Poland - Lublin: Construction work

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-357764

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
Lublin
20-093
Poland
Contact person: Zespół Zamówień Publicznych
Telephone: +48 817185125
E-mail: zp@dsk.lublin.pl
Fax: +48 817185125
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.usdlublin.pl

Address of the buyer profile: www.usdlublin.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.usdlublin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Postępowanie w trybie p. nieograniczonego na dostosowanie istniejącej sali operacyjnej w rejonie SOR w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz wymianę bram wjazdowych podjazdu dla karetek.

Reference number: 51/17

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Pełna nazwa postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejącej sali operacyjnej w rejonie SOR w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz wymianę bram wjazdowych podjazdu dla karetek w ramach projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci”

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w obszarze sali operacyjnej SOR wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr: 01/SOR, O2/SOR, 03/SOR oraz 4/SOR

Zadanie nr 2. Wymiana bram wjazdowej i wyjazdowej podjazdu dla karetek oraz montażu monitoringu wizyjnego na potrzeby SOR.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45000000
45111300
45450000
45332400
45331200
45311200
45215140

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w obszarze sali operacyjnej SOR wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr: 01/SOR, O2/SOR, 03/SOR oraz 4/SOR.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na urządzenia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0142/17.

II.2.14)

Additional information

Wadium – 7 300 PLN

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 20.3.2018 r.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wymiana bram wjazdowej i wyjazdowej podjazdu dla karetek oraz montaż monitoringu wizyjnego

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45000000
45450000
45311200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zadanie nr 2. Wymiana bram wjazdowej i wyjazdowej podjazdu dla karetek oraz montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby SOR

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Wymiana bramy wjazdowej – 1 kpl.

2. Wymiana bramy wyjazdowej – 1 kpl.

3. Montaż kompletnego systemu monitoringu wizyjnego – 1 kpl.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na urządzenia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0142/17.

II.2.14)

Additional information

Wadium – 1 600 PLN

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 20.3.2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udziału w postępowaniu

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje warunku i nie stawia wymagań dotyczących w/w warunku.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

2.2.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż:

— zadanie 1 – 300 000 PLN,

— zadanie 2 – 50 000 PLN

(lub równowartość tych kwot w przypadku walut innych niż złoty, obliczonych na podstawie średniego kursu walut podanego przez NBP na dzień wystawienia dokumentu).

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie:

w zakresie zadania 1 – co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego o wartości min. 150 000 PLN brutto każda;

w zakresie zadania 2 – co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wymiany bram o wartości min 40 000 PLN brutto każda;

2.3.2. dysponuje lub będzie dysponował minimum następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

2.3.2.1. Kierownikiem budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym:

2.3.2.1.1. wykształcenie wyższe techniczne,

2.3.2.1.2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2.3.2.1.3. minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru

2.3.2.2. Kierownikiem robót instalacyjnych bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym:

2.3.2.2.1. wykształcenie wyższe techniczne

2.3.2.2.2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

2.3.2.2.3. minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego

2.3.2.3. Kierownikiem robót instalacyjnych bez ograniczeń w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym:

2.3.2.3.1. wykształcenie wyższe techniczne

2.3.2.3.2. aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

2.3.2.3.3. minimum 2 lat doświadczenia zawodowego (łącznie) w nadzorowaniu robót sieciowych elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę.

4. Jeżeli kwoty w dokumentach o których mowa w 2.2 i 2.3.1 będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawców dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

B. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozostała część została zamieszczona w Sekcji III.1.2), Sekcji III.1.3) oraz Sekcji VI.3) ppkt. 4.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp.

4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, jako podwykonawcy.

5.Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowania dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi i roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – warunek wymieniony w rozdziale V. A pkt. 2.3.1. musi spełniać w całości przynajmniej 1 z Wykonawców składających wspólnie ofertę. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 i 3 musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie.

7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. B. 1.

9.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1. wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw do wykluczenia;

2. wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Pzp;

3. wykonawców wobec których zachodzą przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp, tj.:

Minimum level(s) of standards possibly required:

3.1. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

3.2. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w sposób umożliwiający należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca w tym celu przedstawi pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna zawierać elementy określone w Rozdziale V pkt. B ppkt. 5.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

6. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

7.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII pkt. 7.1. lit. a-d, składa dokumenty o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);

i)W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP ma zastosowanie § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);

j)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dok.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

l)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

m)Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia (dokumenty określone w rozdz. VII pkt. 7.1. lit. a-i) oraz spełnienia warunków udziału w podstępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

7.2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacje z otwarcia ofert) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z Wykonawców składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający niezwłocznie zamieści informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. tego samego dnia co otwarcie ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otwarcia ofert.

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załączniki do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2017
Local time: 09:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Miejsce otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, pok. 210.

Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, pok. 2002 (Punkt przyjmowania korespondencji).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1) Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

a)obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie – zmianie ulegnie wartość brutto umowy;

b)w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych – jeśli konieczne będzie dostosowanie umowy do zmienionych przepisów prawnych;

c)nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – zmianie ulegnie stawka podatku VAT i wartość brutto odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;

d)konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron (np. zaistnienie kolizji z nieuwidocznionymi w dokumentacji projektowej instalacjami, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które pomimo dołożenia należytej staranności przez strony, nie były rozpoznane przed podpisaniem niniejszej Umowy, siła wyższa) lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie o czas odpowiadający przyczynie, która go wywołała;

e)w przypadku zmiany, rezygnacji podwykonawcy, jeśli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą;

f)w przypadku powierzenia nowego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy, jeśli:

—konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

—wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,

—konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

—w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,

2) Postępowanie jest finansowane z środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

4)

c.d. z Sekcji III.1.3)

12.W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę sygnatury postępowania, w którym zostały złożone oświadczenia lub dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

13.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 i 12.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.

2. Wykonawcy na podstawie art. 180 ust. 1 przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: