Belgium - Willebroek: Repair and maintenance services of building installations

Main activities: 
Social protection
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, September 9, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 173-354542

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
OCMW Willebroek
Pastorijstraat 1
Willebroek
2830
Belgium
Contact person: De heer Stany Bemus
Telephone: +32 38669093
E-mail: stany.bemus@willebroek.be
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.willebroek.be

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://extranet.willebroek.be/bjorn/WZC_Ten_Weldebrouc.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Technisch beheer en gewaarborgde continuïteit + optimalisatie van de technische installaties en uitrustingen (waaronder hvac, sanitair, brand, elektriciteit, … ).

Reference number: 2017109

II.1.2)

Main CPV code
50700000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45232460
50000000
50700000
50800000
71315000
71356200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE212
Main site or place of performance:

OCMW Willebroek- Verschillende gebouwen.

II.2.4)

Description of the procurement:

De intiële opdracht loopt van 1.1.2018 tot en met 31.12.2023, wanneer de aanvang na 1.1.2018 valt blijft de einddatum behouden op 31.12.2023.

Delen van de opdracht kunnen jaarlijks opgezegd worden door de bouwheer in geval van wijziging van de bestemming van het gebouw, verkoop of verhuur. De jaarlijkse vergoeding wordt in onderling overleg bijgestuurd in evenredigheid met de gewijzigde opdracht.

Na het verstrijken van de initiële periode van 6 (zes) jaar kan de opdracht maximaal 3x 1 jaar verlengd worden.

Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich uitdrukkelijk tot het naleven van de volgende clausule:

De opdracht kan enkel schriftelijk worden verlengd. Het bestuur kan dit doen, aan dezelfde voorwaarden als deze van de originele opdracht, tot 1 maand voor het verstrijken van iedere periode. Indien deze periode van 1 maand wordt overschreden, kan enkel worden verlengd mits toestemming van de inschrijver. Iedere verlenging beslaat 1 kalenderjaar. Bij het uitblijven van een schriftelijke verlenging van de opdracht komt deze automatisch te vervallen.

Indien de inschrijver de opdracht niet wil verlengen, dient hij dit te doen mits aangetekende betekening, zes maanden voor het verstrijken van de lopende periode, te weten vóór 1 januari van het betreffende jaar.

De opdracht zal alleszins definitief een einde nemen op 31.12.2026 en dit zonder voorafgaande opzegging door één der partijen.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteitszorg, betrouwbaarheid en inzicht in energieverbruik / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Specifieke kennis van het personeel / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 35
Cost criterion - Name: Kwaliteit vande dienstverlening / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Garanties voor een vlotte samenwerking / Weighting: 20

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: yes

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 4.

D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4.

D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 4.

P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 4.

P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 4.

P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), Klasse 4.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2017
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Facilitaire dienst, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Afspraak dient gemaakt te worden met Dhr. Vereertbrugghen jan 03 866 91 17.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address:http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/09/2017
Low Value Tender: