Poland - Świlcza: Software implementation services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-357993

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Poland
Telephone: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Fax: +48 178670157
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.swilcza.i-gmina.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”.

Reference number: RGI.271.13.2017

II.1.2)

Main CPV code
72263000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30200000
48612000
72265000
80511000
80533100
30213300
48900000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Teren Gminy Świlcza.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”, której zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:

1) dostawę 120 szt. zestawów komputerowych i 12 szt. urządzeń mobilnych,

2) dostawę oprogramowania,

a) wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług),

b) wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB i portalu e-usług),

c) wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja na sprzęt / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Gwarancja na oprogramowanie dedykowane / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

II.2.14)

Additional information

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału

w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt

12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5

pkt 1) i 8) ustawy.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,

że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie,o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem lub JEDZ – wg załącz. 4 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji

z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącz. 5 do SIWZ

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty

i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty

i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych

w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

6.2.2. sytuacji ekonom. lub finansowej

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż

700 000 PLN

Ciąg dalszy zmian w umowie z Sekcji III.2.2):

2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z wadami oprogramowania lub wadami dokumentacji oprogramowania objętego pracami integracyjnymi planowanymi w ramach Zamówienia mającymi wpływ na realizację Umowy Zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tych wad

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

4. Strony postanawiają, że w przypadku zmian:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.swilcza.i-gmina.pl

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ciąg dalszy z Sekcji VI. 3):

b) pkt 8.7.2 b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.12 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzczypos. Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit. a SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.11 SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.13 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.14 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozd 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne

8.16 Dokumenty sporządzone w j. obcym muszą być złożone wraz

z tłumaczeniami na j. polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w j. obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na j. polski.

12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Szczegółowe inf. dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozd 6-10 SIWZ

Termin2 m-cy miesięcy określ w Sekcji IV.2.6) to 60 dni.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

6.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie), wykonał należycie:

a) jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej zintegrowanego z systemem ePUAP, EOD, f-k, szkolenia użytkowników wraz z instalacją, parametryzacją i konfiguracją, integracją z platformą ePUAP, systemem EOD, szkolenie użytkowników objętych wdrożeniem, na kwotę co najmniej 700 000 PLN brutto,

b) trzy zamówienia polegające na dostawie licencji, z którego każde obejmowało co najmniej: dostawę licencji szyny danych ESB dla min. 4 jednostek, dostawę licencji portalu e-usług z interfejsami API i modułem e-płatności dla min. 4 jednostek, dostawę licencji e-dziennika z interfejsami API i modułem modułem e-płatności dla co najmniej 4 placówek oświatowych na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto każde,

c) trzy zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego zintegrowanego z zewnętrznymi systemami na kwotę co najmniej 200 000 PLN brutto każde;

Uwaga:

1) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, przynajmniej jeden wykonawca lub jeden podmiot musi wykazać pełne doświadczenie.

2) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą:

a) min. 1 osoba do roli Kierownika Projektu, posiadająca certyfikat Prince2, lub PMI oraz min. 5 letnie doświadczenie potwierdzone udziałem na stanowisku Kierownika Projektu w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto;

b) min. 1 osoba, do roli Architekta Systemu IT, posiadająca odbyte co min. 3 certyfikowane przez producentów rozwiązań programistycznych szkolenia z zakresu programowania systemów informatycznych, oraz odbyte min. 1 certyfikowane przez producenta baz danych szkolenie z zakresu programowania baz danych, oraz posiadająca min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych potwierdzone udziałem na stanowisku Architekta Systemu IT w min 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto;

c) min. 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, posiadająca min 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania systemem informatycznym potwierdzone udziałem na stanowisku Administratora Technicznego w min 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto;

d) min 3 osoby z przewidziane do roli programisty w tym min 1 osoba z certyfikowanym szkoleniem z zakresu platformy aplikacji mobilnych

e) zespół szkoleniowy co najmniej 3 osoby prowadzące szkolenia posiadające min 5 letni staż pracy jako szkoleniowiec pracowników jednostek oświatow. z zakresu IT doświadczenie w zespole projektowym wdrażającym system e-dziennika w co najmniej 7 placówkach oświatow oraz posiada przygotowanie pedagogiczne w postaci ukończonego kursu pedagogicz

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww funkcji.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dalszy ciąg z sekcji III.1.3)

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ:

A) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 6 do SIWZ,

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ.

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania,

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie ..

Dalsze wymagane dokum. wskaz. w sekcji VI.3) „Inf. dodatkowe”.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w szczególności na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 9 projektu umowy:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Pzp.

2. W szczególności stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian;

Uwaga: dalszy opis zmian w umowie w sekcji III.1.2) w części „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Świlcza

36-072 Świlcza 168

pok. nr 3 – sala posiedzeń na parterze.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Ciąg dalszy z sekcji III 1.3) z części „Minimalny poziom .”

w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie

z wzorem stanowiącym z Zał nr 8 do SIWZ;

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, na których przekaże zainstalowane systemy na które składają się oferowane rozwiązania w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi dostarcz przez wykonawce. Technologia wirtualizacji musi umożliwić skorzystanie z narzędzia umożliwiającego przeprowadzeni badania próbki przez zamawającego z wykorzyst. technologi VirtualBox w wersji co najmniej 5.x.

b) certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: projektowanie, tworzenie, wdrażanie i serwisowanie oprogramowania.

c) Inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w Zał nr 1 do SWIZ.

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty,

o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1. 2) w części „Minimalny poziom ..”.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/09/2017
Low Value Tender: