Poland - Warsaw: Event services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-359021

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Poland
Telephone: +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Fax: +48 226083189
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.stat.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
National or federal agency/office

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017 – 2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Reference number: 11/POWER/PN/2017

II.1.2)

Main CPV code
79952000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017 – 2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 Zadania:

1. Zadanie nr 1 – Spotkania organizowane w odległości do 50 km od siedziby GUS, w ramach których Zamawiający planuje dwa dwudniowe spotkania, każde dla 100 uczestników.

2. Zadanie nr 2 – Spotkania organizowane w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie. W ramach zadania Zamawiający planuje 12 jednodniowych spotkań, każde dla 20 uczestników, z których:

1) 6 spotkań zorganizowanych będzie w Lublinie;

2) 3 spotkania zorganizowane będą we Wrocławiu;

3) 3 spotkania zorganizowane będą w Szczecinie.

3. Zadanie nr 3 – Zapewnienie 4 noclegów w Oslo (Norwegia) dla 4 osób.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
55300000
55100000
55120000
60000000
63000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017 – 2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 Zadania:

1. Zadanie nr 1 – Spotkania organizowane w odległości do 50 km od siedziby GUS, w ramach których Zamawiający planuje dwa dwudniowe spotkania, każde dla 100 uczestników.

2. Zadanie nr 2 – Spotkania organizowane w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie. W ramach zadania Zamawiający planuje 12 jednodniowych spotkań, każde dla 20 uczestników, z których:

1) 6 spotkań zorganizowanych będzie w Lublinie;

2) 3 spotkania zorganizowane będą we Wrocławiu;

3) 3 spotkania zorganizowane będą w Szczecinie.

3. Zadanie nr 3 – Zapewnienie 4 noclegów w Oslo (Norwegia) dla 4 osób.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.02.18.00-00-095/16.

II.2.14)

Additional information

1.Termin realizacji 15 miesięcy od zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi pierwsza.

2. Zatrudnienie na umowę o pracę (pkt. 3.6 SIWZ).

3. Wadium: 2 800 PLN.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10 % wartości umowy z VAT.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274588

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 11/POWER/PN/2017
Title:

Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017 – 2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zamówienie 11/POWER/PN/2017 – Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych na terenie kraju w latach 2017 – 2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), ponieważ wartość oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie było możliwe, aby Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny tej oferty.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy: 1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, 3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: