Poland - Stanin: Solar collectors for heat production

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-358150

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Stanin
Stanin 62
Stanin
21-422
Poland
Contact person: Piotr Goławski
Telephone: +48 257981118
E-mail: p.golawski@stanin.pl
Fax: +48 257981104
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: http://www.stanin.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ugstanin.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa i montaż zestawu kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Stanin.

Reference number: IG.271.20.2017.PG

II.1.2)

Main CPV code
09331100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Część I zamówienia – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich –służących do przygotowania cwu montowanych na budynkach mieszkalnych w ilości 281 szt. oraz montowanych na gruncie przy budynkach mieszkalnych w ilości 18 szt., z czego:

a) 33 szt. zestawów, składających się z 4 paneli oraz zasobnika c.w.u. 400 dm³.

b) 98 szt. zestawów, składających się z 3 paneli oraz zasobnika c.w.u. 300 dm³.

c) 150 szt. zestawów, składających się z 2 paneli oraz zasobnika c.w.u. 200 dm³.

d) 9 szt. zestawów, składających się z 3 paneli oraz zasobnika c.w.u. 300 dm³ montowanych na gruncie.

e) 9 szt. zestawów, składających się z 2 paneli oraz zasobnika c.w.u. 200 dm³ montowanych na gruncie.

Część II zamówienia – dostawa i montaż 12 szt. zestawów kotłów/pieców na biomasę służących jako źródło ciepła dla instalacji grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej montowanych w budynkach mieszkalnych, z czego:

a) 1 szt. kotła 15 kW

b) 9 szt. kotłów 20 kW

c) 2 szt. kotłów 25 kW.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dostawa i montaż zestawów instalacji kolektorów słonecznych płaskich

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
09331100
45331000
45300000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Teren Gminy Stanin.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część I zamówienia -

1) dostawa i montaż zestawów instalacji kolektorów słonecznych płaskich – przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych w ilości 281 szt. oraz dostawa i montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich – przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na gruncie przy budynkach mieszkalnych osób fizycznych w ilości 18 szt., z czego:

a) 33 szt. zestawów kolektorów, składających się z 4 paneli słonecznych płaskich płytowych oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 400 dm³.

b) 98 szt. zestawów kolektorów, składających się z 3 paneli słonecznych płaskich płytowych oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 300 dm³.

c) 150 szt. zestawów kolektorów, składających się z 2 paneli słonecznych płaskich płytowych oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 200 dm³.

d) 9 szt. zestawów kolektorów, składających się z 3 paneli słonecznych płaskich płytowych oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 300 dm³ montowanych na gruncie.

e) 9 szt. zestawów kolektorów, składających się z 2 paneli słonecznych płaskich płytowych oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 200 dm³ montowanych na gruncie.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – dokumentacji technicznej, składającej się z niżej wymienionych opracowań:

1) Projekt wykonawczy zbiorczy instalacji kolektorów słonecznych zestaw 2/200;

2) Projekt wykonawczy zbiorczy instalacji kolektorów słonecznych zestaw 3/300;

3) Projekt wykonawczy zbiorczy instalacji kolektorów słonecznych zestaw 4/400;

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLU.04.01.00-06-0170/16-00.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dostawa i montaż zestawów kotłów/pieców na biomasę

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
44621200
45331110
45330000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Teren Gminy Stanin.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część II zamówienia

1) dostawa i montaż 12 szt. zestawów kotłów/pieców na biomasę służących jako źródło ciepła dla instalacji grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Stanin, z czego:

a) 1 szt. kotła o mocy 15 KW

b) 9 szt. kotłów o mocy 20 KW

c) 2 szt. kotłów o mocy 25 KW

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – dokumentacji technicznej, składającej się z niżej wymienionych opracowań:

1) Projekt wykonawczy zbiorczy instalacji kotłów na biomasę o mocy 15 – 25 kW;

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLU.04.01.00-06-0170/16-00.

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków opis warunków udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty, zgodnie z SIWZ:

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone warunki udziału w postępowaniu.

6.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowalne, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).

6.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

6.7 Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.8 Jeżeli zasoby innych podmiotów nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych pomiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wzywa, aby Wykonawcy w terminie określonym przez zamawiającego:

— zastąpili ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

6.9 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8, ustawy.

6.10 Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

— informacja, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowalne, dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (jeżeli dotyczy);

6.11 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się w wykonanie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty.

Podstawy Wykluczenia

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

7.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia. Określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8, tj:

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

1) w zakresie części I zamówienia – 1 100 000 PLN;

2) w zakresie części II zamówienia – 100 000 PLN;

b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum:

1) w zakresie części I zamówienia – 1 100 000 PLN;

2) w zakresie części II zamówienia – 100 000 PLN;

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1) – podstawy wykluczenia

1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 16.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1574, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016. Poz. 2171, z późn zm.);

2) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 7.2 SIWZ może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawca składa aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego;

Ciąg dalszy z sekcjI III.1.2) – (wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji) – Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

8.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2 Oświadczenia, o których mowa w pkt.8.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”.

8.3 Jednolity Dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ.

Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu zawarte są w SIWZ.

8.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

8.6 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składał Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich wykonawców

8.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej

8.8 Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1) w zakresie części I zamówienia: co najmniej dwa zamówienia, polegające na dostawie wraz z montażem zestawów solarnych (w ramach jednego zamówienia) w minimalnej ilości 100 zestawów solarnych;

2) w zakresie części II zamówienia: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie wraz z montażem zestawów kotłów lub pieców centralnego ogrzewania (w ramach jednego zamówienia) w minimalnej ilości 10 zestawów kotłów lub pieców centralnego ogrzewania;

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2) – Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

8.9 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.10 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.11.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w z całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie płatności tych należności;

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, wykonawca składa aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3) – Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

8.11.3 W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Zestawienie oferowanych urządzeń, zawierające w szczególności wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu kolektora / kotła wraz z dokumentami potwierdzającymi, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

w zakresie I części zamówienia:

1) Certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą;

2) Karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ, zgodnie z punktem 6 projektów.

w zakresie II części zamówienia:

1) Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą 303-5:2012 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

2) Karta techniczna kotłów/pieców na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.4 do SIWZ.

8.12 Jeżeli treść informacji przekazywanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w punkcie 8.2 i 8.3 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2017
Local time: 12:15
Place:

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Sala konferencyjna – pokój nr 23.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) nazwy firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3) – Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

8.13 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt. 8.11.2. lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14 i 21 ustawy;

2) w pkt. 8.11.2. lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.14 Dokumenty, o których mowa w ust. 8.13 pkt. 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 8.13 pkt. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8.15 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.13, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 8.14 stosuje się.

8.16 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 8.15, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.17 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.11.2. lit. a) składa dokument, o którym mowa w ust. 8.13 pkt.1) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8.14 zdanie pierwsze stosuje się.

8.18 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 8.15, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.21 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej, przysługujące wykonawcy, zostały określone w Dziale VI ustawy – „Środki ochrony prawnej”.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 24.8 i 24.9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: