Poland - Krakow: Hire of passenger transport vehicles with driver

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-358778

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
PL
ul. Krakowska 2, Rząska woj. małopolskie
Kraków
30-199
Poland
Telephone: +48 261135116/+48 501532133/+48 261133023/+48 261133017/+48 261133024
E-mail: 35wog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261135059/ +48 261135165
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.35wog.wp.mil.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
PL214
ul. Krakowska 2
Rząska
30-199
Poland
Telephone: +48 261135116
E-mail: 35wog.szp3@ron.mil.pl
Fax: +48 261135059
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.35wog.wp.mil.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Budżetowa

I.5)

Main activity
Other activity: zaopatrzenie w towary i usługi

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa wynajmu autobusów i busów wraz z kierowcą dla jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego znajdujących się na terenie miast:

Reference number: Sygn. 32/TRAN/17

II.1.2)

Main CPV code
60170000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i busów wraz z kierowcą dla jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego znajdujących się na terenie miast: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz w 2018 r.

Usługa wynajęcia autobusów i busów wraz z kierowcą ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji zlokalizowanych w powyższych miastach mogące objąć teren całego kraju oraz sporadycznie zagranicę, a będących na zaopatrzeniu

35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz potrzeb własnych w tym zakresie, a w szczególności przewozów żołnierzy na: szkolenia poligonowe, skoki spadochronowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia żołnierzy NSR, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia nie więcej niż 40 % o czym zobowiązany będzie powiadomić Wykonawcę pisemnie.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 802 732.64 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL218
NUTS code: PL213
NUTS code: PL214
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Kraków, Tarnów, Nowy Sącz.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusów i busów wraz z kierowcą dla jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego znajdujących się na terenie miast: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz w 2018 r.

Usługa wynajęcia autobusów i busów wraz z kierowcą ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji zlokalizowanych w powyższych miastach mogące objąć teren całego kraju oraz sporadycznie zagranicę, a będących na zaopatrzeniu

35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz potrzeb własnych w tym zakresie, a w szczególności przewozów żołnierzy na: szkolenia poligonowe, skoki spadochronowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia żołnierzy NSR, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia nie więcej niż 40 % o czym zobowiązany będzie powiadomić Wykonawcę pisemnie.

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w zał. do SIWZ nr 7 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu o zamówieniu pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ oraz załącznikach.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

w kwocie – 25 000 PLN (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy).

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 201 821.76 PLN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wszczętego (podstawowego) wraz z wartością zamówienia o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 wynosi: 1 802 732,64 PLN netto, Wartość udzielanego zamówienia wszczętego(podstawowego) wynosi: 1 201 821,76 PLN netto. Składający ofertę pozostanie nią związany przez 60 dni, a bieg ww. terminu rozpocznie się wraz z upływem terminem składania ofert..

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

10.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016 poz. 1907 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie spełniania warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 poz. 2022 z póź. zm.).

Na etapie składania ofert Wykonawca w JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania uprawnień. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 1 Pzp. ww. dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na wezwanie napodstawie art. 26 ust. 1 Pzp. należy dostarczyć dokumenty zgodnie z zapisem części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp na wezwanie na podstawie art. 26 ust 1 Pzp. przez Zamawiającego należy dostarczyć dokumenty zgodnie z zapisem części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający wskazał w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.5.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

na kwotę 300 000 PLN;

b) Dokumentów potwierdzających że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę 300 000 PLN.

Na etapie składania ofert Wykonawca w JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza,

iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 1 Pzp. ww. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa oświadczenie w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia „JEDZ” (zał. 2 do SIWZ) potwierdzające spełnienie niżej wskazanych wymagań:

Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedną lub kilka usług na łączną kwotę co najmniej 200 000 PLN dotyczących wynajęcia autobusów lub busów wraz z kierowcą wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 8 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W odniesieniu do nadal wykonywanych usług – część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania oferty /wniosku.

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej

5 pracownikami (kierowcami) z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w tym: kurs kwalifikacji do przewozu osób, prawo jazdy kat. D oraz innymi wynikającymi

z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2017 poz. 151).

Posiadania zdolności technicznej:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej:

— 11 autobusami: w tym 8 autobusów z ważnym wypisem z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz przynajmniej 3 autobusy z ważnym wypisem

z licencji na wykonanie transportu międzynarodowego)

oraz musi posiadać przynajmniej,

— 7 busami: w tym 5 busów z ważnym wypisem z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz przynajmniej 2 busy z ważnym wypisem z licencji

na wykonanie transportu międzynarodowego,

— wykonawca musi posiadać możliwość przewiezienia jednorazowo

do 900 osób pojazdami własnymi lub podwykonawców w jednym kursie/jednym dniu.

Środki transportu muszą posiadać licencje zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r.

(Dz.U.2016 poz. 1907 z póź. zm.) o transporcie drogowym.

*Wykonawca spełni wymogi Zamawiającego również wtedy gdy na wszystkie pojazdy będzie posiadał wypis z licencji na wykonanie transportu międzynarodowego (oświadczenie- zał. nr 9 do SIWZ wykaz pojazdów przewidzianych do wykonania usługi 32/TRAN/17).

Na etapie składania ofert Wykonawca wykazuje ww. pojazdy w zał. nr 9.

Na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu Zamawiający będzie przydzielał punkty zgodnie z zapisami część I pkt 14 SIWZ.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016 poz. 1907 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie spełniania warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 poz. 2022 z póź. zm.).

Na etapie składania ofert Wykonawca w JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania uprawnień. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 1 Pzp. ww. dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej

5 pracownikami (kierowcami) z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w tym: kurs kwalifikacji do przewozu osób, prawo jazdy kat. D oraz innymi wynikającymi

z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2017 poz. 151).

Na etapie składania ofert Wykonawca w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia „JEDZ” (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału

w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.

Wykaz osób (zał. nr 5 do SIWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 1 Pzp.

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia nie więcej niż 40 % o czym zobowiązany będzie powiadomić Wykonawcę pisemnie. Zmiany umowy zostały określone w załączniku do SIWZ tj. wzór umowy.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 10:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 24/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego (budynek nr 1, II piętro, pokój nr 212) 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Krakowska 2

30-199 Rząska

(Uwaga! 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest dyslokowany w Rząsce na terenie Gminy Zabierzów w kierunku płn. – zach. od Krakowa).

Information about authorised persons and opening procedure:

W otwarciu ofert może uczestniczyć każda osoba.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

12 miesięcy.

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Zamówienia podobne – Zamawiający będzie udzielał zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający udzieli wyżej wymienionego zamówienia na zasadach tożsamych tj. ujętych w zamówieniu pierwotnym. Ceny jednostkowe (z 1 kilometr i 1 godzinę postojową) przedstawione przez Wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. nie mogą być wyższe niż te zaproponowane w postępowaniu o sygn. 32/TRAN/17. Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki w przypadku kiedy Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu tożsame z ujętymi w zamówieniu podstawowym oraz wykaże braki podstaw do wykluczenia. Zakres usług obejmował będzie: usługi wynajmu autobusów i busów wraz z kierowcą dla jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 35 WOG znajdujących się na terenie miast: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia z art.67 ust. 1 pkt 6 Pzp. została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia, a całkowita wartość zamówienia podobnego wynosi 50 %.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. … do dn. … w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” – (wzór załącznik nr 4 do SIWZ) złożony w oryginale – załącznik musi być potwierdzony przez podmiot oddający do dyspozycji zasoby. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ) o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.1. W JEDZ podmiot trzeci przedstawia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym udostępnia swoje zasoby. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 1 Pzp.:dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.);oraz dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.), wyłącznie zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24aa ust 1.Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

Tel. +48 22 458 78 01

Faks: +48 22 458 78 00, +48 22 458 78 03.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: