Poland - Wieliczka: Construction work

Main activities: 
Water
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-359206

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
ul. Jedynaka 30
Wieliczka
32-020
Poland
Contact person: Bogdan Sowa, Agnieszka Duda, Adam Kutrzeba
Telephone: +48 122914806
E-mail: zgk@wieliczka.eu
Fax: +48 122914805
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl

Address of the buyer profile: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html
Additional information can be obtained from another address:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 10
Wieliczka
32-020
Poland
Contact person: Bogdan Sowa, Agnieszka Duda, Adam Kutrzeba
Telephone: +48 122914806
E-mail: zgk@wieliczka.eu
Fax: +48 122914805
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl

Address of the buyer profile: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 10
Wieliczka
32-020
Poland
Contact person: Bogdan Sowa, Agnieszka Duda, Adam Kutrzeba
Telephone: +48 122914806
E-mail: zgk@wieliczka.eu
Fax: +48 122914805
NUTS code: PL214

Internet address(es):

Main address: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl

Address of the buyer profile: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html

I.6)

Main activity
Water

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h.

Reference number: PZ/4290/2017

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach.

Projekt pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach, Przedsięwzięcie inwestycyjne nr 7: Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce – Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi:

Zadanie nr 7.2 – Budowa studni W-2

Zadanie nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45200000
45111200
45252000
45230000
45231100
45231300
45231000
45231400
45233253
45233220
45233250
45233140
45232400
45233120
45300000
45331000
45333000
45331110
45310000
45311000
45312100
45315300
45315600
45317300
45400000
45262220

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL214
Main site or place of performance:

Gmina Wieliczka – Bogucice.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Zadanie nr 7.2 – Budowa studni głębinowej W-2 na dz. nr ew. 26/3, H = 60 m.

Zakres prac:

— Roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-2 do głębokości H = 60 m i zafiltrowanie;

— Roboty pompownicze – pompowanie oczyszczające;

— Wykonanie badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wody;

— Nadzór geologiczny nad pracami geologicznymi;

— Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem minimalnych zasobów studni

— Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody.

2. Zadanie nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce – Bogucicach o wydajności do 360 m³/h, korzystającego z ujęć wód podziemnych w Bieżanowie i w Wieliczce, w skład którego wchodzą: budynek technologiczny wraz z urządzeniami do napowietrzania, usuwania Fe i Mn, obniżenia twardości, dezynfekcji, zbiornik wody czystej z komorami mieszania i komorą zasuw, pompownia II st., odmulniki ze zbiornikiem wód popłucznych i zrzutem do kanalizacji sanitarnej, poletka osadowe, budynek socjalno-biurowy, zasilanie energetyczne, stacja trafo, NN, zasilanie awaryjne, zagospodarowanie terenu (drogi, ogrodzenie, oświetlenie, uzbrojenie terenu). W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane polegające na budowie następujących obiektów:

2.1) Budynek biurowy o wym 11,5 m x 36,5 m – o kubaturze 10 318 m³ w technologii tradycyjnej, ze stropami żelbetowymi monolitycznymi, wspartymi na ścianach murowanych i żelbetowych.

2.2) Budynek technologiczny częściowo podpiwniczony o kubaturze 3 266,5 m³ i wymiarach w rzucie 11,5 x 36,5 m. W części podpiwniczonej ma 4 kondygnacje: 1 podziemną i 3 naziemne. Część niepodpiwniczoną stanowi hala z urządzeniami i pomieszczeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody podziemnej i magazynowania soli wraz z technologią uzdatniania wody (aeracja ciśnieniowa, usuwanie Fe i Mn, obniżenie twardości /140 do 240 mg/l CaCO3/, retencja w zbiorniku, pompownia II st., dezynfekcja podchlorynem sodu + lampa UV).

Zrealizowana inwestycja ma na celu osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

2.3) Zbiornik wody pitnej Vu = 2 000 m³ o konstrukcji żelbetowej szczelnej.

2.4) Odmulnik ze zbiornikiem wód popłucznych Vu-84 m³.

2.5) Poletka osadowe 20 m².

2.6) Pompownia wody czystej – zlokalizowana w budynku technologicznym. Zestaw pompowy o wydajności Q = 360 m³/h oraz wysokości podnoszenia H = 85 m wraz z rurociągami i armaturą. Uwaga: Sterowanie układu pompowego następuje od poziomu napełnienia zbiorników końcowych przy ul. Pułaskiego w Wieliczce o pojemności V = 4 000 m³ i poziomie zwierciadła 289.00 m n.p.m.

2.7) Rurociągi wodociągowe – zewnętrzne – o średnicy 355/315/250/160/50 PE100, SDR11 i średnicy 400/280, SDR17 o łącznej długości 361,0 m, dwa hydranty nadziemne o wydatku q = 10 dm³/s.

2.8) Rurociągi kanalizacji sanitarnej – zewnętrzne z rur PE100, SDR17 oraz PVC – U, klasy S (SN8), o średnicach od 100 mm do 300 mm o łącznej długości 298,1 m.

2.9) Rurociągi kanalizacji deszczowej – zewnętrzne o łącznej długości 236,4 m, w tym DN250 mm – 25,5 m, DN200 mm – 210,9 m.

2.10) Linie kablowe i oświetlenie ZUW.

2.11) Zasilanie kablowe 15 kV i stacja trafo. Stacja trafo mieści się w budynku technologicznym. Zasilana jest ze skrzynki przyłączeniowej, zlokalizowanej na kablu średniego napięcia poza ogrodzeniem Zakładu Uzdatniania Wody.

2.12) Droga i zjazd publiczny.

2.13) Budowa sieci wodociągowej DN250 na odc. doprowadzającym wodę do ZUW Wieliczka W1-W2, l=57,8m oraz na odcinku tłoczącym wodę uzdatnioną do sieci W3-W4 l = 57,1 m.

2.14) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla Zamawiającego ostateczną decyzję lub ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych zamówieniem w wypadkach gdy takie decyzje są wymagane przez ustawę prawo budowlane. Zamawiający zobowiąże się udzielić osobom wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictw do powyższych czynności.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie / Weighting: 10
Price - Weighting: 80

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Projekt „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” uzyskał status projektu rezerwowego na zatwierdzonej liście rankingowej projektów zgłoszonych w ramach Typu projektów nr 2.3.1. „Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM”.

2. Planowany termin wykonania zamówienia: 4 lata, licząc od dnia zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Podstawy wykluczenia:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1-8 uPzp.

2. Wykaz oświadczeń o dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych przez Wykonawcę:

2.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

2.1.1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

2.2. Dok. i ośw. dot. braku podstaw do wyklucz. składane samodzielnie przez Wykon.:

2.2.1) Oświadczenie o grupie kapitałowej.

2.3. Dok. i ośw. dot. braku podstaw do wyklucz składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

2.3.1) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-c przed upływem terminu składania ofert;

2.3.2) Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-c przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3.3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-c przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3.4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

2.3.5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3.6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.3.7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;

2.3.8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp;

2.3.9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

3. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.1. ppkt 2.3.1) – 2.3.9).

4. Uwaga! Dokumenty wymagane od Wykonawców zagranicznych wymieniono w pkt III.1.2) nin. ogłoszenia.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.1) Posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 3 000 000 PLN;

2.2) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 5 000 000 PLN.

2. Dokumenty na spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

2.1) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

2.1.1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

2.2) Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

2.2.1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

2.2.2) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz oświadczeń o dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych przez Wykonawcę który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1) nin. ogłoszenia, ppkt:

— 2.3.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;

— 2.3.2–2.3.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

— Dokumenty, o których mowa w tiret pierwsze tiret drugie lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w tiret drugie lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

— Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze i tiret drugie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis tiret trzecie stosuje się.

— W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

— Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1) ppkt 2.3.1) składa dokument, o którym mowa w tiret pierwsze, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis tiret trzecie, zdanie pierwsze stosuje się.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody podziemnej o wydajności minimum 200 m³/h w technologii systemu ciśnieniowego, w której występowały co najmniej procesy: aeracji ciśnieniowej, filtracji, obniżenia twardości wody, dezynfekcji wody. Wartość brutto zastosowanej technologii systemu ciśnieniowego w której występowały co najmniej w/w procesy nie może być mniejsza 1 000 000 PLN.

b) Skieruje do realizacji przedm. zamów. co najmniej następujące osoby:

— co najmniej jedną os,. która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (licząc od dnia otrzymania uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody;

— co najmniej jedną os., która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (licząc od dnia otrzymania uprawnień); w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody,

— co najmniej jedną os., która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (licząc od dnia otrzymania uprawnień); w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację Stacji Uzdatniania Wody,

— co najmniej jedną os,. która będzie pełnić funkcję technologa rozruchu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów stacji uzdatniania wody polegające na pełnieniu funkcji technologa rozruchu w co najmniej dwóch rozruchach dwóch odrębnych SUW pracujących na wodach wgłębnych o wydajności technologii układu uzdatniania wody nie mniejszej niż 150 m³/h każda.

c.d. poniżej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

C.d. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Poz. 65),

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót, lub kierownika robót z kierownikiem robót jeżeli osoba ta będzie spełniać wymagania opisane w punkcie III.1.3) lit. b).

1. Dokumenty na spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przez dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.1.6)

Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości: 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) najpóźniej do dnia 24.10.2017 r. do godz. 9:50.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.

2. Okresem rozliczeniowym jest kwartał kalendarzowy. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, po upływie pełnego okresu rozliczeniowego, wystawionymi w wysokości odpowiadającej wartości robót faktycznie wykonanych określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą wystawienia faktur będzie należyte wykonanie umowy w części przedstawionej do odbioru i podpisanie przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru protokołu częściowego odbioru robót bez zastrzeżeń. Łącznie faktury częściowe (do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego) nie mogą przekroczyć 90 % wartości zamówienia.

3. Termin płatności faktur ustala do 30 dni od daty otrzymania faktury poprawnej pod względem meryt. i form. wraz z pełną dokumentacją rozliczeniową.

III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału, lub też kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 09:50

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/12/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 24/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, I piętro, pokój nr 5.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy, (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i rękojmi, szybkości reakcji serwisu na zgłoszenie, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności faktur.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający planuje zastosować procedurę określoną w art. 24aa. uPzp.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp:

3.1) Zadanie nr 2 – Budowa studni głębinowych W-1, W-3 i W-4. Opis robót:

3.1.1) Studnia W-1 o głębokości H = 170 m budowa na dz. nr 10 obręb Wieliczka

a) roboty wiertnicze – odwiercenie studni W-1 do głębokości H=170 m i jej zafiltrowanie

b) roboty pompownicze – wykonanie pompowania oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej o pompowania pomiarowego

c) wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pobranej z pompowania pomiarowego

d) nadzór geologiczny nad robotami jw.

e) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem zasobów studni W-1

f) opracowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego

3.1.2) Studnia W-3 o głębokości H = 60m na dz. nr 439 obręb Wieliczka

a) roboty wiertnicze – odwiercenie studni W-3 do głębokości H=60 m i jej zafiltrowanie

b) roboty pompownicze – wykonanie pompowania oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej o pompowania pomiarowego

c) wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pobranej z pompowania pomiarowego

d) nadzór geologiczny nad robotami jw.

e) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem zasobów studni W-1

f) opracowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego

3.1.3) Studnia W-4 o głębokości H = 170 m na dz. nr 434/2 obręb Wieliczka

a) roboty wiertnicze – odwiercenie studni W-4 do głębokości H=170 m i jej zafiltrowanie

b) roboty pompownicze – wykonanie pompowania oczyszczającego dla uzyskania wody klarownej o pompowania pomiarowego

c) wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody pobranej z pompowania pomiarowego

d) nadzór geologiczny nad robotami jw.

e) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem zasobów studni W-1

f) opracowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego

3.2. Zadanie nr 4 – Korekta schematu uzdatniania wody po odwierceniu studni W-1 – W-4 i uzyskaniu danych o jakości wody surowej z projektowanych studni głębinowych.

3.3. Część zadania nr 5 – Budowa sieci wodociągowej wody czystej PEØ315 mm, odc. I-J, l-214m w ul. Bogucickiej na dz. nr 1533, 1534, 1539 obr. Wieliczka.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

8. Wykonawca, oprócz dokumentów wskazanych w sekcji III składa:

8.1) Formularz oferty;

8.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument – jeżeli dotyczy;

8.3) Stosowne pełnomocnictwo – lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).

9. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w zakresie wskazanym przez zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczących tych podmiotów.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w pkt 31 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g uPzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: