Poland - Gdansk: Fair and exhibition organisation services

Main activities: 
Economic and financial affairs
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, September 9, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 173-354900

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
190044530
Grunwaldzka 472D
Gdańsk
80-309
Poland
Contact person: p. Sylwia Różańska oraz p. Magdalena Kowalewska-Pahlke
Telephone: +48 583233100
E-mail: przetargi@arp.gda.pl
Fax: +48 583011200
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.arp.gda.pl

Address of the buyer profile: www.arp.gda.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: spółka akcyjna

I.5)

Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zaprojektowanie kompleksowego wykonania zabudowy i wyposażenia stoiska wystawienniczego o powierzchni 51 m kw. na międzynarodowe targi inwestycyjne Expo Real.

Reference number: ZP-01-17/2017

II.1.2)

Main CPV code
79956000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy i wyposażenie stoiska wystawienniczego o powierzchni 51 m kw. na międzynarodowe targi inwestycyjne Expo Real, które odbędą się w Monachium

w Niemczech, w dniach 4-6 października 2017 r.

2. Zamawiający wymaga, aby stoisko spełniało wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i było zaprojektowane z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Projekt architektoniczny oraz graficzny stoiska wystawienniczego musi zawierać również opis dostępności stoiska dla osób niepełnosprawnych.

3. Przedmiot zamówienia opisany został w SOPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z zał. Nr 1a – 1e oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 145 256.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79930000
39171000
22100000
39294100
60161000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DE212
Main site or place of performance:

Monachium w Niemczech.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy i wyposażenie stoiska wystawienniczego o powierzchni 51 m kw. na międzynarodowe targi inwestycyjne Expo Real, które odbędą się w Monachium w Niemczech, w dniach 4-6 października 2017 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na trzy etapy.

Etap I

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekt architektoniczny oraz graficzny stoiska wystawienniczego, który zostanie wykonany spójnie z:

a. identyfikacją wizualną Invest in Pomerania (Załącznik nr 1a),

b. ogólnymi warunkami uczestnictwa w Targach (Załącznik nr 1b),

c. wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Organizatora targów (Załącznik nr 1c),

d. wymiarami powierzchni targowej dostarczonymi przez Zamawiającego (Załącznik nr 1d),

e. projektem, opisem i wizualizacją załączoną do oferty, z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia uwag Zamawiającego.

2. Projekt architektoniczny oraz graficzny stoiska wystawienniczego musi uwzględnić wymogi wskazane w SIWZ

Etap II

Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:

1. dokonania wszelkich koniecznych uzgodnień technicznych z Organizatorem targów oraz niezwłocznego przekazania wszelkich koniecznych informacji technicznych Zamawiającemu;

2. dokonania wszelkich czynności technicznych i formalnych (bezpośredni kontakt z Organizatorem targów) związanych z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem stoiska w celu dostawy transportu oraz montażu;

3. wykonania stoiska wg odebranego przez Zamawiającego projektu architektonicznego i graficznego wraz z zapewnieniem wskazanego w projekcie wyposażenia;

Etap III

Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:

1. utrzymywania stoiska przez cały okres trwania Targów;

2. demontażu i sprzątnięcia stoiska po Targach;

Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

12) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Estetyka i walory wizualne projektu zabudowy / Weighting: 25
Price - Weighting: 50

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.02.05.00-22-0001/16-00.

II.2.14)

Additional information

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 2 500 PLN. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-261490

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP-01-17/2017
Title:

Zaprojektowanie kompleksowego wykonania zabudowy i wyposażenia stoiska wystawienniczego o powierzchni 51 m kw. na międzynarodowe targi inwestycyjne Expo Real

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
05/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Konarski Bzowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie
0000413255
ul. Mieszka I 1
Warszawa
08-885
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 145 256.00 PLN
Total value of the contract/lot: 153 600.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć (pkt 1, 3-6 dot. również podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca):

1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

2.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ;

4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.zobowiązanie podmiotu trzeciego oddania się do dyspozycji, jeśli powołuje się na jego zasoby,

8.wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

pkt 3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oba wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 składa dokument, o którym mowa powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
07/09/2017
Low Value Tender: