Slovakia - Bratislava: Printing and related services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-358802

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31340822
Brečtanová 1
Bratislava
830 07
Slovakia
Contact person: Ing. Lucia Veselská
Telephone: +421 259419325
E-mail: veselska@tipos.sk
Fax: +421 259419260
NUTS code: SK01

Internet address(es):

Main address: http://www.tipos.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11910

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk/evo/tender/11910_7905_20170909.nsf
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk/evo/tender/11910_7905_20170909.nsf

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: obchodná spoločnosť prevádzkujúca číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Stieracie žreby okamžitej lotérie.

Reference number: 11910_7905_20170909

II.1.2)

Main CPV code
79800000 - TA24

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov,fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a algoritmov s tým spojených s environmentálnymi aspektmi. Žreby okamžitých lotérií musia byť v súlade a v rámci bežných a primeraných priemyselných štandardov WLA (World Lottery Association). Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol pre sne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobný postup, alebo výrobok alebo výrobný postup konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok alebo výrobný postup ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+.

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79800000
22458000
79822500
22315000
79820000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:

Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií na type papiera 10 pt C1S+ vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a algoritmov s tým spojených. Žreby okamžitých lotérií musia byť v súlade a v rámci bežných a primeraných priemyselných štandardov WLA (World Lottery Association).

Žrebov okamžitých lotérií nasledovných minimálnych rozmerov: 2" x 3", 2" x 4", 2,4" x 4", 3" x 4", 4" x 4", 5" x 4",6" x 4", 8" x 4", 8" x 6", 10" x 5".

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt foil.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79800000
22458000
79822500
22315000
79820000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:

Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií na type papiera 10 pt foil vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a algoritmov s tým spojených. Žreby okamžitých lotérií musia byť v súlade a v rámci bežných a primeraných priemyselných štandardov WLA (World Lottery Association).

Žrebov okamžitých lotérií nasledovných minimálnych rozmerov: 2" x 3", 2" x 4", 2,4" x 4", 3" x 4", 4" x 4", 5" x 4",6" x 4", 8" x 4", 8" x 6", 10" x 5".

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt Holographic.

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79800000
22458000
79822500
22315000
79820000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:

Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií na type papiera 10 pt Holographic vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a algoritmov s tým spojených. Žreby okamžitých lotérií musia byť v súlade a v rámci bežných a primeraných priemyselných štandardov WLA (World Lottery Association).

Žrebov okamžitých lotérií nasledovných minimálnych rozmerov: 2" x 3", 2" x 4", 2,4" x 4", 3" x 4", 4" x 4", 5" x 4",6" x 4", 8" x 4", 8" x 6", 10" x 5".

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.

2. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.

4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

5. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

6. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pre bod 1:

Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu poskytnutie služieb rovnakého charakteru ako predmet zákazky (tlač/výroba stieracích žrebov) za predchádzajúce 3 roky v minimálnej úhrnnej hodnote

a) pre časť č. 1 predmetu zákazky vo výške 2 000 000 EUR bez DPH;

b) pre časť č. 2 predmetu zákazky vo výške 1 000 000 EUR bez DPH;

c) pre časť č. 3 predmetu zákazky vo výške 1 000 000 EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Účelom požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Zoznam poskytnutých služieb má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s poskytovaním predmetu rovnakého charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Minimálna úroveň štandardov je verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky (poskytovaných služieb).

Pre bod 2 (platí pre všetky časti predmetu zákazky):

Certifikát uchádzača na systém riadenia kvality minimálne podľa ISO 9001:2008, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality spôsobom podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie zo strany uchádzača, že má vybudovaný a udržiavaný fungujúci systém manažérstva kvality, zaoberá sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby odberateľov za primeranú cenu. Uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť najmä kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky.

Pre bod 3 (platí pre všetky časti predmetu zákazky):

Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva podľa 14001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Medzinárodná norma ISO 14001 (EN ISO 14001:2004) špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

2. Verejný obstarávateľ je oprávnený za účelom zabezpečenia riadneho a včasného dodania Produktov požadovať od Dodávateľa predloženie záručnej listiny podľa § 313 a nasl. Obchodného zákonníka (banková záruka), suma zabezpečená záručnou listinou musí byť najmenej vo výške 150 000 EUR.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému Elektronické verejné obstarávanie (EVO) na www.evo.gov.sk; ponuky vyhodnocujú na základe najnižšej ceny.

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 148-306481

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením Ostatné, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk sa uskutoční na adrese Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:

V zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa neodosiela.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1. JED je vo formáte rtf (Rich Text Format proprietárny formát na ukladanie dokumentov) dostupný pre účely vyplňovania a predkladania v zadávaní zákazky dostupný aj na stránke:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html, pod uvedenou linkou je dostupný aj manuál pre JED.

2. Elektronická verzia JEDu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=sk

3. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na www.evo.gov.sk v rozsahu poskytovania súťažných podkladov, vysvetľovania, predkladania ponúk, otvárania a vyhodnotenia ponúk.

4. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.

5. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO http://www.evo.gov.sk/evo/tender/11910_7905_20170909.nsf a v profile verejného obstarávateľa na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11910.

Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.

6. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

7. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne (a) pre časť č. 1 predmetu zákazky vo výške 100 000 EUR, resp. ekvivalent v inej mene, (b) pre časť č. 2 predmetu zákazky vo výške 50 000 EUR, resp. ekvivalent v inej mene, c) pre časť č. 3 predmetu zákazky vo výške 50 000 EUR, resp. ekvivalent v inej mene.

8. Verejný obstarávateľ je oprávnený na základe svojich potrieb určovať množstvo a rozsah poskytnutia služieb (Produktov), množstvá Produktov určené počas verejnej súťaže sú iba predpokladané a nemožno ich považovať za záväzné v žiadnom rozsahu.

9. Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke /elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke / elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práva povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

10. Odkaz na pojem Zákon alebo zákon o verejnom obstarávaní sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

11. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy je predmetné verejné obstarávanie s aspektami zeleného verejného obstarávania.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/09/2017
Low Value Tender: