Bulgaria - Sofia: Earthmoving machinery

Main activities: 
Water
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-359267

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
„Sofiyska voda“ AD
130175000
rayon Mladost, zh. k. Mladost IV, „Biznes Park“ No. 1, bl. 2A
Sofiya
1766
Bulgaria
Contact person: Ivan Kachev
Telephone: +359 28122455
E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg
Fax: +359 28122588
NUTS code: BG412

Internet address(es):

Main address: www.sofiyskavoda.bg

Address of the buyer profile: https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1341

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1341
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6)

Main activity
Water

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Доставка и поддръжка на нови багери.

Reference number: ТТ001682

II.1.2)

Main CPV code
43210000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Доставка и поддръжка на нов трактор.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG412
Main site or place of performance:

Място на доставка на багерите: складова база на Възложителя, намираща се в град София, квартал Военна рампа.

II.2.4)

Description of the procurement:

Предмет на договора е Доставка и поддръжка на нови комбинирани колесни багери товарачи. Наричани за кратко багери. Доставчикът извършва поддръжка на багерите, което включва гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване.

Багерите, обект на обществената поръчка и договора е подробно описан в т.2, раздел А: Техническо задание — Предмет на договора за доставка.

Прогнозни количества на багерите, предмет на договора, които не са гарантирани и са само за информация, са: 5 (пет) броя.

1.4. На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовите таблици.

Място на доставка на багерите: складова база на Възложителя, намираща се в град София, квартал Военна рампа.

Доставката на багерите, предмет на договора, трябва да се осъществи в рамките на 20 дни след сключване на договора.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Крайната оценка (КО) „Ценово предложение и сервизно обслужване“ / Weighting: 100 точки

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 775 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 61
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Доставчикът има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора в ценовите таблици. Доставчикът изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Не се изисква.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

17.3.1. Участникът да е изпълнил доставки и услуги идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под „сходни доставки и услуги“, следва да се разбира доставка на багери и услуги по сервизно обслужване на багери.

17.3.1.1. Доказване: Списък с доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. От списъкът трябва да е видно съответствието с изискванията на т. 17.3.1. по-горе. В случай, че в списъка фигурират доставки и услуги, извършени от участника, като част от обединение или като подизпълнител, участникът следва да декларира стойността на изпълнените от него доставки и услуги. Когато в списъка са посочени доставки и услуги, чието изпълнение е започнало преди периода обхващащ последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата за участие, то участникът следва да декларира стойността на изпълнената част, попадаща в изискуемия период.

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 1 буква б) от ЕЕДОП, Участникът декларира изпълнените доставки и услуги за изискания период, като посочва в списъка описание, стойности, дати и получатели.

17.3.2. Участникът трябва да е официален представител или дилър на предлаганата от него марка и да разполага със специализирана сервизна база на територията на град София за обезпечаване на гаранционно и извънгаранционно обслужване.

17.3.2.1. Доказване: Участникът декларира в ЕЕДОП, че е официален представител или дилър на предлаганата от него марка и разполага със специализирана сервизна база на територията на град София, като посочва адреса на сервизната база за обезпечаване на гаранционно и извънгаранционно обслужване.

17.3.2.2. Декларираната информация се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП.

17.3.3. Изискване: Участникът трябва да разполага с мобилна група, която да обслужва и ремонтира багерите на адреси на обекти на възложителя на територията на Столична община.

17.3.3.1. Доказване: В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП Участникът декларира, че разполага с мобилна група, която да обслужва и ремонтира предлаганите багери на адреси на обекти на възложителя на територията на Столична община.

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4, 5 от ЗОП. Участниците трябва да отговарят на критериите за подбор и изискванията посочени в документацията за участие и настоящото обявление.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати, за които важи забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

6. Гаранция за изпълнение — Размерът на гаранцията за изпълнение е 4 % (четири процента) от стойността на договора. Условията й са упоменати в договора.

6.1. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

6.1.1. Парична сума:

6.1.1.1. Внесена в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода“ АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, (тази опция е валидна само за суми до 10 000 BGN).

6.1.1.2. Преведена по банков път на сметка на „Софийска вода“ АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07 SOMB 9130 1010 3079 02, BIC: SOMB BGSF, като в основанието се посочват номерът на търга.

6.1.2. Банкова гаранция (отделна банкова гаранция за съответната обособена позиция): Оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция за изпълнение за съответния предвиден в договора срок.

6.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката следва да бъде неотменима и безусловн.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

2.1. След всяка доставка на Стоки и/или извършване на сервизно обслужване, предмет на договора, съгласно изискванията му Доставчикът и Възложителят подписват Приемо-предавателен протокол.

2.2. Доставчикът издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя Приемо-предавателен протокол, освен ако Възложителят не е посочил, че ще придобие съответния багер при условията на лизинг при посочен от него лизингодател, съгласно чл. 1.7 от Раздел А.

2.3. При плащане в брой Възложителят нарежда плащане за доставените багери, съгласно Раздел А: Техническо задание в срок до 5 работни дни след получаването при Възложителя на описаните в предходната точка документи.

2.4. Плащането за всички останали Стоки и/или услуги съгласно условията на Договора ще се извършва по банков път съгласно т. 6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от Раздел Г: Общи условия на договора за доставка.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 16:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 10:30
Place:

„Софийска вода“ АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Мотиви, на основание чл. 113, ал. 2 от ЗОП, за срок на договора, надхвърлящ срока, посочен в чл. 113, ал. 1 от закона: Естеството на предмета на поръчката налага договорът да бъде сключен за срок от 61 месеца, поради следното: Предмет на обществената поръчка е доставка и поддръжка на нови багери. Предвиденият срок за доставката им е 20 календарни дни. Останалия срок от 10 календарни дни е предвиден за оформяне на документи за лизинг на багерите. Срокът на гаранцията, която се изисква по договора, е 60 месеца. Ако бъде заложен максималният срок, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗОП — 60 месеца, Възложителят ще бъде лишен от възможността да се възползва от пълния гаранционен срок на багерите, съответно от възможността той да бъде поддържан през целия срок на гаранцията.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: