Poland - Chorzów: Installation of traffic monitoring equipment

Organisation text: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Main activities: 
Other
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-359459

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bałtycka 8A, For the attention of: mgr inż. Wojciech Osadnik; mgr inż. Tadeusz Waluga, Chorzów 41-500, Poland. Telephone: +48 322411270. Fax: +48 322414060. E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 19.8.2017, 2017/S 158-327876)

RE:
CPV:45316210, 71320000, 71247000, 45311000, 45314300, 45300000, 51610000, 72240000, 80510000, 31321700, 34942000, 34942100, 34942200, 34970000, 34996000, 34996100, 35262000, 45233294, 45316200, 50232200, 48821000, 34972000

Installation of traffic monitoring equipment

Engineering design services

Supervision of building work

Electrical wiring and fitting work

Installation of cable infrastructure

Building installation work

Installation services of computers and information-processing equipment

Systems analysis and programming services

Specialist training services

Signalling cable

Signalling equipment

Signal posts

Signalling boxes

Traffic-monitoring equipment

Control, safety or signalling equipment for roads

Traffic lights

Crossing control signalling equipment

Installation of road signals

Installation of signalling equipment

Traffic-signal maintenance services

Network servers

Traffic-flow measuring system

Instead of: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

A. Wykonawca musi posiadać stosowne doświadczenie i wykazać, iż:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej:

1. Co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu), dostawie i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców, obejmującego wszystkie niżej wymienione elementy wykonane w ramach jednego zamówienia:

— Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

— Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych lub liniowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu centralnego (decyzja podejmowana jest na poziomie centralnego serwera) dla co najmniej 75 pojazdów transportu zbiorowego;

— System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

— System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 30 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

— System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) składający się co najmniej ze 20 kamer, dokonujący analizy obrazu oraz rozpoznania numeru rejestracyjnego na centralnym serwerze.

Dla którego osiągnięte zostało skrócenie średniej wartości czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego o co najmniej 15 % potwierdzone oświadczeniem wystawcy referencji. Skrócenie średniej wartości czasu przejazdu zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przed wdrożeniem projektu oraz po wdrożeniu projektu, na co najmniej jednym odcinku zawierających co najmniej 5 sygnalizacji świetlnych.

2. Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie (zaprojektowanie), dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z podsystemem dynamicznej informacji parkingowej, obejmującej monitorowanie zajętości otwartych miejsc parkingowych (funkcjonujących w Strefie Płatnego Parkowania) w ramach rozwiązania charakteryzującego się:

— Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem;

— Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych lub liniowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów;

— System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o co najmniej 10 elektronicznych tablic zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

— Obszar nadzoru obejmował co najmniej 3 wydzielone obszary (stref) o łącznej liczbie co najmniej 500 miejsc parkingowych;

— Informacja o zajętości miejsc parkingowych prezentowana jest na co najmniej 3 parkingowych tablicach zmiennej treści oraz aplikacji mobilnej lub responsywnej stronie internetowej;

3. Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zarządzaniem ruchem na styku obszarów miejskich i dróg krajowych, w tym w szczególności zawierającej następujące elementy:

— analizę współpracy systemów wymiany informacji o warunkach ruchu w czasie rzeczywistym, wykorzystującą rozwiązania aplikacyjne, w tym zdefiniowane interfejsy wymiany danych oraz elementy sprzętowe w postaci tablic elektronicznych zmiennej treści,

— automatyczne wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym w ruchu drogowym, w obszarach styku systemów miejskich i dróg krajowych

— kierowanie ruchu na trasy alternatywne przy wykorzystaniu systemów informowania kierowców w obszarach styku systemów miejskich i dróg krajowych

WYMAGANE CERTYFIKATY

Wykonawca powinien przedstawić certyfikaty potwierdzające spełnianie norm w zakresie zarządzania jakością – ISO 9001, środowiskowego – ISO 14001 oraz bezpieczeństwem informacji – ISO 27001.

Którekolwiek z zamówień wskazanych w pkt 1, 2 i 3 może wchodzić w zakres jednego, dwóch lub trzech z tych zamówień.

B. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w osobie:

a) Kierownika Projektu, który:

— posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etetowy

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika, telekomunikacja lub elektrotechnika,

— posiadający uprawnienia elektryczne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń,

— posiadający 5 lat doświadczenia w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych, liczone od daty nadania uprawnień,

— posiadający doświadczenie zawodowego jako Kierownik lub z-ca Kierownika Projektu polegającego na wykonaniu projektu budowlanego lub budowie/dostawie co najmniej dwóch systemów ITS w miastach o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców każde. Łączna wartość wszystkich trzech projektów powinna wynosić co najmniej 20 mln PLN netto. Każdy z systemów obejmował co najmniej następujące funkcjonalności:

o System sterowania ruchem obejmujący co najmniej 25 sygnalizacji świetlnych

o System łączności światłowodowej o długości co najmniej 5 km

o System kanalizacji teletechnicznej

o System informacji dla kierowców, obejmujący co najmniej 5 znaków zmiennej treści

o System priorytetów dla transportu publicznego dla co najmniej 50 pojazdów transportu publicznego

o System nadzoru wizyjnego obejmujący co najmniej 20 kamer

o System ANPR obejmujący co najmniej 20 kamer

b) Z-cy Kierownika ds. Projektu, który:

— posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— posiada wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub telekomunikacja,

— posiadający doświadczenie zawodowe jako Kierownik lub z-ca Kierownika Projektu polegającego na budowie/dostawie co najmniej jednego systemu ITS w miastach o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców każde. Łączna wartość projektu powinna wynosić co najmniej 20 mln PLN netto. System obejmował co najmniej następujące funkcjonalności:

o System sterowania ruchem obejmujący co najmniej 25 sygnalizacji świetlnych,

o System łączności światłowodowej o długości co najmniej 5 km,

o System kanalizacji teletechnicznej,

o System priorytetów dla transportu publicznego dla co najmniej 50 pojazdów transportu publicznego

o System nadzoru wizyjnego obejmujący co najmniej 20 kamer

o System rozpływu ruchu bazujący na kamerach ANPR składający się z co najmniej 20 kamer

o Sieć bezprzewodowa w oparciu o prywatny APN złożony z co najmniej 200 segmentów,

Projektant technologii ITS, który:

— posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy,

— posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie transportu drogowego lub systemów telematyki drogowej,

— posiada przynajmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu, analizie, tworzeniu i wdrażaniu systemów ITS,

— brał udział (w charakterze projektanta) przy projektowaniu systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego obejmującego łącznie, w ramach jednego projektu, wszystkie niżej wymienione elementy:

o Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

o Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych lub liniowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 50 pojazdów transportu zbiorowego, w tym dla tramwajów;

o System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

o System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 20 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

o System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o co najmniej 5 elektronicznych tablic zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

— posiada doświadczenie w projektowaniu technologii ITS na styku obszarów miejskich i dróg krajowych,

— posiada doświadczenie i praktyczną znajomość standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME (zorganizowanym oraz przeprowadzonym przez podmiot działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania),

— posiada znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego, potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia.

Inżynier ruchu, który:

— posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy,

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz programowaniu sterowników sygnalizacji świetlnej w ramach co najmniej trzech projektów ITS z których każdy obejmował przynajmniej 25 sygnalizacji świetlnych

— posiada znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego, potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia,

— posiada doświadczenie i praktyczną znajomość standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME (zorganizowanym oraz przeprowadzonym przez podmiot działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania).

Projektant ds. systemu nadzoru wizyjnego, który:

— posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— posiada wykształcenie wyższe techniczne,

— posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów monitoringu wizyjnego;

— brał udział w roli projektanta systemu nadzoru wizyjnego w przynajmniej trzech projektach, których przedmiotem było projektowanie systemu CCTV;

— opracował co najmniej jeden projekt systemu nadzoru wizyjnego składającego się z minimum 20 kamer;

Specjalista ds. automatyki – spełniający minimalne wymagania:

— wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w programowaniu sterowników sygnalizacji ruchu drogowego,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w przyłączaniu sterowników sygnalizacji ruchu drogowego do systemu obszarowego lub liniowego sterowania ruchem,

— posiada przynajmniej dwa certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie programowania i obsługi sterowników sygnalizacji świetlnej wystawionych przez dwóch różnych producentów sterowników,

— posiada doświadczenie i praktyczną znajomość standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME (zorganizowanym oraz przeprowadzonym przez podmiot działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania).

Inżynier projektant infrastruktury sieciowej, który:

— posiada wyksztalcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika/telekomunikacja/inżynieria systemów bezpieczeństwa,

— posiada znajomość współczesnych technik transmisji przewodowej i bezprzewodowej potwierdzona uzyskaniem certyfikatu ze szkolenia w tym zakresie,

— posiada znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci IT – potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem z odbycia kursu lub szkolenia w tym zakresie.

Projektant ds. elektrycznych, który:

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od daty nadania uprawnień,

— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. elektrycznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

— posiada doświadczenie w projektowaniu zasilania rezerwowego.

Projektant ds. telekomunikacji, który:

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od nadania uprawnień,

— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. telekomunikacji zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zaprojektował co najmniej 3 instalacji teletechnicznych dla projektów w sektorze transportu

Projektant ds. ogólnobudowlanych, który:

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno – budowlanej liczone od daty nadania uprawnień,

— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. ogóInobudowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zrealizował co najmniej 2 prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy/remontu/adaptacji pomieszczeń na cele związane z przetwarzaniem danych (np. centra zarządzania, serwerownie, centra przetwarzania danych, w tym systemów łączności),

Kierownik robót ds. elektrycznych, który:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od daty nadania uprawnień

— posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót nad robotami sieciowymi elektrycznymi i elektroenergetycznymi zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

— posiada doświadczenie w projektowaniu zasilania rezerwowego.

Specjalisty ds. integracji oprogramowania, który:

— posiada wykształcenie techniczne,

— posiada doświadczenie w integracji elementów układów sterowania ruchem drogowym zarówno w zakresie programowym jak i sprzętowym,

— brał udział w minimum dwóch projektach obejmujących integrację elementów układów sterowania ruchem drogowym o łącznej wartości minimum 10 mln zł

Główny Analityk architektury IT, który:

— posiada wykształcenie wyższe techniczne,

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy,

— posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w analizie, tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych,

— brał udział w charakterze głównego analityka/projektanta w projektowaniu systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego obejmującego niżej wymienione elementy łącznie lub odrębnie:

o Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

o Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 75 pojazdów transportu zbiorowego, w tym dla tramwajów;

o System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

o System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 20 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

o System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o co najmniej 5 elektronicznych tablic zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje.

Uwaga 2: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym, uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (stosownie do treści art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Read: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

A. Wykonawca musi posiadać stosowne doświadczenie i wykazać, iż:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej:

1. Co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu), dostawie i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców, obejmującego wszystkie niżej wymienione elementy wykonane w ramach jednego zamówienia:

— Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

— Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych lub liniowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu centralnego (decyzja podejmowana jest na poziomie centralnego serwera) dla co najmniej 75 pojazdów transportu zbiorowego;

— System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

— System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 30 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

— System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) składający się co najmniej ze 20 kamer, dokonujący analizy obrazu oraz rozpoznania numeru rejestracyjnego na centralnym serwerze.

Dla którego osiągnięte zostało skrócenie średniej wartości czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego o co najmniej 15 % potwierdzone oświadczeniem wystawcy referencji. Skrócenie średniej wartości czasu przejazdu zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przed wdrożeniem projektu oraz po wdrożeniu projektu, na co najmniej jednym odcinku zawierających co najmniej 5 sygnalizacji świetlnych.

2. Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie (zaprojektowanie), dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z podsystemem dynamicznej informacji parkingowej, obejmującej monitorowanie zajętości otwartych miejsc parkingowych (funkcjonujących w Strefie Płatnego Parkowania) w ramach rozwiązania charakteryzującego się:

— Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem;

— Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych lub liniowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów;

— System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o co najmniej 10 elektronicznych tablic zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

— Obszar nadzoru obejmował co najmniej 3 wydzielone obszary (stref) o łącznej liczbie co najmniej 500 miejsc parkingowych;

— Informacja o zajętości miejsc parkingowych prezentowana jest na co najmniej 3 parkingowych tablicach zmiennej treści oraz aplikacji mobilnej lub responsywnej stronie internetowej;

3. Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zarządzaniem ruchem na styku obszarów miejskich i dróg krajowych, w tym w szczególności zawierającej następujące elementy:

— analizę współpracy systemów wymiany informacji o warunkach ruchu w czasie rzeczywistym, wykorzystującą rozwiązania aplikacyjne, w tym zdefiniowane interfejsy wymiany danych oraz elementy sprzętowe w postaci tablic elektronicznych zmiennej treści,

— automatyczne wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym w ruchu drogowym, w obszarach styku systemów miejskich i dróg krajowych

— kierowanie ruchu na trasy alternatywne przy wykorzystaniu systemów informowania kierowców w obszarach styku systemów miejskich i dróg krajowych

Wymagane certyfikaty

Wykonawca powinien przedstawić certyfikaty potwierdzające spełnianie norm w zakresie zarządzania jakością – ISO 9001, środowiskowego – ISO 14001 oraz bezpieczeństwem informacji – ISO 27001.

Którekolwiek z zamówień wskazanych w pkt 1, 2 i 3 może wchodzić w zakres jednego, dwóch lub trzech z tych zamówień.

B. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w osobie:

a) Kierownika Projektu, który:

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika, telekomunikacja lub elektrotechnika,

— posiadający uprawnienia elektryczne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń,

— posiadający 5 lat doświadczenia w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych, liczone od daty nadania uprawnień,

— posiadający doświadczenie zawodowego jako Kierownik lub z-ca Kierownika Projektu polegającego na wykonaniu projektu budowlanego lub budowie/dostawie co najmniej dwóch systemów ITS w miastach o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców każde. Łączna wartość wszystkich trzech projektów powinna wynosić co najmniej 20 000 000 PLN netto. Każdy z systemów obejmował co najmniej następujące funkcjonalności:

o System sterowania ruchem obejmujący co najmniej 25 sygnalizacji świetlnych

o System łączności światłowodowej o długości co najmniej 5 km

o System kanalizacji teletechnicznej

o System informacji dla kierowców, obejmujący co najmniej 5 znaków zmiennej treści

o System priorytetów dla transportu publicznego dla co najmniej 50 pojazdów transportu publicznego

o System nadzoru wizyjnego obejmujący co najmniej 20 kamer

o System ANPR obejmujący co najmniej 20 kamer

b) Z-cy Kierownika ds. Projektu, który:

— posiada wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub telekomunikacja,

— posiadający doświadczenie zawodowe jako Kierownik lub z-ca Kierownika Projektu polegającego na budowie/dostawie co najmniej jednego systemu ITS w miastach o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców każde. Łączna wartość projektu powinna wynosić co najmniej 20 000 000 PLN netto. System obejmował co najmniej następujące funkcjonalności:

o System sterowania ruchem obejmujący co najmniej 25 sygnalizacji świetlnych,

o System łączności światłowodowej o długości co najmniej 5 km,

o System kanalizacji teletechnicznej,

o System priorytetów dla transportu publicznego dla co najmniej 50 pojazdów transportu publicznego

o System nadzoru wizyjnego obejmujący co najmniej 20 kamer

o System rozpływu ruchu bazujący na kamerach ANPR składający się z co najmniej 20 kamer

o Sieć bezprzewodowa w oparciu o prywatny APN złożony z co najmniej 200 segmentów,

Projektant technologii ITS, który:

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy,

— posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie transportu drogowego lub systemów telematyki drogowej,

— posiada przynajmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu, analizie, tworzeniu i wdrażaniu systemów ITS,

— brał udział (w charakterze projektanta) przy projektowaniu systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego obejmującego łącznie, w ramach jednego projektu, wszystkie niżej wymienione elementy:

o Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

o Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych lub liniowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 50 pojazdów transportu zbiorowego, w tym dla tramwajów;

o System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

o System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 20 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

o System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o co najmniej 5 elektronicznych tablic zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

— posiada doświadczenie w projektowaniu technologii ITS na styku obszarów miejskich i dróg krajowych,

— posiada doświadczenie i praktyczną znajomość standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME (zorganizowanym oraz przeprowadzonym przez podmiot działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania),

— posiada znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego, potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia.

Inżynier ruchu, który:

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy,

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz programowaniu sterowników sygnalizacji świetlnej w ramach co najmniej trzech projektów ITS z których każdy obejmował przynajmniej 25 sygnalizacji świetlnych

— posiada znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego, potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia,

— posiada doświadczenie i praktyczną znajomość standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME (zorganizowanym oraz przeprowadzonym przez podmiot działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania).

Projektant ds. systemu nadzoru wizyjnego, który:

— posiada wykształcenie wyższe techniczne,

— posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów monitoringu wizyjnego;

— brał udział w roli projektanta systemu nadzoru wizyjnego w przynajmniej trzech projektach, których przedmiotem było projektowanie systemu CCTV;

— opracował co najmniej jeden projekt systemu nadzoru wizyjnego składającego się z minimum 20 kamer;

Specjalista ds. automatyki – spełniający minimalne wymagania:

— wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w programowaniu sterowników sygnalizacji ruchu drogowego,

— posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w przyłączaniu sterowników sygnalizacji ruchu drogowego do systemu obszarowego lub liniowego sterowania ruchem,

— posiada przynajmniej dwa certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie programowania i obsługi sterowników sygnalizacji świetlnej wystawionych przez dwóch różnych producentów sterowników,

— posiada doświadczenie i praktyczną znajomość standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME (zorganizowanym oraz przeprowadzonym przez podmiot działający w branży rozwoju technologii ITS i dysponujący szkoleniową kadrą ekspercką w zakresie narzędzi FRAME i ich praktycznego stosowania).

Inżynier projektant infrastruktury sieciowej, który:

— posiada wyksztalcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika/telekomunikacja/inżynieria systemów bezpieczeństwa,

— posiada znajomość współczesnych technik transmisji przewodowej i bezprzewodowej potwierdzona uzyskaniem certyfikatu ze szkolenia w tym zakresie,

— posiada znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci IT – potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem z odbycia kursu lub szkolenia w tym zakresie.

Projektant ds. elektrycznych, który:

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od daty nadania uprawnień,

— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. elektrycznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

— posiada doświadczenie w projektowaniu zasilania rezerwowego.

Projektant ds. telekomunikacji, który:

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od nadania uprawnień,

— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. telekomunikacji zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zaprojektował co najmniej 3 instalacji teletechnicznych dla projektów w sektorze transportu

Projektant ds. ogólnobudowlanych, który:

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od daty nadania uprawnień,

— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. ogóIno-budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zrealizował co najmniej 2 prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy/remontu/adaptacji pomieszczeń na cele związane z przetwarzaniem danych (np. centra zarządzania, serwerownie, centra przetwarzania danych, w tym systemów łączności),

Kierownik robót ds. elektrycznych, który:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od daty nadania uprawnień

— posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót nad robotami sieciowymi elektrycznymi i elektroenergetycznymi zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

— zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą,

— posiada doświadczenie w projektowaniu zasilania rezerwowego.

Specjalisty ds. integracji oprogramowania, który:

— posiada wykształcenie techniczne,

— posiada doświadczenie w integracji elementów układów sterowania ruchem drogowym zarówno w zakresie programowym jak i sprzętowym,

— brał udział w minimum dwóch projektach obejmujących integrację elementów układów sterowania ruchem drogowym o łącznej wartości minimum 10 000 000 PLN.

Główny Analityk architektury IT, który:

— posiada wykształcenie wyższe techniczne,

— jest zatrudniony przez Wykonawcę jako pracownik etatowy,

— posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w analizie, tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych,

— brał udział w charakterze głównego analityka/projektanta w projektowaniu systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego obejmującego niżej wymienione elementy łącznie lub odrębnie:

o Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

o Minimum 25 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 75 pojazdów transportu zbiorowego, w tym dla tramwajów;

o System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

o System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 20 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

o System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o co najmniej 5 elektronicznych tablic zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje.

Uwaga 2: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym, uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (stosownie do treści art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Uwaga 3: Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się przez wszystkie osoby wymienione w pkt 6.1.1 SIWZ z Zamawiającym w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej.

Other additional information

Zamiany uwzględniają odwołanie wniesione przez Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA, c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt – sprawa KIO 1797/17.

Low Value Tender: