Poland - Suwałki: Road construction works

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, September 8, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 172-351772

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Suwałki
16-400
Poland
Contact person: Izabela Skorupska
Telephone: +48 875628272
E-mail: zp@um.suwalki.pl
Fax: +48 875628098
NUTS code: PL843

Internet address(es):

Main address: www.um.suwalki.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap ( przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy.

Reference number: ZP.271.034.2017

II.1.2)

Main CPV code
45233120

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami).

2.Zakres zamówienia został podzielony na dwie części:

Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki tj. od km 33+625,75 do km 35+548

Część 2 Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami.

3.Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:

a)SIWZ,

b)Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7.1 i załącznik nr 7.2,

c)Dokumentacja projektowa,

d)SST,

e)Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SIWZ.

4.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.

5.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, pate.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 33 709 511.14 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałk

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233252
45233162
45111200
45110000
45111291
45231300
45232460
45231400
45232310
45112710
45233290

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL843
Main site or place of performance:

Miasto Suwałki.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje:

Rozbudowę ulicy klasy G o szerokości jezdni 10,5m i długości 1922m z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi wraz z budową skrzyżowań:

— w km 34+045 z ul. Przemysłową w formie małego ronda. Rondo o parametrach: średnica zewnętrzna 36,0m, średnica wyspy środkowej 20,0m, szerokość jezdni ronda 5,50m, szerokość pierścienia najazdowego – 2,50m, szerokość wlotów – 4,50m, szerokość wylotów 4,50m,

— w km 34+440 z ul. Piaskową skrzyżowanie zwykłe typu T,

— w km 34+480 z droga do oczyszczalni ścieków, skrzyżowanie zwykłe typu T

Poza wyżej opisanymi robotami drogowymi należy wykonać lub usunąć kolizje na n/w sieciach:

— budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przykanalików do odwodnienia drogi z regulacją studni kanalizacji deszczowej,

— likwidację kolizji sieci wodociągowej,

— likwidację kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją studni kanalizacji sanitarnej,

— oświetlenie drogi,

— likwidację kolizji sieci elektro – energetycznej,

— budowę kanału technologicznego,

— likwidację kolizji sieci teletechnicznych różnych operatorów,

— wykonanie nasadzeń drzew wraz z trawnikami /Nasadzenia krzewów i zieleni niskiej ujęte w dokumentacji technicznej nie są objęte przedmiotem zamówienia/

— wykonanie cokołu betonowego 0,20x1,4m z betonu C20/25 wraz z montażem zbrojenia 10 prętów fi 12 żebrowane A-III, strzemiona co 30cm z prętów fi 6 A-O wraz z zatopionymi w cokole markami co 2,0m do mocowania ogrodzenia. Beton zatrzeć.

— dostawa i montaż wiat przystankowych. Konstrukcja wiaty z profili aluminiowych zamkniętych. Pokrycie dachowe poliwęglanem przyciemnionym. Przeszklenie ścian: szyby hartowane grubości 8mm o wymiarach 1520x855mm posiadające świadectwo bezpieczeństwa CE (podane wymiary szyb są identyczne jak szyb w wiatach istniejących na terenie miasta). Siedziska: ławka z tworzyw sztucznych (profil zamknięty), oparcie z tworzyw sztucznych. Siedzisko i oparcie z materiałów trudnych do zniszczenia. Wymiary wiaty: długość ok. 4,0m, wysokość ok.2,2m ( do konstrukcji dachu), szerokość ok. 1,3m. Słupek przystankowy ocynkowany i pomalowany. Na słupku zamontowane trzy ramki poziome o formacie A3 na rozkłady jazdy, Zamontowany kosz na śmieci oraz znak przystankowy D-15.

Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio: SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, SST, istotne postanowienia umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie następujących branż:

— drogowej – robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, elementów ulic i podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych i zieleni, oznakowania dróg,

— sanitarnej – robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

— elektrycznej – demontażu istniejącego oświetlenia, budowy linii kablowej oświetlenia, likwidacji kolizji linii elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej – budowy kanalizacji teletechnicznej i budowy kanału technologicznego.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować po 2 tablice informacyjne oraz po 2 tabliczki pamiątkowe. Tablice należy wykonać zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45233252
45233162
45111200
45110000
45111291
45231300
45232460
45231400
45232310
45112710
45233290
45221000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL843
Main site or place of performance:

Miasto Suwałki.

II.2.4)

Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje:

Budowa drogi klasy G o długości 1512,72m, jednojezdniowej o szerokości 7,0 m z chodnikiem i ścieżką rowerową po zachodniej stronie drogi wraz z budową skrzyżowań:

— w km 0+749,85 z ul. Sianożęć – skrzyżowanie skanalizowane z wydzielonymi pasam skrętów w lewo na drodze głównej,

— w km 1+204,60 z łącznikiem do ul. Staniszewskiego -skrzyżowanie z wydzielonymi pasami do relacji skrętnych z drogi głównej,

— z ul. Utrata – skrzyżowanie typu rondo turbinowe.

Przejście nad rzeką Czarna Hańcza poprzez most z dźwigarów blachownicowych, stalowych o stałej wysokości 1,2m zespolonych z płytą żelbetową pomostu.

Przyczółki masywne o grubości korpusu 1,1m, posadowione na ławie o wysokości 1,4 m

Podstawowe parametry charakterystyczne mostu:

— klasa obciążenia wg normy PN-85/S-10030: „A”;

— rozpiętości teoretyczne przęsła mostu 20m

— długość ustroju nośnego: 21,40m;

— szerokość obiektu 15,32m;

Od ronda turbinowego, w kierunku północnym i południowym przebudowa ul. Utrata na dł. 263,25m (wlot płd. zach.), 264,97 (wlot płd. wsch.) i 224,00m (wlot płn – jezdnia zach.) i 227,16m (wlot płd – jezdnia wsch.).

Likwidacja istniejącego przejazdu kolejowego wraz z budową pod nim tunelu oraz budowa łącznika do ul. Staniszewskiego o dł. 431,17m

Zaprojektowanie i budowa tunelu pod torami. Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową, którą Wykonawca może w pełni wykorzystać. Jednak Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązania tunelu przez Wykonawcę i budowę tunelu według oferowanej technologii. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do opracowania zamiennej dokumentacji, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowiłaby podstawę uzyskania zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Podstawowe parametry tunelu:

— klasa obciążenia wg normy PN-85/S-10030: „K+2”;

— rozpiętości teoretyczne przęsła 14,5m

— długość ustroju nośnego: 15,50m

— szerokość obiektu 25,54m

— na dojazdach do tunelu żelbetowe ściany oporowe, ściany pionowe gr. 50cm i zmiennej wysokości. Oparte na ławie fundamentowej o grubości od 45 cm na krawędziach do 70 cm w miejscu połączenia z pionową ścianą.

— w każdym przypadku w związku z budową tunelu Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzgodnienia ze służbami PKP i budowy konstrukcję odciążającą linie kolejowe nr 39 i 40.

Ponadto wybudowanie: drogi dojazdowej do ogródków działkowych o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5,0m zapewniająca dojazd do ogródków działkowych wraz z 60 miejscami parkingowymi o wymiarach 2,5x5 m i trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych, z kostki betonowej polbryk gr. 8 cm, budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowe szer. 2,0m i chodnika szerokości 2,0m z opaską szerokości 0,5m o nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, na odcinku od / km 0+000 – początek budowy ulica Utrata – wlot południowy/ d

Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio: SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, SST, istotne postanowienia umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie następujących branż:

— drogowej – robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, elementów ulic i podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych i zieleni, oznakowania dróg,

— sanitarnej – robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

— elektrycznej – demontażu istniejącego oświetlenia, budowy linii kablowej oświetlenia, likwidacji kolizji linii elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej – budowy kanalizacji teletechnicznej i budowy kanału technologicznego,

— mostowa – robót przygotowawczych, wykonania ustroju nośnego i robót wykończeniowych mostu i tuneli pod torami

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować po 2 tablice informacyjne oraz po 2 tabliczki pamiątkowe. Tablice należy wykonać zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europej.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 064-119691

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałk

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
07/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.
8471385707
ul. Wojska Polskiego 12
Olecko
19-400
Poland
E-mail: opdm_paula@poczta.onet.pl
NUTS code: PL623
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 597 903.91 PLN
Total value of the contract/lot: 12 594 845.70 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
05/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o.
5242719950
ul. Modlińska 310/312
Warszawa
03-152
Poland
E-mail: pribex@pribex.com
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 111 607.23 PLN
Total value of the contract/lot: 19 591 685.52 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.).

2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię prze.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/09/2017
Low Value Tender: