Poland - Wałbrzych: Vehicle location system

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, September 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 178-364468

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 134-273947)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Poland
Contact person: Agnieszka Plesner
Telephone: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Fax: +48 746414404
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: www.zdkium.walbrzych.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu.

Reference number: RZP/65/PN/30/2017/DR/MZ/UM

II.1.2)

Main CPV code
42961300

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja

i uruchomienie systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym,

wraz z wybranymi elementami infrastruktury, pn. „Inteligentny system transportu

w Wałbrzychu” zwany dalej Systemem /ITS. System powinien być zaprojektowany tak, aby stanowił zintegrowane i elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki transportowej

w mieście.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – www.zdkium.walbrzych.pl /przetargi.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/09/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273947

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 20/09/2017
Read:
Date: 06/10/2017
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 18/11/2017
Read:
Date: 04/12/2017
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 20/09/2017
Read:
Date: 06/10/2017

VII.2)

Other additional information:

1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych

w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

Low Value Tender: