Bulgaria - Satovcha: Special-purpose road passenger-transport services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, September 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 174-356457

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Satovcha
000024962
ul. „Todor Shopov“ No. 37
Satovcha
2950
Bulgaria
Contact person: Mariya Samardzhieva, Zoya Ayvazova
Telephone: +359 075412116 / +359 879121763
E-mail: satovchabl@abv.bg
Fax: +359 075412095
NUTS code: BG413

Internet address(es):

Main address: www.satovcha.bg

Address of the buyer profile: http://www.profilnakupuvacha.com/1496

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.profilnakupuvacha.com/1496
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути.

II.1.2)

Main CPV code
60130000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Предметът на обществената поръчка е извършване на специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча през учебните 2017–2018 г., 2018-2019 г., 2019-2020 г., 2020-2021 г. и 2021-2022 г., съгласно утвърдените маршрутни разписания: 1. Сатовча — Фъргово — Сатовча — 32 км; 2. Сатовча — Осина — Сатовча — 52 км; 3. Сатовча — Долно Дряново — Крибул — Сатовча — 88 км; 4. Сатовча — Плетена — Сатовча — 16 км; 5. Кочан — Жижево — Кочан — 20 км; 6. Сатовча — Долен — Сатовча — 40 км; 7. Кочан — Ваклиново — Кочан — 12 км. 8. Слащен — Туховища — Годешево — Слащен — 40 км.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 455 775.00 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

Територията на община Сатовча.

II.2.4)

Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка е извършване на специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча през учебните 2017–2018 г., 2018-2019 г., 2019-2020 г., 2020-2021 г. и 2021-2022 г., съгласно утвърдените маршрутни разписания: 1. Сатовча — Фъргово — Сатовча — 32 км; 2. Сатовча — Осина — Сатовча — 52 км; 3. Сатовча — Долно Дряново — Крибул — Сатовча — 88 км; 4. Сатовча — Плетена — Сатовча — 16 км; 5. Кочан — Жижево — Кочан — 20 км; 6. Сатовча — Долен — Сатовча — 40 км; 7. Кочан — Ваклиново — Кочан — 12 км. 8. Слащен — Туховища — Годешево — Слащен — 40 км.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Година на производство на автобусите — К2 / Weighting: 30
Price - Weighting: 70

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 455 775.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителя не поставя такива изисквания в настоящата процедура.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителя не поставя изискване за финансово и икономическо състояние на участниците.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ услуга с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.

Когато участникът е обединение, изискването е общо за обединението. Когато е предвидено участие на подизпълнители изискването се прилага по отношение на тях съобразно вида и дела на участието им.

2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците трябва да отговарят на следните изисквания:

А) да притежава собствени или наети транспортни средства с които ще извършва услугата

Б) да е преминал годишен преглед на МПС;

В) Да има наети водачи на МПС за обществен превоз на пътници наети на трудов договор /в случаите, когато собственикът не извършва сам дейността/, които да отговарят на изискванията на чл. 18, т. 1 — 3 от Наредба № 33 от 3.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

Г) да има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, за платен данък за МПС, с които ще се извършва превоза на ученици;

Д) да е сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците;

Е) Водачите, които ще извършват превоза да са преминали преглед за психологическа годност;

Ж) да притежава Валиден лиценз, издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, за извършване на специализиран превоз на пътници съгласно изискванията на Наредба № 33 от 3.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България със списък на превозните средства, за които има издадени удостоверения за транспортна годност;

З) Да притежава собствена или наета ремонтно-сервизна база на територията на община Сатовча или договор за обслужване.

В лиценза на кандидата следва да има вписани най-малко 5 автобуси и микробуси общо, които следва да са категоризирани съгласно изискванията на Наредба № 33 от 3.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ услуга с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.

Когато участникът е обединение, изискването е общо за обединението. Когато е предвидено участие на подизпълнители изискването се прилага по отношение на тях съобразно вида и дела на участието им.

2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците трябва да отговарят минимум на следните изисквания:

А) да притежава собствени или наети транспортни средства с които ще извършва услугата.

Б) да притежава Валиден лиценз, издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, за извършване на специализиран превоз на пътници съгласно изискванията на Наредба № 33 от 3.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България със списък на превозните средства, за които има издадени удостоверения за транспортна годност;

В) Да притежава собствена или наета ремонтно-сервизна база на територията на община Сатовча или договор за обслужване.

В лиценза на кандидата следва да има вписани най-малко 5 автобуси и микробуси общо, които следва да са категоризирани съгласно изискванията на Наредба № 33 от 3.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/09/2017
Local time: 17:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2017
Local time: 14:00
Place:

Заседателната зала на Общински съвет Сатовча, находяща се в административната сграда на община Сатовча.

Information about authorised persons and opening procedure:

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Предвид възникналата необходимост от спешно възлагане на поръчката следва да се приложат сроковете по чл. 74, ал. 4 от ЗОП. С настоящата обществена поръчка се цели осигуряване на изпълнител за специализиран превоз на ученици в община Сатовча. За целта следва да има избран изпълнител на обществената поръчка и сключен договор за нейното изпълнение във възможно най-кратък срок. Със Заповед № 348/16.08.2017 година беше прекратена стартиралата процедура със същия предмет на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП съгласно мотивите в същата, поради открити съществени нарушения, относно определянето на прогнозната стойност. Със Заповед № 384/04.09.2017 година беше прекратена и следващата стартирала процедура със същия предмет на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП съгласно мотивите в същата, поради обстоятелството, че не е подредена нито една оферта за участие в процедурата. Ето защо у възложителя не е налице забавяне при стартирането на поръчката предвид обстоятелството, че такава е стартирана в един по-ранен период и други обстоятелства са наложили нейното прекратяване. При това положение не може да се вмени във вина у възложителя по-късното стартиране на процедурата, довело до наложителното приложение на сроковете по чл. 74, ал. 4 от ЗОП и наличието на спешност за тяхното приложение.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198 от ЗОП в 10 — дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП. Жалбата се подава на български език едновременно до Комисия за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/09/2017
Low Value Tender: