Poland - Opole: Special-purpose road passenger-transport services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-359019

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Opole
Rynek-Ratusz
Opole
45-015
Poland
Contact person: Katarzyna Bil
Telephone: +48 774438701
E-mail: pzp@um.opole.pl
Fax: +48 774458326
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Reference number: ZP.271.2.22.2017

II.1.2)

Main CPV code
60130000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu

do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie

za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 918 000.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Opola

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Opole.

II.2.4)

Description of the procurement:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Opola min. 7. pojazdami (około 245 km dziennie przez 192 dni w roku szkolnym 2017/18).

— Dowożenie i odwożenie dzieci odbywać się powinno według ustalonego przez Wykonawcę rozkładu jazdy oraz załącznika nr 1 do umowy, z zachowaniem zasady, że pierwszy uczeń na każdej z tras będzie zabierany spod miejsca zamieszkania nie wcześniej, niż o godzinie 630, natomiast ostatni z uczniów na każdej z tras, będzie odwożony do miejsca zamieszkania nie później, niż o godzinie 1620, natomiast wszyscy uczniowie przywożeni są do szkół nie później niż na 10 minut i nie wcześniej niż na 40 minut przed rozpoczęciem zajęć; godzina rozpoczęcia zajęć: 800; godzina zakończenia zajęć: 1530.

— Wykonawca zobowiązuje się opracować tak trasy powrotne aby były uwzględnione różne godziny zakończenia zajęć przez uczniów. Wykonawca zorganizuje powrót uczniów do domu przynajmniej o 3 porach między 13:00 a 15:30.

— Wykonawca zobowiązuje się tak opracować trasę przejazdu uwzględniając liczbę wolnych miejsc określoną przez Zamawiającego.

— Dowóz przewidywany jest dla 55 uczniów niepełnosprawnych wraz z wolnymi miejscami. Listę uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 28.8.2017 r., przekaże Zamawiającemu, w formie papierowej, do zaakceptowania opracowaną trasę przejazdu.

— Wykonawca opracuje trasę przejazdu umożliwiającą przewóz wszystkich uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem miejsc siedzących, na godziny określone przez Zamawiającego pod szkoły i w drodze powrotnej do miejsc zamieszkania. Trasa zaproponowana przez Wykonawcę będzie musiała zostać zaakceptowana w formie pisemnej adnotacji przez Naczelnika Wydziału Oświaty w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentu przez Wydział Oświaty.

— Usługa będzie realizowana przez minimum 7 w pełni sprawnych pojazdów posiadających min. 10 miejsc siedzących w każdym z pojazdów opisanych w dowodzie rejestracyjnym w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, siedmiu uczniów oraz jedno miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim w każdym z pojazdów, z czego w każdym z pojazdów nie może być przewożonych więcej niż 10 uczniów jednocześnie, a wszyscy uczniowie niepełnosprawni mają mieć zapewnione miejsca siedzące.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie miasta Opola oraz dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 (...)

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Opole.

II.2.4)

Description of the procurement:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie miasta Opola min. 2. pojazdami (około 50km dziennie przez 253 dni w roku szkolnym 2017/18) oraz dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 w Opolu i do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu min. 2 pojazdami (około 70 km dziennie przez 253 dni w roku szkolnym 2017/18).

— Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli według ustalonego przez Wykonawcę rozkładu jazdy oraz załącznika nr 1 do umowy z zachowaniem zasady, że pierwsze dziecko na trasie, dowożone do przypisanego mu przedszkola, będzie zabierane spod miejsca zamieszkania nie wcześniej, niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć w danym przedszkolu, natomiast ostatnie

z dzieci będzie odwożone do miejsca zamieszkania nie później, niż godzinę po zakończeniu zajęć w przypisanym mu przedszkolu.

— Godzina rozpoczęcia zajęć:

— Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 – 700

— Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 – 830

— Przedszkole Publiczne Nr 54 – 800

— Godzina zakończenia zajęć:

— Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 – 1500

— Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 – 1430

— Przedszkole Publiczne Nr 54 – 1500

— Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla każdego z przedszkoli, mogą ulec zmianie.

— Dowóz przewidywany jest do przedszkoli dla 12 dzieci.

— Dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim o wyznaczonych godzinach zajęć według ustalonego przez Wykonawcę rozkładu jazdy oraz załącznika nr 1 do umowy z zachowaniem zasady, że każdy z uczniów na każdej z tras nie może jechać z domu do przedszkola/szkoły oraz z przedszkola/szkoły do domu dłużej, niż 40 minut; godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć stanowi załącznik nr 1.

— Dowóz przewidywany jest dla 8 uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim.

— Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla każdego z uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim mogą ulec zmianie.

— Każdy z uczniów ze względu na głęboki stopień upośledzenia winien być przewożony

do przedszkoli/szkół bez zbędnej zwłoki na godziny rozpoczęcia zajęć i odwożony po ich zakończeniu, które stanowi załącznik nr 1 do umowy z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa w trakcie jazdy.

— Wykonawca zobowiązuje się tak opracować trasę przejazdu uwzględniając liczbę wolnych miejsc określoną przez Zamawiającego.

— Listę dzieci/uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 28.8.2017 r., przekaże Zamawiającemu, w formie papierowej, do zaakceptowania opracowaną trasę przejazdu.

— Wykonawca opracuje trasę przejazdu umożliwiającą przewóz wszystkich dzieci/uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem miejsc siedzących, na godziny określone przez Zamawiającego do przedszkola i szkoły oraz w drodze powrotnej do miejsc zamieszkania. Trasa zaproponowana przez Wykonawcę będzie musiała zostać zaakceptowana w formie pisemnej adnotacji przez Naczelnika Wydziału Oświaty w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentu przez Wydział Oświaty.

— Dot. przedszkoli na terenie Opola – usługa będzie realizowana przez przynajmniej 2 w pełni sprawne pojazdy posiadające min. 8 miejsc siedzących w każdym z pojazdów opisanych

w dowodzie rejestracyjnym w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, pięcioro dzieci oraz jedno miejsce dla dziecka na wózku inwalidzkim w każdym z pojazdów, z czego wszystkie dzieci niepełnosprawne mają mieć zapewnione miejsca siedzące.

— Dot. PPS nr 53 oraz ZSS – usługa będzie realizowana przez przynajmniej 2 w pełni sprawne pojazdy posiadające min. 6 miejsc siedzących opisanych w dowodzie rejestracyjnym w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, 1 ucznia oraz trzech uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w każdym z pojazdów z czego wszystkie dzieci niepełnosprawne mają mieć zapewnione miejsca siedzące.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Opole, Kup.

II.2.4)

Description of the procurement:

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup:

a. 2. lub 3. pojazdami przystosowanymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych w terminie

od 1.9.2017 r. do 31.7.2018 r., poza okresami, o którym mowa w lit. b (około 140 km dziennie przez 186 dni w roku szkolnym 2017/18),

b. 1. pojazdem przystosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych w okresie 1.9.2017 r., od 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r., od 15.1.2018 r. do 28.1.2018 r., od 29.3.2018 r.

do 3.4.2018 r., od 25.6.2018 r. do 31.7.2018 r., (około 30 km dziennie przez 44 dni w roku szkolnym 2017/18).

— Dowożenie i odwożenie dzieci według ustalonego przez Wykonawcę rozkładu jazdy oraz załącznika nr 1 do umowy; godzina rozpoczęcia zajęć: 815; godzina zakończenia zajęć:

nie później niż 1530.

— Wykonawca zobowiązuje się tak opracować trasę przejazdu uwzględniając liczbę wolnych miejsc określoną przez Zamawiającego.

— Dowóz przewidywany jest dla 20 uczniów niepełnosprawnych wraz z wolnymi miejscami. Listę uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 28.8.2017 r., przekaże Zamawiającemu, w formie papierowej, do zaakceptowania opracowaną trasę przejazdu.

— Wykonawca opracuje trasę przejazdu umożliwiającą przewóz wszystkich uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem miejsc siedzących, na godziny określone przez Zamawiającego do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup i w drodze powrotnej do miejsc zamieszkania. Trasa zaproponowana przez Wykonawcę będzie musiała zostać zaakceptowana w formie pisemnej adnotacji przez Naczelnika Wydziału Oświaty w terminie do 7dni od daty otrzymania dokumentu przez Wydział Oświaty.

— Usługa będzie realizowana przez przynajmniej 2 w pełni sprawne pojazdy, z czego jeden min. 12 miejsc siedzących w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, 9 uczniów oraz jedno miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim lub przez 3 w pełni sprawne pojazdy min. 10 miejsc siedzących w każdym z pojazdów opisanych w dowodzie rejestracyjnym w tym miejsca siedzące dla kierowcy, opiekuna, siedmiu uczniów oraz jedno miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim w każdym z pojazdów z czego wszyscy uczniowie niepełnosprawni mają mieć zapewnione miejsca siedzące.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-223531

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Opola

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie miasta Opola oraz dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 (...)

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
23/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
GM Consulting Marcin Groszek
ul. Małgorzaty 9
Opole
45-680
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 250 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 202 400.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
23/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Nava-Trans Transport Osobowy Paweł Piekarski
ul. Armii Krajowej 16/10
Brzeg
49-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 195 740.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: