Slovakia - Košice: Road salt

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-357954

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
35555777
Námestie Maratónu mieru 1
Košice-mestská časť Staré Mesto
042 66
Slovakia
Contact person: Ing. Fügediová Agnesa
Telephone: +421 557894933
E-mail: agnesa.fugediova@scksk.sk
Fax: +421 557894936
NUTS code: SK04

Internet address(es):

Main address: http://www.scksk.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom

I.5)

Main activity
Other activity: správa a údržba ciest

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Chemický posypový materiál na posyp ciest.

Reference number: 1745/1/2017

II.1.2)

Main CPV code
34927100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Predmetom zákazky je dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest, technická soľ s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom do -6 °C, voľne ložená so zníženým obsahom prachových častíc, technická soľ do miešacích centier (soľankové hospodárstvo) vrecovaná (25 kg vrecia) vrátane dopravy do určených miest dodania.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 4 900 000.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
14400000
60100000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK
NUTS code: SK0
NUTS code: SK04
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zákazky sú strediská Správy ciest Košického samosprávneho kraja.

II.2.4)

Description of the procurement:

56 200 ton – voľne ložená technická soľ, 410 ton – technická soľ do miešacích centier vrecovaná vrátane dopravy na miesto dodania.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 150 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:

1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.

1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.3 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie (2/6).

1.4 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Celé znenie tejto podmienky účasti sa nachádza v súťažných podkladoch v časti A2.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.

2. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady na vyžiadanie, ktoré záujemca zašle na e-mail: agnesa.fugediova@scksk.sk odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do lehoty na predkladanie ponúk t. j. do 18.10.2017 do 9:00 hod.

Súťažné podklady budú zaslané na e-mailovú adresu záujemcu v elektronickej forme.

3. Verejný obstarávateľ odporúča využiť postup uvedený v bode 2 z dôvodu, že ak verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje na záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto zákazke. V prípade, že sa záujemca nepostupoval podľa bodu 2 a získal súťažné podklady od inej fyzickej alebo právnickej osoby koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si súťažné podklady prevzali v elektronickej forme v dostatočnom časovom predstihu, aby si v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili dostatočný časový priestor na jeho použitie.

5. Verejný obstarávateľ v prípade podaní žiadosti o vysvetlenie bude uverejňovať v Profile verejného obstarávateľa na portály Úradu pre verejné obstarávanie v dokumentoch k predmetnej zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia v Profile verejného obstarávateľa. O uverejnení vysvetlenia odošle verejný obstarávateľ e-mail všetkým známym záujemcom.

6. Súťažné podklady ako aj všetky ich prípadné vysvetľovania budú uverejnené na profile verejného obstarávateľa k tejto zákazke a verejný obstarávateľ poskytuje priamy a neobmedzený prístup k týmto súťažným podkladom.

7. Verejné obstarávanie je realizované postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní reverzný postup.

8. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nadlimitnú zákazku v zmysle § 49 ods. 6 písm. a), od uchádzačov sa nevyžaduje, aby predložili ponuku obsahujúcu osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom Ostatné. Všetky doklady predložte v 1 obale, ponuku nie je potrebné členiť na časť Ostatné a časť Kritériá.

9. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/09/2017
Low Value Tender: