVC firmy IBM zwanego dalej „Oprogramowaniem”, w ramach którego Wykonawca:

1. Dostarczy i zainstaluje Sprzęt;

2. Zapewni udzielenie Zamawiającemu oraz odpowiednie udokumentowanie Licencji uzupełniających do Oprogramowania;

3. Zapewni udzielenie oraz odpowiednie udokumentowanie Zamawiającemu rozszerzonego wsparcia:

a) producenta Sprzętu – w odniesieniu do dostarczonego Sprzętu;

b) producenta Oprogramowania – w odniesieniu do oprogramowania do którego Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu Licencji.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Cena brutto oferty / Weighting: 100
Price - Weighting: 100

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1579), umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 005-006356

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: NBP-DKRZ-WPI-EC-241-0082-2017
Title:

Rozbudowa systemu wirtualizacji pamięci masowych

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
14/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Comparex Poland Sp. z o.o.
Równoległa 2
Warszawa
02-235
Poland
Telephone: +48 225781900
E-mail: info@comparex.pl
Fax: +48 225781930
NUTS code: PL127
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 600 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 590 004.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-679
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
19/09/2017
Low Value Tender: