Poland - Szczecin: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Main activities: 
Production, transport and distribution of gas and heat
Type: 
Additional information
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, September 8, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 172-353036

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 171-351093)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
8510109444
ul. Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Poland
Contact person: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch
Telephone: +49 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.sec.com.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Rozdzielenie węzłów grupowych W/1, W/2, W/15 i likwidacja kotłowni gazowej K/1 zlokalizowanych w Szczecinie”.

Reference number: W/1, W/2, W/15 , K/1

II.1.2)

Main CPV code
45230000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie I -„Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji kotłowni i przyłączenie obiektu przy ul. Zaciszna 3 w Szczecinie do sieci ciepłowniczej”, Zadanie II – „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozdzielenia węzła grupowego przy ul. Zacisznej 4 w Szczecinie”, Zadanie III – „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozbicia węzła grupowego przy ul. Piechoty 42 w Szczecinie”, Zadanie IV – „Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 71 a w Szczecinie”.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
05/09/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 171-351093

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:
Read:

Cd. Zadanie IV„Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 71a w Szczecinie” Przedmiotem Zadania jest wykonanie rozdziału grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Ku Słońcu 71a. Zadanie składa się z sześciu części i obejmuje wykonanie na podstawie załączonych projektów:1) Budowy przyłączy do budynków przy ul. Ku Słońcu 74, Kwiatowa 4 i Kwiatowa 10 (Część I)-budowa przyłączy cieplnych preizolowanych wysokich parametrów od punktu C2 do C104 2xDN40 o długości ok. L=2x27mb (przyłącze do Ku Słońcu 74), od punktu C2 do C106 2xDN40 o długości ok. L=2x20mb (przyłącze do Kwiatowa 4)od punktu C1 do C11 2xDN65, 2xDn50 i 2xDn40 odpowiednio o długościach ok.L=2x38mb, L=2x48mb, L=2x26,5mb (przyłącze do Kwiatowa 1) zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 i 2, do STWiORB.2) Budowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Ku Słońcu 71a(Część II) – Węzeł w budynku przy ul. Ku Słońcu 71a. Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=118,92 kW i dla QCWUśr.= 37,53 kW na potrzeby budynku przy ul. Ku Słońcu 71a zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. Dokonać uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Ponadto po stronie Wykonawcy leży demontaż urządzeń, armatury oraz rurarzu istniejącego węzła cieplnego. Utylizację odpadów należy wykonać zgodnie z punktem E.1.7 niniejszego STWiORB. Sprawne urządzenia, w tym pompy oraz elementy automatyki należy zdać na magazyn SEC. Budowa rozdzielaczy nie wchodzi w skład budowy węzła. Za montaż rozdzielaczy jak i ich podłączenie odpowiada Odbiorca ciepła.3) Budowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kwiatowa 10 (Część III)-Węzeł w budynku przy ul. Kwiatowa 10. Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=114,48kW i dla QCWUśr.= 37,53 kW na potrzeby budynku przy ul. Kwiatowa 10 zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. Dokonać uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Budowa rozdzielaczy nie wchodzi w skład budowy węzła. Za montaż rozdzielaczy jak i ich podłączenie odpowiada Odbiorca ciepła.4) Budowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Ku Słońcu 74 (Część IV); Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=104,43kW i dla QCWUśr.= 37,53kW na potrzeby budynku przy ul. Kwiatowa 10 zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. Dokonać uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Budowa rozdzielaczy nie wchodzi w skład budowy węzła. Za montaż rozdzielaczy jak i ich podłączenie odpowiada Odbiorca ciepła. 5) Budowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kwiatowa 4(Część V)-Węzeł w budynku przy ul. Kwiatowa 4.Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=111,31kW i dla QCWUśr.= 37,53kW na potrzeby budynku przy ul. Kwiatowa 10 zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6,do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. Dokonać uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą.6) Demontażu węzła grupowego przy ul Ku Słońcu 71a(Część VI); Należy zdemontować istniejący węzeł grupowy po wykonaniu i uruchomieniu opisanych powyżej węzłów indywidualnych. Zdemontowane urządzenia węzła podlegają przekazaniu do SEC. Roboty budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą, zgodnie z STWiORB, stanowiącym zał 12 do SIWZ.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:
Read:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków cd.

c) co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy (roboty sanitarne):

— posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieplnych,

— posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (licząc od dnia uzyskania uprawnień);

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane lub ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:
Read:

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także oświadczenie dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym w pkt 8.2. IDW.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.3 lit. a) i b) oraz e)-i) lub pkt 7.4 IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

(1) o których mowa w pkt. 8.2. lit. a) i b) IDW składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 7.3 lit, b) i c) i j) IDW

(2) o których mowa w pkt 8.2 lit. c), d) i h) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 ppkt (1) oraz ppkt (2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt (2) 2 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminów, w jakich dokumenty, o których mowa w ppkt (1) i (2) powinny być wystawione stosuje się odpowiednio.

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:
Read:

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2 IDW, tj.

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru – Załącznika nr 3 do SIWZ.

2) Dowodów określających czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru – Załącznika nr 4 do SIWZ.

4) Dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowanego wg wzoru – załącznika nr 5 do SIWZ

6) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

7) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: