Poland - Gdansk: Court building construction work

Main activities: 
Public order and safety
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, September 8, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 172-351788

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29
Gdańsk
80-803
Poland
Contact person: Joanna Muszyńska
Telephone: +48 583238583
E-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Fax: +48 583238588
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: http://www.gdansk.sa.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: sąd

I.5)

Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia.

Reference number: I.391.4.2017

II.1.2)

Main CPV code
45216112

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Wejherowie wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, który zaprojektowano zgodnie z przepisami ppoż. i zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz z zastosowaniem rozwiązań w zakresie niezbędnym pod względem dostępności dla osób z różnym stopniem niesprawności. W nowoprojektowanym obiekcie znajdować się będą między innymi sale rozpraw, sekretariaty, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia Biura Obsługi Interesantów zlokalizowane na poziomie parteru w pobliżu wejścia głównego, składające się z: punktu informacyjnego z czytelnią akt, biura podawczego, kasy, biura podawczego KW, czytelni KW, pokoju ekspozytury centralnej informacji, jak również pomieszczenia techniczne, magazynowe, archiwa oraz parking podziemny. Natomiast przy budynku przewidziana jest m.in. budowa dróg wewn. z miejscami parkingowymi.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 35 289 760.15 PLN / Highest offer: 55 000 000.00 PLN taken into consideration

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45213150
45223000
45223310
45232460
45233140
45260000
45300000
45400000
77310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Wejherowo.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie budowy nowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Wejherowie wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, składających się z niżej wymienionych elementów:

1. Przygotowanie terenu wraz z budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej SN/nn, teletechnicznego, sieci cieplnej, oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

2. Budowę obiektu – nowego pięciokondygnacyjnego budynku, w tym o jednej kondygnacji podziemnej, zaprojektowanego zgodnie z przepisami ppoż. i zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym założono rozgraniczenie funkcji użytkowej, podzielonej na część dostępną dla interesantów i część o ograniczonej dostępności. W zakresie komunikacji pionowej przewidziano cztery wydzielone klatki schodowe oraz platformę przed wejściem do budynku i trzy windy wewnętrzne – jedna ogólnodostępna i dwie wyposażone w kontrolę dostępu do poszczególnych pięter. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. Budowa instalacji wewnętrznych w obiekcie:

— instalacji wod.– kan.,

— instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

— instalacji wody lodowej,

— węzła cieplnego,

— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

— rozdzielnicy głównej budynku – RG,

— wewnętrznych linii zasilających WLZ,

— instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych,

— instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— połączeń wyrównawczych,

— instalacji odgromowej i uziemiającej,

— ochrony przed przepięciami,

— ochrony przeciwporażeniowej,

— ochrony przeciwpożarowej – przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

— instalacji okablowania strukturalnego kat. 6 z dedykowaną siecią elektryczną 230V,

— systemu sygnalizacji przeciwpożarowej,

— systemu sygnalizacji włamania i napadu/systemu kontroli dostępu;

— systemu rejestracji czasu pacy,

— systemu alarmowo – przyzywowego dla osób niepełnosprawnych,

— systemu telewizji dozorowej (CCTV),

— systemu wspomagania organizacji rozpraw (SWOR), e-wokanda,

— systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych e- protokół,

— systemu zarządzania budynkiem BMS/bezpieczeństwem SMS.

4. Budowa instalacji zewnętrznych:

— zasilanie podstawowe budynku – abonencka stacja transformatorowa,

— zasilanie rezerwowe budynku – agregat prądotwórczy,

— instalacji elektrycznej oświetlenia.

5. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych:

— budowa ogrodzenia, montaż furtki i rozsuwanej bramy wjazdowej oraz szlabanu,

— budowa dróg wewnętrznych w celu zapewnienia wjazdu na teren sądu (w tym zjazdu go garażu podziemnego),

— budowa 55 miejsc parkingowych, w tym na poziomie wejścia do budynku 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych i 4 miejsca normatywne oraz na poziomie -1, na potrzeby pracowników sądu – 48 miejsc,

— wykonanie trawników, nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,

— montaż elementów małej architektury.

Parametry techniczne:

1. Liczba kondygnacji nadziemnych 4

2. Liczba kondygnacji podziemnych 1

3. Maksymalna długość budynku 53,55 m

4. Maksymalna szerokość budynku 75,51 m

5. Wysokość 14,85 m

6. Powierzchnia zabudowy 1.755,14 m2

7. Powierzchnia netto 8.165,57 m2

8. Kubatura brutto 36.166,47 m2

Nowoprojektowany budynek zlokalizowano na działkach o nr 561 i 562 oraz 434/9 i 534/5 położonych w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia o łącznej powierzchni 3 529 m2 w obrębie 15, KW nr GD1W/00021058/1.

Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości gruntowej położonej w centrum miasta, jest łatwo dostępna pod względem komunikacyjnym i oddalona jest ok. 100 m od istniejącego budynku Sądu. Daje to możliwość utworzenia funkcjonalnej i reprezentacyjnej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie, składającej się z kompleksu dwóch budynków:

— istniejącego budynku przy ul. Reformatów 9,

— nowego budynku przy ul. Wniebowstąpienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 35 %
Quality criterion - Name: Okres realizacji zamówienia / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NR 51 1130 1017 0021 1000 9990 0004, z podaniem tytułu: wadium – przetarg nieograniczony – Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-238790

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
30/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński
ul. J. Fałata 10
Kościerzyna
83-400
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 700 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 35 289 760.15 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

1. Wykonawca, zgodnie z art.22a ustawy Pzp, może polegać na:

— zdolnościach technicznych lub zawodowych,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13–23 i ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1) ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa poniżej w pkt.3., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy poniższego pkt.4. zdanie pierwsze stosuje się.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

3.1. w sekcji III.1.1) ogłoszenia ppkt.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.2. w sekcji III.1.1) ogłoszenia ppkt.2)-4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w powyższym pkt.3.1. i 3.2. lit. b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.3.2. lit. a. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym pkt.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy powyższego pkt.4. stosuje się.

cd. sekcji IV.2.6) 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/09/2017
Low Value Tender: