Poland - Pionki: Construction work

Main activities: 
General public services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, September 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 174-355791

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 142-291539)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7
Pionki
26-670
Poland
Contact person: Robert Pyryt
Telephone: +48 483852514
E-mail: r.pyryt@pwkc.pionki.pl
Fax: +48 483852514
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.pwkc.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.

Reference number: 653/PWKC/2017

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” w ramach działania 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

1) zadanie 1 – przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;

2) zadanie 2 – remont głównej przepompowni ścieków;

3) zadanie 3 – budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/09/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 142-291539

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

b5) Jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót Rozbiórkowych, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Read:

b5) Jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót Rozbiórkowych, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

VII.2)

Other additional information:

Uszczegółowienie informacji podanej w sekcji II.2.7 ) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zadanie Nr 1

Okres obowiązywania zamówienia do dnia 31.7.2019 r., w tym osiągnięcie Gwarancji Procesowych do 30.11.2018 r.

Zadanie Nr 2

Okres obowiązywania zamówienia do dnia 31.7.2019 r.

Zadanie Nr 3

Okres obowiązywania zamówienia do dnia 31.7.2019 r.

Low Value Tender: