Slovakia - Slaská: Miscellaneous special-purpose machinery

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-358167

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obec Slaská
00320994
Slaská 17
Slaská
966 22
Slovakia
Contact person: Daniel Gelien
Telephone: +421 456726130
E-mail: starosta@slaska.sk
NUTS code: SK032

Internet address(es):

Main address: http://www.slaska.sk

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.epicpartner.sk/data/sp_slaskaT_vo2.rar
Additional information can be obtained from another address:
EPIC Partner a.s.
48038521
Bratislavská cesta 4931 (areál SAD)
Komárno
945 01
Slovakia
Contact person: Mgr. Vojtech Valkó
Telephone: +421 915334416
E-mail: valko@epicpartner.sk
NUTS code: SK023

Internet address(es):

Main address: http://www.epicpartner.sk

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
EPIC Partner a.s.
48038521
Bratislavská cesta 4931 (areál SAD)
Komárno
945 01
Slovakia
Contact person: Mgr. Vojtech Valkó
Telephone: +421 915334416
E-mail: valko@epicpartner.sk
NUTS code: SK023

Internet address(es):

Main address: http://www.epicpartner.sk

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Slaská (VO2).

Reference number: VO2_OPKZP

II.1.2)

Main CPV code
42990000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia zberného dvora obce Slaská. Zákazka sa delí na 5 častí, logických celkov:

— Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom,

— Logický celok 2: Štiepkovač drevnej hmoty,

— Logický celok 3: Ramenový nakladač reťazový na podvozku,

— Logický celok 4: Šmykom riadený nakladač,

vLogický celok 5: Závesné kontajnery.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 258 056.67 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Logický celok 1: Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
16700000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Obec Slaská.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom obstarávania je dodanie nasledujúcich strojov:

1) Kolesový traktor 1 ks,

2) Čelný nakladač 1 ks,

3) Náves jednoosový trojstranný sklápač 1 ks.

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 114 253.33 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: NFP310010B599.

II.2.14)

Additional information

Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Logický celok 2: Štiepkovač drevnej hmoty

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
42642100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Obec Slaská.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom obstarávania je dodanie štiepkovača drevnej hmoty (1 ks). Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 15 666.67 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: NFP310010B599.

II.2.14)

Additional information

Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Logický celok 3: Ramenový nakladač reťazový na podvozku

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
34144710

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Obec Slaská.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom obstarávania je dodanie ramenového nakladača reťazového na podvozku (1 ks). Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 58 596.67 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: NFP310010B599.

II.2.14)

Additional information

Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Logický celok 4: Šmykom riadený nakladač

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
43250000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Obec Slaská.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom obstarávania je dodanie šmykom riadeného nakladača (1 ks). Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 54 200.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: NFP310010B599.

II.2.14)

Additional information

Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Logický celok 5: Závesné kontajnery

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
44613800

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Obec Slaská.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom obstarávania je dodanie závesných kontajnerov (6 ks). Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 15 340.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: NFP310010B599.

II.2.14)

Additional information

Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 – 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná zodpovednosť právnických osôb Verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Podmienkou účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania je:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.

Zdôvodnenie: Obstarávateľ určil podmienku účasti s cieľom vybrať uchádzača ekonomicky zdatného, minimálna požadovaná úroveň je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná a je v súlade s § 33 zákona o verejnom obstarávaní.

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží potvrdenie banky nie staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.

5) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchádzač nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:

a) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality podľa daných noriem, alebo ich ekvivalentom.

Zdôvodnenie: Účelom požiadavky na splnenie predmetnej podmienky účasti je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky a odborne spôsobilý dodať riadne a včas predmet zákazky. Systém manažérstva kvality je štandard respektíve norma, ktorá slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v organizácii, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných výrobkov alebo služieb a spokojnosť zákazníka (preto systém riadenia kvality).

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

a) Uchádzač predkladá podľa § 34 ods. 1 písm. d): originál alebo úradne overenú fotokópiu certifikátu STN EN ISO 9001:2009

3) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality podľa daných noriem, alebo ich ekvivalentom.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2017
Local time: 10:00
Place:

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie častí ponúk označené ako „Ostatné“ je v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa vykoná len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti doručenej v slovenskom alebo českom jazyku. Žiadosti požadujeme zaslať podľa možnosti elektronickou poštou na adresu: valko@epicpartner.sk. Súťažné podklady budú poskytnuté v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v žiadosti. Súťažné dokumenty sú však dostupné aj priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese URL uvedenej v časti I.3) Komunikácia tejto výzvy. Kvôli uľahčeniu vzájomnej komunikácie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom odporúčame všetkým záujemcom o danú zákazku po stiahnutí súťažných podkladov, poslať krátku emailovú správu s uvedením identifikačných údajov záujemcu a s informáciou, kedy si záujemca stiahol súťažné podklady z uvedenej internetovej adresy. Na základe tejto informácie bude vedieť verejný obstarávateľ zaradiť záujemcu do evidencie a zasielať mu počas lehoty na predkladanie ponúk všetky potrebné informácie a podklady k správnemu vyhotoveniu cenovej ponuky.

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Verejný obstarávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného obstarávateľa.

4. Splnenie podmienok účasti možno dočasne preukázať aj na základe § 39 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. Jednotným európskym dokumentom. Použitie jednotného európskeho dokumentu sa riadi s § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a platnými usmerneniami Úradu pre verejné obstarávanie. Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7. Formulár tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov. Formulár JED je súčasťou súťažných podkladov.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: