Poland - Warsaw: Public transport services by railways

Main activities: 
Railway services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Negotiated without a prior call for competition
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, September 6, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 170-349370

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
„PKP Intercity” Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Poland
Contact person: Piotr Kołodziejczyk
E-mail: Piotr.Kolodziejczyk2@intercity.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.intercity.pl

I.2)

Joint procurement

I.6)

Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A.

Reference number: 28/06/PRZ/2017

II.1.2)

Main CPV code
60210000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zlecanie przez Zamawiającego wykonania usług przewozu wyłącznie w zakresie połączeń uruchamianych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia-Cisowa (dalej jako SKM) zgodnie z rozkładem jazdy, udostępnianym przez SKM. Umowy przewozu zawarte przez Zamawiającego, których wykonanie podzlecane będzie SKM, obejmują w szczególności przewozy na podstawie biletów jednorazowych, okresowych oraz według innych ofert specjalnych, również wdrożonych w trakcie obowiązywania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zawarcie niniejszej umowy ma na celu poszerzenie oferty przewozowej i handlowej Zamawiającego o przewozy regionalne, realizowane przez SKM na terenie województwa pomorskiego.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 9 164 351.85 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zlecanie przez Zamawiającego wykonania usług przewozu wyłącznie w zakresie połączeń uruchamianych przez SKM zgodnie z rozkładem jazdy, udostępnianym przez SKM. Umowy przewozu zawarte przez Zamawiającego, których wykonanie podzlecane będzie SKM, obejmują w szczególności przewozy na podstawie biletów jednorazowych, okresowych oraz według innych ofert specjalnych, również wdrożonych w trakcie obowiązywania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zawarcie niniejszej umowy ma na celu poszerzenie oferty przewozowej i handlowej Zamawiającego o przewozy regionalne, realizowane przez SKM na terenie województwa pomorskiego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia została zawarta na czas oznaczony i będzie obowiązywała przez 18 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, z możliwością jej przedłużenia o okres do 3 miesięcy w przypadku niewykorzystania maksymalnej wartości przedmiotu Umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

SKM świadczy usługę publiczną w zakresie regionalnych przewozów pasażerskich, na podstawie umów zawartych z Wojewodą Pomorskim, a siatka obsługiwanych przez SKM połączeń na terenie województwa pomorskiego stanowi uzupełnienie oferty Zamawiającego. Dążąc do poszerzenia własnej oferty handlowej i szerszego udostępnienia połączeń dla pasażerów oraz kierując się potrzebą dalszej integracji transportu publicznego, Zamawiający podjął decyzję o poszerzeniu swojej oferty o przewozy osób oraz rzeczy w pociągach uruchamianych przez SKM. Zamawiający prowadzi kasy biletowe, w których ma techniczną możliwość do zawierania umów przewozu osób i rzeczy (bilety na przejazd/przewóz) zarówno na połączenia obsługiwane przez własne pociągi, jak i na połączenia kolejowe obsługiwane odpowiednio przez pociągi drugiego z przewoźników. Kasy te są również przystosowane do udzielania informacji w zakresie połączeń wspólnie obsługiwanych przez obu przewoźników (wymaganych przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązków podróżnych w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14 z późn. zm.). Z powyższych względów spełnione są przesłanki uprawniające Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp. Zgodnie z tymi przepisami zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zważywszy na fakt, iż żaden inny podmiot nie ma realnej możliwości świadczenia usługi przewozu w pociągach uruchamianych przez SKM, poza nią samą, należy uznać, że jedynie SKM dysponuje obecnie niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, a przez to jako jedyny wykonawca, w danym czasie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, może wykonać to zamówienie. Jeśli bowiem przedmiotem umowy jest zlecanie przez Zamawiającego wykonania przez SKM usługi przewozu w pociągach uruchamianych wyłącznie przez SKM, to z oczywistych względów inny przewoźnik niż SKM takiej usługi wykonać nie może. Podobnie, jedynie Zamawiający może wykonać usługi przewozu w pociągach uruchamianych wyłącznie przez Zamawiającego.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Świadczenie kolejowych usług przewozowych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
18/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 9 164 351.85 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

V.2.6)

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki w związku z wystąpieniem i spełnieniem przesłanki określonej w art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
01/09/2017
Low Value Tender: